Gå til sidens hovedinnhold

Mener Oppegård kommune bryter loven

Artikkelen er over 7 år gammel

KOL­BOTN: Hel­ge Mar­stran­der fra Hellerasten FAU fulg­te kom­mu­ne­sty­rets bud­sjett­de­batt. – Hvor­dan skal de kla­re det kunst­styk­ket å leg­ge ned sko­le­bib­lio­te­ke­ne uten å bry­te lo­ven? spør han.

I man­da­gens kom­mu­ne­sty­re­mø­te be­hand­let po­li­ti­ker­ne mål og ram­mer for hand­lings­pro­gram­met 2015–2018.
Hel­ge Mar­stran­der har tatt seg fri fra jobb for å føl­ge be­handl­in­gen av ett spe­si­elt punkt: Frem­tiden til sko­le­bib­lio­te­ke­ne i kom­mu­nen.

Les også: Ber Oppegård-foreldre engasjere seg

Les også: – Det vil gå utover leseferdighetene

I ut­gangs­punk­tet had­de råd­man­nen fore­slått å stan­se nye inn­kjøp av bø­ker og å ta bort skolebibliotekarstillingene ved sko­le­ne. Et­ter for­mann­ska­pets be­handl­ing 4. juni, lød inn­still­in­gen til kom­mu­ne­sty­ret at virk­som­hets­le­der­ne ved hver en­kelt sko­le selv skal vel­ge hvor de vil kut­te.

SVs Mari Ann Berg po­eng­ter­te at alle ele­ver, iføl­ge opp­læ­rings­lo­ven, skal ha til­gang til sko­le­bib­lio­tek.

– Hvis vi ved­tar at inn­kjøp av nye bø­ker skal opp­hø­re i 2015, be­tyr det å leg­ge sko­le­bib­lio­te­ket dødt. Sko­le­bib­lio­te­ket er et ve­sent­lig sted for lær­ing. I Op­pe­gård vi­ser na­sjo­na­le prø­ver at det blin­ker gult for le­se­fer­dig­he­te­ne til våre 8. og 9.-klas­sin­ger, ad­var­te Berg.

Både KrF og Ap ar­gu­men­ter­te også for å skjer­me sko­le­bib­lio­te­ke­ne. Fle­re tok dess­uten til or­det for å be­hol­de sko­le­bib­lio­te­ka­re­ne, selv om ikke lo­ven klart kre­ver det­te.

– På sko­le­bib­lio­te­ket får man­ge barn sitt før­s­te møte med bø­ker. Her er det vik­tig med sko­ler­te gui­der, sa Ida Lind­tveit (KrF).

Høy­re for­sik­ret at de ver­ken vil­le leg­ge ned sko­le­bib­lio­te­ke­ne el­ler bry­te lo­ven. Har­ald Vaa­dal (H) frem­met et for­slag som går ut på at råd­man­nen bru­ker sitt man­dat til å vur­de­re drift av lov­på­lag­te opp­ga­ver, in­klu­dert sko­le­bib­lio­te­ket. Selv­be­tjent fi­li­al på Flåtestad sko­le vur­de­res til høs­ten.

– Jeg tror en del kom­mu­ne­sty­re­re­pre­sen­tan­ter ikke vet hvor ak­tivt sko­le­bib­lio­te­ket bru­kes i un­der­vis­nin­gen, i alle fag, sier Mar­stran­der til ØB.

– Et bib­lio­tek uten nye inn­kjøp blir en bok­sam­ling. In­gen sko­ler lig­ger så nær Kol­ben at det kan bru­kes som sko­le­bib­lio­tek. Hvor­dan har de egent­lig vur­dert ved­ta­ket opp mot lo­ven og for­skrif­ter? spør han.