Politiet etterlyser engasjement fra foreldre etter at elever filmet vold

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Po­li­ti­et ser al­vor­lig på sko­le­vol­den ved Ro­ald Amundsen vgs. De vil snak­ke med de in­vol­ver­te, men øns­ker mer en­ga­sjer­te for­eld­re.

DEL

OP­PE­GÅRD: Det var ons­dag i for­ri­ge uke at en elev ved sko­len ble slått ned. Fle­re ele­ver vi­deo­fil­met hen­del­sen og la det raskt ut på so­si­ale me­di­er.

Det­te har fått po­li­ti­et i Fol­lo til å re­age­re kraf­tig. Et­ter at po­li­ti­et fre­dag fikk se vi­deo­en, ble det raskt be­slut­tet at sa­ken skul­le over­fø­res til fore­byg­gen­de en­het ved Fol­lo politistasjon.

– Det er på det rene at in­ne­hol­det på fil­men er så al­vor­lig at vi vil ta den­ne sa­ken videre, sier po­li­ti­be­tjent Sid­sel Schick i forebyggende enhet ved Follo politistasjon.

Les også:Elev slått ned av medelev ved Roald Amundsen vgs

– Hva kom­mer dere kon­kret til å fore­ta dere?

– Ut fra det vi kan se på vi­deo­en, er det en gutt som slår ned en an­nen. Vi vil så raskt som mu­lig ta en prat med både han som slo og han som ble slått ned, sier Schick.

Sam­men med en ju­rist vil hun se om forholdet bør an­mel­des.

– I til­legg må jeg få si at også ung­dom­mens for­eld­re må mer på ba­nen. Det er de som kjen­ne bar­na sine best og ikke minst hvem de hen­ger sam­men med. De må rett og slett snak­ke mer med sine hå­pe­fulle, sier Schick.

Po­li­ti­et re­age­rer også på noe an­net de ser på vi­deo­en, nem­lig at det kan vir­ke som noen fy­sisk blir hind­ret i å av­slut­te volds­epi­so­den. Det­te, i til­legg til at noen fil­met og dis­tri­bu­er­te på so­si­ale me­di­er, kan få kon­se­kven­ser for dem det gjel­der.

Po­li­ti­et vil nå, i til­legg til å snak­ke med de in­vol­ver­te i sel­ve slåss­kam­pen, også ta kon­takt med sko­lens le­del­se for å se hva som blir gjort i for­hold til mil­jø­et på sko­len.

– Politiet kan ikke ale­ne ha an­sva­ret for at det ikke kan opp­stå til­sva­ren­de epi­so­der i fremtiden. Det er sko­lens le­del­se og ele­ver som sam­men må fin­ne ut av det­te. Vi vil for­sø­ke å bi­dra med vår kunn­skap og er­fa­ring. Så må de selv sør­ge for et godt mil­jø på sko­len sin, sier Schick.

Artikkeltags