FOLLO: Ski-politikerne la til rette for næringsutbygging i et svært sårbart naturområde, Tussetjern. Så mye som 7000 liter nitrogen kan ha rent ut i bekken, uten at kommunen stoppet tiltaket.  Miljøskandalen kan få svært store konsekvenser for det biologiske mangfoldet, samt 40.000 innbyggere i nabokommunene Oppegård og Ås.

PURA ble i 2008 satt til å passe på vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget. Prosjektet koster Follo-kommunene millioner og er opprettet som en følge av implementering av EUs vanndirektiv i Norge. Målet var å få alle vann tilbake til tilnærmet naturtilstand innen 2015.

Skrekkscenarioet er ved utgangen av 2012 nesten en realitet. Det kostbare PURA-prosjektet er bokstavelig talt sprengt langt tilbake i tid.
Tussetjern, som drenerer til Gjersjøen, er kraftig forurenset som følge av at utbygger har sprengt enorme mengder stein på svært kort tid, nesten en million kubbik stein på ett år.

– Forurensningen har gjort arbeidet vårt mer komplisert, og det blir vanskelig å nå målet. Nitrogenverdiene er så høye at man rykker tilbake i tilstandsklasse, medgir prosjektleder Anita Borge i PURA.

Les også: Tussetjern kraftig forurenset

7000 liter nitrogen

Det er brukt cirka 700.000 kilo sprengstoff, og ifølge kommunens regnestykke skal rundt 7000 liter nitrogen ha rent ut i Vevelstadbekken og videre ned til Tussetjern. Det er foreløpig usikkert om Gjersjøen er stor nok til at vannet lar seg rense. Blir Gjersjøen for sterkt forurenset, står nesten 40.000 av Follo-innbyggerne uten drikkevann.

Etter det ØB kjenner til, kan miljøskandalen være dråpen som stopper utbyggingen av motocrossbanen i Assurdalen. Tvisten rundt Assurdalen er i skrivende stund til behandling i miljøverndepartementet.

– Har forurensningen av Tussetjern konsekvenser for utfallet av motocross-saken?

– Jeg kan ikke kommentere saken før vi har truffet vedtak, sier seniorrådgiver Marit Tofte i miljøverndepartementet.

SIGNAL 1: KLARE ADVARSLER

De ble advart, politikerne som kjempet om å legge til rette for nytt næringsområde i et sårbart vassdrag. Omdisponeringen til næringsformål Fugleåsen, tidligere kalt Q4, var en av de mest kontroversielle arealbruksgrepene i Ski kommune på mange år. Flere aktører stilte seg sterkt kritisk til etablering av næringsområde ved et av Follos viktigste rekreasjonsområder.

“En utbygging av Q4 vil ha negative konsekvenser for friluftsliv og landskap”, uttalte fylkesmannen i høringsrunden.
“Utbygging av området Q4 påvirker vannmiljø og vassdrag på tvers av kommunegrensene......Risikoen for forringelse av vannforekomster er også kommentert av fylkesmannen” påpekte en av de sterkeste motstanderne, Oppegård kommune.

I januar 2010 sa det politiske flertallet i Ski ja til næringsutvikling. Salg av Q4 ga en hardt økonomisk prøvet kommune 195 millioner kjærkomne kroner.

Les også: Bulk: – Ski bur­de sagt stopp!

Les også: Fylkesmannen: – Det lekker fortsatt nitrogen

SIGNAL 2: Lov og planer

Forurensningslovens § 7 setter klare grenser for utbygger når det gjelder forurensning. Videre har kommunen fastsatt klare miljøkrav i både kommuneplan, reguleringsbestemmelser og krav til både en risiko- og sårbarhetsanalyse og miljøoppfølgingsprogram. Likevel ble Tussetjern kraftig nitrogenforurenset. I rette pH-verdi blir nitrogen omgjort til ammoniakk, som blant annet er skadelig for fisk, opplyser Anita Borge i PURA.

Les også: Oppegård-ordføreren: – Kjenner jeg blir uvel

Signal 3: Sprengningsulykke

I september 2011 startet sprengningsarbeidet for å rydde vei til lager- og kontorlokaler. Allerede en måned etter oppstart ble det rabalder på grunn av en sprengningsulykke på feltet. Naboer fortalte den gang ØB om hyppige sprengninger, noen så kraftige at huset ristet. Beboerne ba utbygger Bulk Eiendom gå ned på sprengladningene. En av naboene valgte å anmelde firmaet.

Les også: – Ingen kritiske spørsmål

SIGNAL 3: SKYHØYE VERDIER

De røde, månedlige tallene fra analyseprøvene kom umiddelbart etter oppstart. I møte mellom kommunen og utbyggeren 16. desember, skal de høye verdiene ha blitt forklart med en våt høst, men at det hadde blitt etablert sedimenteringsbasseng og en pukkstreng ved avrenningen fra feltet. Utbyggeren opplyste, ifølge kommunens anmeldelse av virksomheten på Fugleåsen, at de skulle søke råd om ytterligere tiltak fra firmaet Limno Consult. Og i oppfølgingsmøte en måned senere, konkluderte firmaet med at tilførslene var som forventet for prosjektet og innenfor det som må anses som akseptabelt for anleggsdriften.

Kommunen opplyser i politianmeldelsen at det under hele anleggsperioden ble påvist svært høye verdier, og en NIVA-rapport, som ble utarbeidet i mai-oktober 2012, underbygger denne påstanden. Ifølge NIVA har sprengningsarbeidet medført en tredobling av totalnitrogenverdier.
“Tussetjern har gått fra tilstandsklasse `dårlig`” til `svært dårlig`” heter det i rapporten.

Først da kommunen ba utbyggeren om en redegjørelse i oktober 2012, kom det frem at utbygger hadde brukt nesten 700.000 kilo sprengstoff med nitrogeninnhold på under ett år. Dette regnestykket finnes ikke i verken risikoanalysen eller miljøoppfølgingsprogrammet.
På dette tidspunktet var det for sent for kommunen å gripe inn. Sprengningsarbeidet var over.
Saken er nå i politiets hender.