Julebordsfylla er farlig

UP ser deg: Stein-Olaf Rø­berg an­mo­der alle om å unn­gå bil­kjø­ring hvis du ikke er helt sik­ker på at julebordsalkoholen er helt ute av krop­pen.ar­kiv­fo­to: chris­ti­an clau­sen

UP ser deg: Stein-Olaf Rø­berg an­mo­der alle om å unn­gå bil­kjø­ring hvis du ikke er helt sik­ker på at julebordsalkoholen er helt ute av krop­pen.ar­kiv­fo­to: chris­ti­an clau­sen

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

UP-sjef Stein-Olaf Rø­berg har et eks­tra øye med julebordfylla. – Jeg øns­ker at be­drifts­le­de­re be­kos­ter fel­les­trans­port hjem, sier han.

DEL

SKI: I år, som alle tid­ligere år, ar­ran­ge­res det ju­le­bord. Det er en god tra­di­sjon. Det UP-sjef Rø­berg all­tid er redd for, er at fest­del­ta­ger­ne kjø­re til fes­ten og lar seg lok­ke til å set­te seg bak rat­tet når de skal hjem igjen.

– Vi er all­tid ute, med det for øye og luke ut de som over­ho­det ikke skal be­fin­ne seg bak et ratt i tra­fik­ken, sier Rø­berg

– Er det noen fle­re av dere ute nå enn el­lers i året?

– Jeg bru­ker det mann­ska­pet jeg all­tid har til­gjen­ge­lig. Det vil si, in­gen skal føle seg trygge, sier han.

Rø­berg og hans folk er vå­kne på so­si­ale me­di­er og el­lers, slik at de hol­der en over­sikt hvor store meng­der fest­glade men­nes­ker sam­les.

– Det er dess­ver­re all­tid noen som lar seg fris­te til å kjø­re egen bil hjem. Der­for vil jeg nå kom­me med en an­be­fa­ling om at alle be­drifts­le­de­re sør­ger for fel­les trans­port hjem for sine an­sat­te. På den må­ten vil vi unn­gå far­lige si­tua­sjo­ner, sier Rø­berg.

Det er ikke bare al­ko­hol­bru­ken som be­kym­rer UP-sje­fen.

– Vi ser en større bruk av både nar­ko­ti­ka og ikke minst re­sept­be­lag­te me­di­ka­men­ter. Det­te er det litt van­ske­ligere å opp­da­ge, men det mes­te fin­ner vi jo ved å ta en blod­prø­ve, sier han.

– Kan man sto­le på al­ko­tes­ter man får kjøpt i bu­tik­ker?

– Det kan hen­de, men jeg an­be­fa­ler de ikke. Er du usik­ker på om du er i stand til å kjø­re bil, bør du ven­te noen ti­mer til, sier Rø­berg.

UP-sje­fen ber nå alle om å leg­ge opp hel­gens bil­kjø­ring et­ter al­ko­hol­inn­ta­ket.

– Ikke drikk mas­se al­ko­hol hvis du skal kjø­re po­den på hånd­ball­kamp tid­lig mor­ge­nen et­ter, sier Rø­berg.

Artikkeltags