Le­ver av å lage kab­ler

FA­BRIKK­HALL: Fa­brikk­sjef Tor­bjørn Bloms­nes i fa­brikk­hal­len på Lang­hus.   8BEG­GE FOTO: BJØRN V. SAND­NESS

FA­BRIKK­HALL: Fa­brikk­sjef Tor­bjørn Bloms­nes i fa­brikk­hal­len på Lang­hus. 8BEG­GE FOTO: BJØRN V. SAND­NESS

Av
Artikkelen er over 7 år gammel

Nexans Nor­ge AS åp­net fa­brikk på Lang­hus i 1992. Her pro­du­se­rer 100 ansatte in­stal­la­sjons- og var­me­kab­ler.

DEL

LANG­HUS: Mer enn halv­par­ten av ar­beids­stok­ken bor i dag lo­kalt i Fol­lo, sær­lig man­ge av de ny­an­sat­te, for­tel­ler fa­brikk­sjef Tor­bjørn Bloms­nes. Han har gått gra­de­ne og star­tet selv som ka­bel­kon­struk­tør på fa­brik­ken for 14 år si­den, var deretter inn­om mar­ked, og vet hva han dri­ver med.

Stem på bedriften her

Suksesskriterier

– Vi har tett kon­takt med våre kun­der, og til­pas­ser pro­duk­te­ne i takt med hva nor­ske elek­tri­ke­re øns­ker, sier fa­brikk­sje­fen.

Ca 30 pro­sent av var­me­kab­le­ne eks­por­te­res, ve­sent­lig til Kina og Russ­land, men også Uk­rai­na.

– Vi har et sterkt kva­li­tets­re­nom­mé på var­me­kab­ler. Fa­brik­kens so­li­de mar­keds­po­si­sjon og gode lønn­som­het er re­sul­tat av et evig fo­kus på for­bed­rin­ger og be­visst ar­beid for å pres­se kost­na­der. Det er blitt en del av kul­tu­ren hos oss, på­pe­ker fa­brikk­sje­fen hos Nexans på Lang­hus.

– Hvil­ke ho­vet­ford­rin­ger har dere frem­over?

 – Å styr­ke og be­hol­de den po­si­sjo­nen vi har i det nor­ske mar­ked, gjen­nom pro­dukt­ut­vik­ling.

Fa­brikk­sje­fen øns­ker å frem­he­ve Nexan Lang­hus' fo­kus på godt og ak­tivt sik­ker­hets­ar­beid. Nexans på Lang­hus kan skil­te med in­gen fra­værs­ska­der de sis­te 600 da­ge­ne. Det er fa­brikk­sje­fen svært glad for.


 

Artikkeltags