Ny hai­ke-ap­pli­ka­sjon kom­mer til Norge

PO­SI­TIV: Roy Fischer li­ker applikasjonsideen, men er tvi­len­de til om han vil ta den i bruk. FOTO: CHRIS­TI­AN CLAU­SEN

PO­SI­TIV: Roy Fischer li­ker applikasjonsideen, men er tvi­len­de til om han vil ta den i bruk. FOTO: CHRIS­TI­AN CLAU­SEN

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

ÅS: – Det er vel­dig bra hvis den blir po­pu­lær i Norge, sier Be­ne­dic­te Brun, ke­de­ren av Framtiden i våre hen­ders lo­kal­lag i Ås.

Hun har tr­oen på ap­pli­ka­sjo­nen GoMore.

Ikke like ak­tu­ell

Roy Fischer fra Ski, er enig med mil­jø­or­ga­ni­sa­sjo­nen.

– Tan­ken er god, sier Fischer, men han er selv litt usik­ker på om han vil ta den i bruk.

Lang­tu­re­ne hans er ofte til hyt­ta, og han har som re­gel sel­skap i bi­len. Der­med er ikke ap­pli­ka­sjo­nen like ak­tu­ell for han.

Han leg­ger til at de kjø­ren­de må like godt å ha frem­me­de på be­søk i bi­len, og at de må tri­ves med å kjø­re lan­ge strek­nin­ger.

Haik­ing på net­tet

GoMore tar haikefenomenet ut på in­ter­nett. Ap­pli­ka­sjo­nen lar deg leg­ge inn når og hvor du skal kjø­re bil, slik at hai­ke­re kan fin­ne noen som kan ta de med på rei­sen. Det fun­ge­rer også mot­satt vei – hai­ke­re kan leg­ge inn hvor og når de skal rei­se – og po­ten­si­el­le sjå­fø­rer kan mel­de sin in­ter­es­se.

Sjå­fø­re­ne set­ter også opp den sum­men de vil ta for tu­ren.

Lignende tjenester finnes fra før av, men ingen av dem har nådd ut til like mange som GoMore har klart i Danmark.

Brun har selv hai­ket mye, og ser po­si­ti­ve ge­vins­ter for mil­j­øet med en slik rei­se­må­te.

– Det kan re­du­se­re bil­bru­ken, sier hun, men tvi­ler på at det kom­mer i di­rek­te kon­kur­ran­se med kol­lek­tiv trans­port­mid­ler som buss og tog.

Nye kjø­re­felt?

Brun hå­per det duk­ker opp fle­re felt som er be­reg­net for bi­ler med man­ge pas­sa­sje­rer, så­kal­te 2+-felt. Gjer­ne sli­ke som Venst­res Sol­veig Schytz, leder i Hovedutvalg for plan, miljø og næring i Akershus fylkeskommune, fore­slår.

– Vi har foreslått å utrede et miljøfelt på E18 vest for Oslo i rushtiden som et tillegg til kollektivfeltet, slik at bussens fremkommelighet i kollektivfeltet har første prioritet, deretter nullutslippskjøretøy og de som kjører flere i bilen, i miljøfeltet og resten i det siste feltet. En slik ordning er innført i flere byer, blant annet Kristiansand, forteller hun.

Brun i Fremtiden i våre hender hå­per der­imot ikke at ve­ier blir byg­get ut kun for å få plass til sli­ke felt, men at ek­si­ste­ren­de kjø­re­felt kan for­be­hol­des dis­se. Vinn­in­gen går opp i spinn­in­gen hvis det byg­ges nytt.

– Hvis ve­ien al­le­re­de har to el­ler tre felt bør man gjø­re det. Det kan opp­munt­re folk til å pluk­ke opp per­so­ner langs ve­ien, for­kla­rer le­de­ren for lo­kal­la­get av mil­jø­or­ga­ni­sa­sjo­nen, som selv ikke har den­ne sa­ken som en av sine fa­ne­sa­ker.

For­tid som hai­ker

Brun har mang en gang stått langs lan­de­ve­ien med tom­me­len i væ­ret, men kan se for seg at nord­menn ver­ken tar seg tid el­ler råd til å gjen­opp­li­ve haikefenomenet.

– Vi nord­menn er for rike til å gid­de, sier Brun.

Ap­pen GoMore er ut­vik­let av Ma­tias Dals­gaard og har hatt stor suk­sess i Dan­mark.
Nå er ap­pen i Norge, sam­men med over 130 000 ek­si­ste­ren­de bru­ke­re.
I skri­ven­de stund er det få som har re­gist­rert seg, men an­tal­let vil nok føl­ge tren­den i na­bo­lan­de­ne.

– Når fle­re vel­ger å kjø­re sam­men ut­nyt­tes bi­le­nes ka­pa­si­tet mye bed­re. Hvor ofte ser man ikke bi­ler med kun sjå­fø­ren bak rat­tet, spør dan­sken.

Hva synes du om den nye haike-appen? Si din mening i kommentarfeltet under:

Artikkeltags