VESTBY: Et flertall i Fylkesutvalget gikk i torsdagens møte inn for å trekke klagen på Vestby kommunes vedtak om å rive skolebygningen i Hølen fra 1936 og stemte for riving. Saken blir nå oversendt Riksantikvaren for vurdering.
Vestby kommune har vedtatt at Hølen skole ikke skal legges ned og har oppnevnt en byggekomité for en ny skole. Dagens skole består av tre bygninger fra henholdsvis 1936, 1956 og 1970.


I mai 2009 ble det foretatt en undersøkelse av skolens tilstand, og ut fra denne ble det anbefalt at skolen blir revet. I desember vedtok kommunestyret å bygge ny skole i Hølen.
Fylkeskommunen fikk i slutten av januar søknad om riving av skolen på bordet og frarådet da riving med begrunnelse i at dette vil være i strid med reguleringsplanen. Kommunen vedtok likevel riving av hele skolen.


Fylkesrådmannen klaget på vedtaket. Begrunnelsen er at bygninger som ikke er avmerket på plankartet innenfor området regulert til bevaring, skal være gjenstand for en individuell vurdering med hensyn til bevaringsverdi. Ut fra dette mener han at er skolebygningen fra 1936 bevaringsverdig.