Ble mobbet og sto fram i ØB - får millionerstatning

FAKSIMILE: I 2002 sto mor til mobbeofferet frem i ØB for å fortelle historien. Nå er sønnen hennes idømt erstatning på halvannen million fra Vestby kommune.

FAKSIMILE: I 2002 sto mor til mobbeofferet frem i ØB for å fortelle historien. Nå er sønnen hennes idømt erstatning på halvannen million fra Vestby kommune.

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

I flere år ble gutten mobbet. Først i barneskolen, så ungdomsskolen. 10 år senere er han tilkjent en erstatning på halvannen million kroner. Vestby-skolene tok ikke mobbingen på alvor.

DEL

VESTBY:  Gutten, som i dag er 26 år, saksøkte Vestby kommune som han mener er erstatningsansvarlig for tap han er påført. Han er i dag arbeidsufør og lider av posttraumatisk stresslidelse.

Historien starter allerede kort tid etter at han begynte på barneskolen i Vestby. Han ble ertet, lagt i bakken og tatt kvelertak på, både i og utenfor skolegården. Klasseforstanderen på barneskolen uttalte at gutten, etter hennes syn, ikke var utsatt for mobbing.  

Senere ble han flyttet til en annen barneskole i kommunen. Da opphørte mobbingen. Men så begynte han på ungdomsskolen. Der fikk mobberne gå løs på ham igjen. Men gjorde ikke skolen noe med dette problemet? Noe, men ikke nok, mente Follo tingrett, som har dømt Vestby kommune til å betale halvannen million kroner i erstatning til gutten.

Kjent i mange år

ØB har tidligere skrevet om mobbingen. Moren han sto frem i avisen i 2002 for å advare mot det hun syntes var en bagatellisering av mobbingen som hennes sønn ble utsatt for på ungdomsskolen.  – Det er viktig at slike historier kommer frem, sa hun da.

For hun følte hun ikke ble hørt. Gang på gang sa hun fra til kommunen om at gutten hennes var plaget. Men det hjalp ikke.

På videregående skole mente rektor at man fikk se tiden an, istedenfor å reagere med sanksjoner overfor mobberne. Dette skjedde etter flere grove mobbeepisoder. Gutten ble dyttet i magen, kalt for homse, fikk permer kastet i hodet, en bok skåret i stykker, klint søle på sekken og ble pisket med grener. Dette var i 2001. I et møte etterpå ble det opplyst at skolen valgte å ikke utvise mobberen, «fordi dette skjedde på slutten av dagen».

Tente på håret

I 2002 fortsatte mobbingen. Han ble truet av de samme mobberne, spyttet på, og en gang tente en av de to mobberne på håret hans inne i klasserommet. Nå begynte han å skulke. Han ble også plaget på skolebussen. Da foreslo skolen at han kunne ta en senere buss, selv om han da kom for sent til skolen.

Han kom også med «svært alarmerende tanker om seg selv» til helsesøster.

Etter første klasse i videregående våren 2005, avbrøt han skolegangen. Han har flyttet fra Vestby og har etter denne tid hatt noen kortvarige arbeidsoppdrag, og etter at han fikk sitt første alvorlige angstanfall i 2010/2011 er han under medisinsk behandling. Han er nå under arbeidsavklaring og har søkt om uføretrygd.

Retten: Feil strategi

Follo tingrett mener at skoleledelsens strategi i mobbesaker på denne tiden ikke har vært den rette. I barneskolen ble det iverksatt tiltak, blant annet forsterket inspeksjon, ansvarsgruppe med PPT og barnevern, men var det nok? Skolen hadde virkemidler som ikke ble tatt i bruk, mener retten. Den kunne ha endret klassesammensettingen: Det var spesielt to elever som ledet an i mobbingen og man kunne ha splitte mobbere og mobbeoffer. Det ble ikke gjort.

Flere reagerte

Men det var ikke bare moren som reagerte: Flere andre aktører etterlyste også et bredere engasjement og mer besluttsomhet fra skolen side, især mens gutten gikk på ungdomsskolen. Det var der han ble plaget mest. Saksbehandler fra PPT mente skolens strategi bar preg av forsvar, benekting og gradvis innrømmelse av mobbeproblemet.  Han mente skolens behandling var klanderverdig, og tenkte den gang at saken ville få rettslig etterspill. Og det fikk han rett i. Den PPT-sakkyndige sendte også brev til skoleledelsen i kommunen om situasjonen.

Etter det nektet rektor ved ungdomsskolen å samarbeide mer med saksbehandleren.

Skolens ansvar

Da gutten gikk på barneskolen gjaldt grunnskoleloven. På ungdomsskolen var den erstattet med opplæringsloven. I begge tilfeller lovfestes det at skolen har plikt til å fremme et godt psykososialt miljø. Også barneloven spiller inn ved vurdering av aktsomhetsnormen: Når barna er på skolen, forvalter skolen ansvaret etter barnelovens paragraf. Skolen skal også ha en spesiell oppmerksomhet rettet mot barn som erfaringsvis kan være mer utsatt for mobbing.

Retten mener skolene i Vestby burde skjønt at gutten var i risikosonen for mobbing. Det finnes omfattende skriftlig dokumentasjon om guttens hjemmesituasjon, helsesituasjon, læresituasjon og sosiale situasjon, dokumentasjon som kommunen kjente allerede fra barneskolen. Og den var kommunen klar over, mener retten. Mor til gutten varslet også om vanskelighetene allerede i 1995, kort tid etter at gutten begynte i barneskolen.

PTSD

De rettsoppnevnte sakkyndige har konkludert med at han lider av posttraumatisk stresslidelse, PTSD, og at dette har en sammenheng mellom den langvarige mobbingen han ble utsatt for fra tidlig skolealder. Han har en invaliditetsgrad på 45 %. De psykiske skadene dominerer hverdagen hans fullstendig og hindrer hans livsutfoldelse, skriver de sakkyndige.

Det er Follo tingrett enig i. I motsetning til Vestby kommune, som mente at det ikke var en årsakssammenheng mellom mobbingen og skaden gutten er påført. Kommunen har anført at skadene kan være traumer han ble påført hjemme av en alkoholisert stefar som skulle ha slått ham. Gutten har for retten og for de sakkyndige forklart at han aldri var utsatt for vold fra stefaren, men at stefaren kunne være irritabel og høyrøstet når han hadde drukket alkohol. Det samme har guttens mor og søster forklart.

Flere kommunale instanser, blant annet barnevernet, har også uttalt at det ikke var mistanke om vold i hjemmet hans. Vitnene fra barnevernet betegner guttens mor som en «hønemor» som sto på for barna sine til alle tider, og som var både oppofrende og engasjert. Retten bemerker i dommen at gutten også søkte hjem når problemene på skole ble for mye. Det ville vel neppe vært naturlig om forholdene i hjemmet var traumatiserende, heter det i dommen.

1,590.660 i erstatning

Follo tingrett bebreider skoleledelsen som uaktsomt at den ikke sørget for å beskytte gutten mot systematisk og vedvarende mobbing.

Særlig gjelder det tiden da han gikk på Risil ungdomsskole. PSTD-lidelsen er en følge av den langvarige mobbingen han ble utsatt for. Det innebærer at Vestby kommune er erstatningsansvarlig for det økonomiske tap gutten er påført. Skadeserstatningen settes av Follo tingrett til 1.590 660 kroner, som erstatning for tap i fremtidig erverv og ménerstatning.  Kommunen må også betale 200 000 kroner for utgifter til medisin og behandling. Sakkyndige mener at en bedring av lidelsen han er påført, er betinget av langvarig behandling, helst på institusjon, og deretter langvarig psykoterapi i to-tre år.

Gutten krevde også oppreisning for ikke-økonomisk skade, begrenset oppad til 150 000 kroner. Et vilkår for slik oppreising er at det må foreligge grov uaktsomhet fra kommunens side, at det foreligger et markert avvik fra det forsvarlige. Follo tingrett viser til at det det ble iverksatt en del tiltak for å beskytte mobbeofferet, blant annet fikk to av mobberne, og gutten selv, hver sin miljøarbeider som fulgte opp elevene. «Det er grunn til å tro at kommunen forventet at dette ville gi resultater», heter det i dommen fra Follo tingrett, som gir, under noe tvil, kommunen medhold i at det ikke er noe grunnlag for å konstatere grov uaktsomhet fra kommunens side.

Kommunen må også betale saksomkostninger på 364 951 til mobbeofferet og det offentlige.

Klikk deg tilbake til forsiden av ØB.no her

Artikkeltags