Lever av gode opplevelser

DELIKAT: Lars Øberg har vært med på å designe fotvaskrommet i spa-avdelingen. 								            FOTO: CHRISTIAN CLAUSEN

DELIKAT: Lars Øberg har vært med på å designe fotvaskrommet i spa-avdelingen. FOTO: CHRISTIAN CLAUSEN

Av
Artikkelen er over 7 år gammel
DEL

SON: Quality Spa & Resort Son er en av syv bedrifter som er nominert til prisen Årets Follobedrift 2013.

– Vi er på man­ge må­ter blitt en stor­stue for lo­kal­be­folk­nin­gen. Av 500 med­lem­me­ne i ho­tel­lets tre­nings­sen­ter bor de fles­te i Son, for­tel­ler med­ei­er/dag­lig le­der Lars Øberg. Han øns­ker å være en syn­lig le­der i ho­tel­let, og er sogar spin­ning­in­struk­tør på tre­nings­sen­te­ret.

Gi din stemme her

Flest fra Akershus/Oslo

De fles­te gjes­te­ne kom­mer fra Oslo og Akers­hus, men også Øst­fold. Ho­tel­let er både spa-re­sort for pri­vat­gjes­ter og kon­fe­ran­se­ho­tell. Vel­væ­re og mat er vik­ti­ge in­gre­di­en­ser.

ØB får være med på rund­tur i den de­li­ka­te spa-av­de­lin­gen med 14 be­hand­lings­rom. Øberg vi­ser oss et sir­kel­rundt rom med fire vas­ker for fot­bad.

Vedlikehold

‑ Fotbadrommet har jeg vært med på å de­sig­ne selv, tan­ken er at f.eks. fire ven­nin­ner kan sit­te sam­men, sier han, og legger til:

‑ Vi opp­le­ves som vel­dig kon­kur­ran­se­ster­ke på mat og to­tal­opp­le­vel­ser, og job­ber hele ti­den traust og me­to­disk for å gi våre gjes­ter gode opp­le­vel­ser, hvor også Son som de­sti­na­sjon er en del av pak­ken. Ho­tell­ei­er har også hele ti­den vært vel­dig nøye på å pri­ori­te­re ved­li­ke­hold.

LES FLERE NYHETER HER!

Konkurranse

Ho­tel­let i Son lig­ger en li­ten ti­mes kjø­ring fra Oslo. Nå plan­leg­ges et gi­gan­tisk spa­ho­tell ved E6 på So­fie­myr, i kor­te­re av­stand fra ho­ved­sta­den. ‑ Fryk­ter du kon­kur­ran­sen?

‑ Nei, jeg sier hel­ler: Så bra! Ak­ti­vi­tet fø­rer med seg ak­ti­vi­tet. Kon­kur­ren­ter er bra, de får oss til å skjer­pe oss yt­ter­li­ge­re, sva­rer Øberg of­fen­sivt.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken