OPPEGÅRD: Nylig bestemte Oppegård kommune å bevilge 150 000 kroner til prosjektet. Dermed kan den vanskelige jobben med å heve båten starte i sommer. For Oppegård Historielag har det hele tiden vært et viktig poeng å få båten ferdig konservert til 2015 slik at den kan stilles ut til Oppegård kommunes 100-årsjubileum. Dette viktige poenget har kommunen også sett, og dermed gått med på å støtte prosjektet økonomisk. For øvrig er det Follo Museum som vil få ansvaret for båten.
- Det er mye frivillighet i dette, og vi håper å komme langt med 3 - 400 000 kroner totalt. Sørumbåten hadde et budsjett på 1 million, men var en større båt, sier Bjørn G. Lunder.

Funnet i 2005

Stokkbåten som antas å stamme fra perioden 1160 - 1290 ble oppdaget tilfeldig i 2005 da dykkere fra Nordic Explorers var engasjert av historielaget for å lete etter den gamle trekkflåten i sundet mellom Flåtestad i øst og Kurud gård i vest. Dette sundet var en viktig ferdselsåre gjennom århundre etter århundre, og ble trafikkert både via trekkflåte og båter.
Dykkerne fant ingen flåte, men noe enda eldre, nemlig en stokkbåt, fire og en halv meter lang og 45 centimeter bred, et vanlig fartøy fra den tiden.

Arne Gasse's båt?

Bjørn Lunder har gjort seg opp noen tanker om stokkbåten, og mener det ikke er usannsynlig at båten kan ha tilhørt Arne Gasse. Han er nevnt i Eivind Barca's bok om Oppegårds historie som ble gitt ut til kommunens 50-årsjubileum. Her fremkommer det at Haakon Magnussøn bygsler gården Greivarud i Follo til Arne Gasse i år 1289. Gården ble delt i østre og vestre, og Gasse fikk vestre del med fiskerett og sundtrafikk-rett.

Kritiske øyeblikk under heving

Bjørn Lunder sier at båten vil tas opp i slutten av juni. Da vil de samme dykkerne som fant båten gå ned og gjøre den vanskelige jobben sammen med flere eksperter. Det er to kritiske punkter, forteller Lunder. Det ene er når båten skal frigjøres fra mudderet, det andre når båten skal opp på land. Av flere praktiske årsaker vil båten når den er frigjort fra mudderet, bli tauet helt bort til Ringnes der den vil bli hevet opp av vannet.
- Det blir et stort øyeblikk, og selvsagt et kritisk øyeblikk. Vi snakker jo her om en båt som har ligget under vann i mange hundre år. En ekspert på slamsuging blir også med under prosessen. Mudderet som ligger i og rundt båten blir samlet og skal legges i et kar sammen med båten. Det kan være interessante funn også i dette, sier Lunder entusiastisk.

Skal til Follo Museum

Når båten blir tatt opp av vannet, fraktes den til Follo Museum der det er klargjort en egen, trygg plass for den. Så skal den gjennom en flerårig prosess slik at den kan bevares for ettertiden.
Det er Riksantikvaren, Sjøfartsmuseet og Follo Museum som står bak prosjektet. UMB vil også bli involvert. I arbeidsgruppa lokalt står styrer for Follo Museum, Stein Barli, leder i Oppegård Historielag, Egil Wenger og lokalhistoriekjenner Bjørn G. Lunder.
- Det har vært mange positive aktører med i dette prosjektet, og det er vi takknemlig for, sier Bjørn G. Lunder.