OPPEGÅRD: Kris­tine fra Kol­botn er to gan­ger nor­ges­mes­ter, samt nor­disk mes­ter, i bo­dy­fit­ness. I til­legg til bein­hard tre­ning, har hun spist seg sterk. Det be­gyn­te med dia­gno­sen hjer­te­feil i 2005.

– Da had­de jeg levd i 24 år uten å vite at jeg var født med hull i hjer­tet. Jeg er født om­trent på sam­me tid som hjer­te­bar­net Las­se-Li­ten. Le­ge­ne viss­te ikke så mye om hjer­te­feil hos barn som i dag. Dia­gno­sen ble en eks­tra mo­ti­va­sjon til å end­re både kost­hold og livs­stil. Da­gen et­ter dia­gno­sen, be­gyn­te Kris­tine å tre­ne på Spenst.

Eks­pe­ri­ment

Re­sul­ta­te­ne lot ikke ven­te på seg, og Kolbotnjenta fikk lyst til å stil­le i kon­kur­ran­se. Det kre­ver «deffing», og det var da hun for al­vor ble krea­tiv på kjøk­ke­net.

– For at jeg skul­le kla­re å gjen­nom­fø­re det, treng­te jeg enk­le, kjen­te, men sun­ne ret­ter. Jeg har ikke sans for å tel­le ka­lo­ri­er el­ler veie ma­ten, men vet hva som er pro­te­in­rikt og varierer med karbohydrater og fett utover det.

Grunn­leg­gen­de er at hve­te­mel og suk­ker er­stat­tes med and­re ty­per mel og suk­rin. Men Kris­tine har ofte lyst på noe søtt et­ter mid­dag.

– Noe av det før­s­te jeg eks­pe­ri­men­ter­te meg frem til var sun­ne ko­kos­bol­ler! Når suk­ke­ret er­stat­tes med suk­rin, gjen­står bare luft og egg, smi­ler hun for­nøyd.

Kon­kur­ran­se­li­vet had­de en me­dal­jens bak­si­de. Kri­tis­ke røs­ter mis­ten­ke­lig­gjor­de Kris­ti­nes re­sul­ta­ter og men­te de var umu­lig å opp­nå på egen hånd og et­ter så kort tid, uten do­ping.

Mot­bør

– Jeg opp­ret­tet blog­gen kriweb som et be­vis på at det er mu­lig for jen­ter å bli nor­ges­mes­ter i fit­ness uten do­ping.

I blog­gen del­te hun både tre­nings­tips og mat­opp­skrif­ter. Et­ter hvert har den fått mer og mer preg av en mat­blogg. Nå lig­ger blog­gen hen­nes blant de 25 mest les­te i lan­det, med 9000 føl­ge­re. På opp­ford­ring fra blogg­le­ser­ne lag­de hun tre mat­hef­ter; to for des­ser­ter og ett med mid­dags­opp­skrif­ter.

– I fjor tok jeg mot til meg og kon­tak­tet det stør­ste for­la­ge­t jeg viss­te om. Cap­pe­len Damm sa ja til å utgi ko­ke­bo­ken min.

Før­s­te opp­lag var i han­de­len fra feb­ruar. Den ble ut­solgt et­ter få da­ger. Nå er fem­te opp­lag i salg. «Sunn og sterk med pro­tein» he­ter bo­ken, med un­der­tit­tel «mat for musk­ler».

Opp­skrif­te­ne er delt inn i års­ti­der, ad­skilt med Kris­ti­nes teks­ter om hel­se, tre­ning, mo­ti­va­sjon og vekt. For­slag til ukemenyer og Kris­ti­nes eget tre­nings­pro­gram har også fått plass mel­lom per­me­ne.

For­bil­de

Den sto­re tren­den blant unge, jen­ter som gut­ter, er å være «fit». For noen kan det føre til over­dri­vel­ser både i for­hold til tre­ning og kost. Kris­tine vet det finns yt­ter­punk­ter i det mes­te, og er be­visst den rollen hun har som et for­bil­de.

– Den nye spi­se­for­styr­rel­sen, or­to­rek­si, er jo be­set­tel­sen av å spi­se sunt. Da for­la­get fore­slo bok­tit­te­len «Sunn og slank», vil­le jeg ikke har med or­det slank. Sterk er bed­re enn slank, fast­slår hun.

Opp­skrif­te­ne er ikke bare myn­tet på dem som tre­ner hardt.

– Det­te er mat for alle, rik på pro­tei­ner. Samtidig po­eng­te­rer jeg at vi ikke skal kut­te ut hele næ­rings­em­ner. Selv sør­ger jeg for min dose kar­bo­hyd­ra­ter og fett i lør­dags­god­te­ri­et, blun­ker hun. Sun­ne og ster­ke kan alle bli.