OPPEGÅRD: – Min klient mistet retten til arbeidsavklaringspenger da hun fikk trøbbel med elektronisk innlevering av meldekortet til NAV.

Det forteller advokat Solveig Brorson Olsen som etter hvert er blitt ekspert på NAV-saker på Kolbotn. Hun jobber i advokatfellesskapet Westby, King & Co.

– Etter medhold i Trygderetten den 25. november i år får hun likevel etterbetalt arbeidsavklaringspenger for mange måneder, forteller Brorson.

Hovedregelen når du mottar arbeidsavklaringspenger er at du må sende elektronisk melding til NAV hver 14. dag. Meldingen skal sendes på nøyaktig angitt dag og via egen eller NAVs datamaskin.

Ga opp

– Etter flere forsøk på å levere elektroniske meldekort og «opplæring» fra NAV på lokalkontoret, følte min klient seg så dum overfor de ansatte i NAV at hun ga opp, forteller Brorson.

– Så mens saken med de tapte arbeidsavklaringspengene vandret videre i NAV-systemet fikk min klient etter hvert vedtak om 100 prosent uførepensjon. Men i mellomtiden måtte hun få privat bistand til å betale løpende utgifter. Noen kreditorer ga betalingsutsettelse. Anførsler i klagesaken om NAVs plikter etter folketrygdloven og forvaltningsloven overfor min klient, prellet av som vann på gåsa og saken havnet omsider i Trygderetten, forteller advokaten.

– Etter en lang, og etter min mening unødvendig, prosess, fikk min klient omsider medhold i Trygderetten, sier Brorson.

Kjennelsen viser at det nytter å klage.

LES OGSÅ: Slik unngår du økonomisk trøbbel

Klart svar

I kjennelsen fra Trygderetten står det:

«Etter det opplyste må den forklaringen som ankende part har gitt, om at hun følte seg for dum til å tørre å spørre om mer hjelp, legges til grunn. Slik retten ser det, ga denne opplevelsen av utilstrekkelighet – i en situasjon der hun hadde mottatt bistand til melding over lang tid og fortsatt ikke maktet selv å gjøre dette rent teknisk – rimelig grunn til ikke å gjøre flere forsøk på melding i ukene. Det må i denne sammenhengen legges noe vekt på at NAV med grunnlag i siterte regler i tredje ledd i folketrygdloven av eget tiltak plikter å vurdere om det er grunn til å frita et medlem fra meldeplikt.
Ellers gjelder at formålet med meldekortreglene i § 11–7 i folketrygdloven ikke tilsier at en person skal tape når årsaken manglende melding er at vedkommende rent faktisk ikke makter å gi melding.»

Får refs

– Her får NAV refs fra Trygderetten for at de ikke følger opp sine medlemmer. De får også sterk kritikk for at de ikke tok inn over seg og forsto konsekvensen av de gjentatte problemene min klient hadde med å levere meldekort. Til slutt får NAV sterk kritikk for at de ikke av eget tiltak rett og slett fritar min klient for meldeplikt, sier Brorson.

Har ansvar

Trygderetten gir NAV et omfattende ansvar til å følge opp medlemmer som ikke makter å levere meldekort. I tilfeller hvor de er kjent med at det har vært problemer krever også Trygderetten at NAV tar kontakt med medlemmene og tilbyr bistand.

– Dette er gledelige nyheter for personer som sliter i kontakten med NAV og krav om at de sender både meldekort og andre tilbakemeldinger til NAV, sier Brorson.

– I denne konkrete saken må NAV i tillegg betale alle advokattimene jeg har brukt for å bistå min klient, slutter Brorson.

Hva synes du om at Nav fjernet støtten fordi klienten ikke klarte levere meldekort elektronisk? Si din mening i kommentarfeltet under!