BÅLERUD: Bålerud grunneierforening har kommet med en omfattende uttalelse til reguleringsplanen for Bålerud-området. I uttalelsen ber de om at 12 punkter blir behandlet på nytt før planen skal opp til 2.-gangs politisk behandling.

Ett av dem er amnesti for bygg, brygger og anlegg som er anlagt uten at tillatelse kan dokumenteres.

– Det er så mye som er gjort for mange år siden uten at det er søkt om eller regulert. Ikke gå ut og be dem rive. Gi dem amnesti, oppfordrer Randi Aga på vegne av Bålerud grunneierforening.

Hun trekker frem en brygge som et eksempel. Eieren søkte om å få utbedre brygga, men fikk avslag fordi kommunen mente den var ulovlig bygget. Eieren hadde ingen papirer å vise til. Men et fotografi fra gammelt av beviste at brygga hadde vært der lenge før det ble innført krav om byggetillatelse for brygger i Oppegård.


12 krav

Der det oppstår konflikt mellom kulturlandskap og naturlandskap må planen prioritere kulturlandskapet.

Bevaringsverdige bygninger bevares, ikke omliggende hager og hele eiendommer.

En eventuell Eventyrskogsrute bør merkes i forbindelse med eksisterende sti som går fra innerst i Framveien og ned Trolldalen til Gråsten (ved fjorden).

Tursti langs stranden fra Bålerud til Svartskog brygge anlegges som turvei høyere opp i terrenget.

Brygger med konstruksjoner tilpasses de klimautfordringer som slike anlegg utsettes for.

Amnesti for bygg og anlegg som er etablert før siste bygge- og deleforbud ble nedlagt og som av ukjente grunner ikke kan dokumenteres.

Ved frivillige tiltak på privat grunn må man i samarbeid med grunneiere og på frivillig basis komme frem til for alle parter optimale løsninger.

En bærekraftig utvikling forutsetter en variert boligbygging.

En tomtestørrelse på 900 til 1000 kvadratmeter vil sikre planens intensjon om kulturbevaring, med en miljømessig profil og positiv områdeutvikling for Bålerud.

Arealbegrensningen innenfor hundremetersbeltet bør revideres slik at eksisterende bebyggelse her kan få ta del i den samme utvikling som gjøres gjeldende for resten av planområdet slik at verdifullt kulturlandskap kan sikres en bevaring og utvikling.

Vi er av den oppfatning at alle fritidseiendommer i området skal få anledning til konvertering fra fritids- til boligformål.

Offentlig vann og avløp. Ett og samme forvaltnings- og avgiftsregime for hele kommunen.