OPPEGÅRD: Fylkesmannen i Oslo og Akershus har fremmet innsigelse til den foreslåtte reguleringsplanen for Bålerud.

– Fylkesmannen mener forslaget er i strid med rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal og transportplanlegging og fremmer derfor innsigelse mot å tillate nye boliger.

Alt er basert på bil

Innsigelsen gjelder både nye boliger og sekundærleiligheter. Fylkesmiljøvernsjefen påpeker at dette er et område uten servicetilbud, butikker, skoler eller andre tjenestetilbud. En utbygging vil heller ikke føre til at slike tilbud kommer.

– Svartskog er i dag helt bilbasert, uten kollektivdekning utover skolebusser. En utbygging som skissert vil ikke bidra til å endre dette.

I veiplanen for Oppegård har kommunen selv satt som mål å redusere utslippene fra biltrafikken med ti prosent innen 2020. Fylkesmannen mener at en utbygging på Bålerud vil gjøre dette vanskelig.

– Fylkesmannen mener det er positivt at det legges opp til en oppgradering av vann og avløp i området. Men vi kan ikke se at dette er en begrunnelse for å fravike rikspolitiske retningslinjer samt nasjonal klimapolitikk.

Nei til nye brygger

Oppegård kommune får ros for at planforslaget setter en fornuftig byggegrense langs sjøen for boligene som allerede er der. Fylkesmannen er derimot kritisk til å tillate oppføring av én brygge per eiendom.

– Fylkesmannen mener at kommunen for å redusere inngrepene i strandsonen bør vurdere hvor mange båtplasser som er nødvendig og sørge for at disse legges i fellesanlegg. Vi mener kommunen må vurdere om noen eksisterende brygger kan fjernes og at det i bestemmelsene sikres at det ikke kan bygges nye private brygger i området.

Forhandlinger pågår

– Vi er fortsatt i forhandlinger med fylkesmannen for å finne ut hvilke endringer som må gjøres i høringsforslaget for at innsigelsene skal bli trukket. Vi har nettopp sendt fylkesmannen en oppsummering etter flere forhandlingsmøter, og avventer tilbakemelding på om våre forslag vil kunne danne grunnlag for et innsigelsesfritt, revidert planforslag, opplyser rådgiver Torun Hellen i Oppegård kommune.

Målet er å forhandle frem et revidert, innsigelsesfritt planforslag mest mulig i overensstemmelse med føringene Utvalg for miljø og plan ga da planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn.

– Når disse forhandlingene er ferdige, forhåpentlig om kort tid, vil vi revidere høringsutkastet. Da legges det frem til 2.-gangs behandling, slik at utvalget kan ta stilling til om forhandlingsresultatet er godt nok og at innsigelsesfritt, revidert planforslag kan vedtas, eller om UMP ønsker å legge inn byggetiltak som medfører at det fortsatt hefter innsigelse ved forslaget. Vedtar kommunestyret et planforslag som ikke er fritt for innsigelser, vil det bli megling, og det er til slutt Miljøverndepartementet som avgjør om reguleringsplanen skal være en gyldig plan.

– Så det skal godt gjøres at reguleringsplanen behandles på nytt før sommeren?

– Vi skal jobbe hardt for å få planen frem før sommeren, vi håper fortsatt at det skal kunne gå. Men her henger det jo ikke bare på oss, understreker rådgiveren ved Samfunnsutvikling i Oppegård kommune.