I en pressemelding datert 11. mai 2023 presenterer Festningshotellene sin visjon for hvordan Hovedfortet på Oscarsborg best kan brukes i tiden framover: De ønsker å innrede «i første omgang 16 rom/suiter i hovedfortets opprinnelige forlegningsrom». Hovedfortet skal bli et eksklusivt hotell.

Forsvarsbygg beskriver i sin Verneplan for Oscarsborg festning en destinasjon som er enestående i norsk sammenheng: «Hovedfortet, som rangerer høyt blant Norges mest monumentale festningsanlegg (…) fremstår langt på vei opprinnelig med en rekke autentiske detaljer.»

Vi snakker her om det mange betrakter som det viktigste bygget på Oscarsborg, en nasjonal kulturskatt med stor tidsdybde og av svært høy arkitektonisk verdi. Og det er før vi har omtalt den historiske konteksten Hovedfortet inngår i.

Festningshotellene understreker flere steder i sin korte pressemelding at «historisk bruk er det beste vern». Dette er i en del tilfeller riktig: Når et fredet bygg står forlatt og forfaller, er det langt å foretrekke at det tas i bruk, for eksempel som hotell eller serveringssted. Da er sjansene for at bygget ivaretas langt større enn hvis det står ubrukt. Men alternativet er ikke å la Hovedfortet stå ubrukt.

Les også

Finstadskogen er reddet fra nedbygging

Tvert imot ønsker vi at det skal vitaliseres og utgjøre midtpunktet i en ny museumsopplevelse. I snart 30 år har Oscarsborg festningsmuseum tilgjengeliggjort forsvarsverkene i Drøbaksundet for allmennheten. Til tross for liten bemanning og små ressurser har museet et bredt publikum. Hvert år kommer mer enn 60.000 besøkende til Oscarsborg for å oppleve utstillingene i Hovedfortet og for å få omvisning i det historiske festningsanlegget.

Riksantikvaren fredet Oscarsborg festning i 2014. Intensjonen var, som det står i forskriften, å bevare anleggene som «kilde til kunnskap og opplevelse». Riksantikvaren vektlegger at allmennheten skal gis mulighet til å oppleve og forstå helheten i festningsanlegget. Forsvarsbygg er i sin Verneplan inne på det samme. De poengterer at det er viktig at verningsverdige objekter «kommer mange til gode, ikke bare noen få utvalgte» og at «de fortifikatoriske anleggene bevares slik at deres utforming, funksjon og gjensidige sammenheng tydeliggjøres».

Oscarsborg festningsmuseum har som mål å åpne festningen for flest mulig mennesker, og formidle anleggets historie med faglig tyngde og etterrettelighet. Det er viktig at helheten i festningsanlegget presenteres, og at besøkende får innsikt i den nasjonale og internasjonale sammenhengen Oscarsborg inngår i. Vi ønsker å videreutvikle vår formidling og åpne flere deler av festningens kjerne for publikum.

De fleste forbinder Oscarsborg festning med 9. april 1940 og senkningen av den tyske krysseren Blücher. Det er ikke rart. Oberst Birger Eriksen beordret ikke bare sine menn til å forsvare norsk nøytralitet; han avfyrte samtidig startskuddene for den norske motstandskampen.

Men festningsanleggets historie inneholder mye mer. I 350 år, fra de første blokkhusene ble bygget på Søndre Kaholmen i 1643 til de siste operative stridsanleggene ble nedlagt i 1993, har området spilt en viktig rolle. Oscarsborg sto ferdig i 1856, og var fra da av det fremskutte forsvaret av hovedstaden.

Les også

Skal alle sykle eller gå? Hvem skal jeg stemme på?

Festningens operative epoke omfatter avgjørende hendelser og prosesser gjennom halvannet århundre, blant annet unionsoppløsningen i 1905, to verdenskriger og Den kalde krigen. Oscarsborgs historie er godt kjent og forankret i lokalsamfunnet. Den er samtidig av stor nasjonal betydning og fortjener å bli fortalt til mange flere både i nåværende og kommende generasjoner. Festningen står som et minnesmerke over nasjonens kamp for fred og frihet. Den er et fredet kulturminne som tilhører hele folket.

Ny bruk ikke uforenlig med bevaring. På de nasjonale festningsverkene finnes gode eksempler på at kommersielle aktører og aktiviteter har bidratt til å utvide publikumstilbudet. I de tilfellene dette har lykkes, har næringsaktivitetene underordnet seg kulturminnevernet og festningenes funksjon som kultur- og tradisjonsbærere.

Festningsmuseet på Oscarsborg har siden 2004 sameksistert på en utmerket måte med hotellet. Vi anerkjenner hotellet som en positiv og viktig bidragsyter til publikumstilbudet på festningen. Hotellet bidrar til bærekraftig gjenbruk av en stor bygningsmasse som har få alternative anvendelser. Det er imidlertid viktig å ha i mente at det er festningens egenart og historie som utgjør den attraksjonskraften hotellet lever av. Både hotellet selv og Forsvarsbygg som forvalter av festningen bør derfor være opptatt av at ny bruk tilrettelegges på kulturminnets premisser.

Les også

Oslofjorden, vår perle og vårt felles ansvar!

Forslaget om å omgjøre Hovedfortet til et eksklusivt hotell utfordrer både kulturminnets verdighet og allmennhetens interesser. Komfortable suiter vil ganske sikkert være til glede for hotellets mer betalingsdyktige gjester. For alle andre ville det innebære en privatisering av de mest sentrale delene av festningsanlegget.

Oscarsborg tilhører oss alle og Hovedfortet bør ikke forbeholdes en liten gruppe. Det vil være et stort tap for norsk kulturarv om Hovedfortet innredes til hotelldrift. Motsatt vil videreutvikling av bygningens museale funksjon styrke allmennhetens muligheter til å oppleve, forstå og verdsette Oscarsborgs, Norges og Europas historie gjennom mer enn 150 år i et unikt natur- og kulturmiljø, som eies, brukes og forvaltes av det norske fellesskapet.

Erling Kjærnes, direktør, Forsvarets museer og Lars Rowe, leder, Norges Hjemmefrontmuseum