FOLLO: Torsdag publiserte Statens vegvesen handlingsplan 2016 - 2019 for Oslopakke 3. Totalt skal det satses 17 milliarder kroner på veier, bane og sykkelvei de neste fire årene i Oslo og Akershus. I Follo er Follobanen det største prosjektet.

Det foreligger kun planer for to veiprosjekter i Follo i den nye handlingsplanen for Oslopakke 3. I tillegg kommer et par mindre oppgraderinger. ØB har gått gjennom handlingsplanen 2016 - 2019. 

Innfartsårene mot Oslo

I perioden 2016-2019 er det planlagt å gjennomføre tiltak for nærmere seks milliarder kroner på riksveinettet. Ingen av disse midlene tilfaller Follo-regionen.

E18:

På E18 ved Sydhavna i Oslo er det planlagt å fullføre nye kryss og atkomster til havnen. I tillegg er det bevilget penger til kollektivfelt og sykkelveg på Mosseveien. Prosjektet er kostnadsberegnet til 704 millioner 2016-kroner, og er forventet ferdigstilt i november 2015.

E6:

E6 mellom Vinterbro og Assurtjern er også del av Oslopakke 3, men sto ferdig allerede i 2009.

Det er likevel et annet prosjekt på E6 som vil påvirke pendlerne fra Follo. Det er E6 Manglerudprosjektet, som gjelder for hele strekningen Klemetsrud - Ulven. Forslaget sendes ut på høring i løpet av året.

Reguleringsplanen for første etappe mellom Klemetsrud og Ryen vil være klar i 2017. Byggestart forventes tidligst å være i 2019.

Første etappe mellom Klemetsrud og Ryen er beregnet til 1,9 milliarder 2016-kroner. De tre resterende etappene forventes å koste 7,8 milliarder.

– I Manglerudprosjektet er det lagt til grunn at E6 skal ta trafikkveksten, at E18 Mosseveien blir nedklassifisert til riksvei, og at E6/E18 får felles trasé mellom Vinterbro og Abildsø, står det i handlingsprogrammet.

– På strekningen Klemetsrud – Ryen skal veien oppgraderes med kollektivfelt og alternativt tungbilfelt. Ny E6-tunnel tar av ved Abildsø og føres via Bryn til Ulven. Ring 3 mellom Ryen og Bryn vil bygges om til mer bymessig standard når E6-tunnelen mellom Abildsø og Bryn er ferdigstilt, står det videre i planen.

Andre prosjekter:

Utbyggingen av ny E18 mellom Retvet og Vinterbro er ikke en del av Oslopakke 3, men inngår imidlertid i den delvis bompengefinansierte "Østfoldpakka". Mulig ny Oslofjordforbindelse er heller ikke en del av denne handlingsplanen.

Lokale tiltak

I handlingsprogramperioden 2016–2019 er det satt av i alt om lag 2,3 milliarder 2016-kroner fra Oslopakke 3 til lokale veitiltak i Akershus, hvorav bompenger utgjør om lag halvparten.

Av disse midlene er det to strekninger i Follo som løftes frem.

  • Fv 35 Nordbyveien, (Ski og Ås)
  • Fv 152 Måna – Gislerud (Frogn)

Det settes i tillegg av midler til kollektivtrafikktiltak og utvikling av kollektivknutepunkter i hele Akershus. Her trekkes Ski spesielt frem.

Av trafikksikkerhetstiltak, miljø- og servicetiltak planlegges det blant annet trafikksikkerhetstiltak på fylkesvei 155 i Enebakk.

For gående og syklende

Handlingsprogrammet tar for seg store og små tiltak for blant annet gåing, sykling, trafikksikkerhet og miljø. I handlingsprogramperioden 2016–2019 er det satt av i alt om lag 1,1 milliard 2016-kroner til dette formålet på riksvegnettet i Oslo og Akershus. I tillegg kommer det frem i handlingsprogrammet at det forventes det statlige midler til kollektivtiltak og sykkeltiltak.

Når det kommer til tiltak for gående og syklende er det i Akershus flere prioriterte tiltak. De fleste ligger ikke i Follo, men fylkesvei 152 i Frogn og fylkesvei 156 på Nesodden trekkes her frem som prioriterte tiltak i distriktet. Det samme gjør fylkesvei 152 Vevelstadveien - Smedsrudveien.

– Det skal etableres en sammenhengende separat gang- og sykkelveg langs fylkesvei 152 mellom Vevelstadveien og Smedsrudveien for å øke trafikksikkerheten og bedre fremkommeligheten for alle trafikantgrupper. Anleggsstart forventes vinteren 2015/2016, heter det i handlingsplanen.

Satsning på jernbane

I Handlingsprogrammet for Oslopakke 3, er det lagt til grunn gjennomføring av jernbanetiltak i Oslo og Akershus i tråd med Nasjonal Transportplan (NTP) 2014–2023.

I NTP-perioden omfatter dette Follobanen som er planlagt ferdigstilt i 2021. Dette er det største jernbaneprosjektet i Oslopakke 3-området. Det foreslås satt av om lag 4,1 milliarder kroner til prosjektet i 2016.

– I tillegg kommer statlig satsing på jernbane i regionen. Opprusting av eksisterende banestrekninger og stasjoner pågår. Nye vogner settes i drift og frekvensen øker på mange strekninger. Byggingen av nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski vil gi halvert reisetid med tog, heter det i handlingsplanen.