Hvert år legger pårørende ned ulønnet arbeid tilsvarende 136.000 årsverk. Pårørende avlaster det offentlige helsevesenet og sparer helsebudsjettene for milliarder av kroner. Samtidig er det mange pårørende som må benytte seg både av egen fleksitid, ferie og sykemeldinger for å kunne bistå sine nærmeste. Det må bli enklere å være pårørende, og det er et politisk ansvar.

I Oslo får rundt 3500 personer en kreftdiagnose hvert år.

Det er mange.

Tenk at du er pårørende for et familiemedlem med alvorlig kreftdiagnose. Du skal sjonglere pårørenderollen med å ivareta egen familie, jobb og andre forpliktelser. Ikke rart mange pårørende blir utbrente. Flere faller også ut av arbeidslivet for korte eller lengre perioder. Slik skal det ikke være.

Taper penger

Ifølge Pårørendeundersøkelsen 2021 oppgir nesten 40 prosent av yrkesaktive pårørende at de benytter seg av fleksitid for å yte pårørendeomsorg. 32 prosent har benyttet feriedager. Sykemelding over 16 dager og velferdspermisjon er mer utbredt blant kvinner enn menn.

Nå mener Kreftforeningen at det må legges til rette for at pårørende som ønsker å hjelpe til ikke lenger skal straffes for det gjennom tapt arbeidsfortjeneste. Vi mener at det må ordninger på plass som anerkjenner den rollen pårørende har i samfunnet.

En utvidet rett til permisjon fra ti til 20 dager der foreldre eller partner blir alvorlig syk, mener vi er et viktig skritt på veien. Videre skal du ikke tape penger på å være borte fra arbeidet – inntektstapet må dekkes inn. Dette krever politisk vilje til å endre loven – og det synes vi våre usyngelige helter fortjener – samtidig som det vil spare helsebudsjettene for mye penger.

De neste tiårene kommer vi til å bli flere som trenger helsehjelp, blant annet fordi vi lever lenger og blir flere eldre. Helsebehovet i befolkningen vil bli større enn det helsetjenesten er i stand til å dekke.

Politikerne må gjøre det enklere å være pårørende, og verdsette deres innsats. For hver og en av oss som blir syk, er det enda flere pårørende.

Sikre gode rammevilkår

Samtidig som det blir færre hender per pasient i helsetjenesten, vil det også bli færre pårørende per pasient. Det er ikke bærekraftig å løfte flere oppgaver over på pårørende uten at vi samtidig sikrer gode rammevilkår for de usynlige heltene som avlaster helsetjenesten vår.

Alternativet er at pårørende ikke orker mer, og at det offentlige må overta oppgavene pårørende gjør i dag. Det er et tap for absolutt alle.

Vi må hedre den viktige innsatsen pårørende gjør i samfunnet, og bidra til at deres behov blir møtt av kommunen, på helseinstitusjonen og på arbeidsplassen.

Christine Lager Nesje, Distriktsleder i Kreftforeningen, Kolbotn