Prosjektleder Paul Torgersen har utforsket at barna i skoler og barnehager støyer mer enn den støyen som vil komme fra beredskapssenteret. Grensen for gul støysone er 35 dBA (desibel-A) i gjennomsnitt, mens støyen fra barnas egen aktivitet ligger på 65–75 dBA. Dette er et dårlig argument:

• Støy fra skytevåpen og granater er ekstremt impulspreget, slik at gjennomsnittsstøyen har mindre betydning enn støytoppene. Det er nettopp derfor grensen for tillatt gjennomsnittsstøy fra skytebaner er så lav.

• Støy fra barn er utvilsomt et alvorlig problem, både for barna selv og for dem som bor kloss ved en skolegård eller en barnehage. Men når barna støyer mye, skyldes det ofte annet støy. De kan ha blitt vant til å måtte heve stemmen for å overdøve annen støy – både i skolegården, barnehagen og ellers. I tillegg øker støyen pr. barn jo flere barn som samles på ett sted: I økende grad hever barna stemmen for å overdøve støyen fra alle de andre som hever stemmen for ... osv. Dette er også kjent fra cocktailselskaper og fulle restauranter (og gjestene behøver ikke nødvendigvis være fulle). Fenomenet er velkjent, både fra forskning og fra dagliglivet. Det kalles Lombard-effekten eller cocktailparty-effekten.

En støykilde kan erstatte en annen

Det kan være gode grunner til å måtte godta støy fra én støykilde hvis den kan erstatte en annen og verre støykilde, eller en annen støykilde som også har andre alvorlige konsekvenser for helse og miljø. Det er tilfelle i den grad f.eks. gods kan flyttes fra trailere til jernbane eller skip, selv om både godstog og havner er betydelige støykilder, og til tross for at et godstog utvilsomt støyer mer enn en trailer.

Men dette er ingen problemstilling her: Den ene støykilden (barna) er ikke ment å erstatte den andre (beredeskapssenteret) eller omvendt. Støyen fra beredskapssenteret gjør ikke at støyen fra barna forsvinner; støyen fra barna kan derimot øke. Derfor er det et dårlig argument for støyen fra beredsskapsenteret at også barna støyer.