Høringen av forslaget til reguleringsplan har utløst stort engasjement og bekymringer blant innbyggere i nærområdene til det planlagte beredskapssenteret. Dette har vi forståelse for, da noe av informasjonen som formidles på sosiale medier misvisende og kan bidra til unødvendig bekymring.

Gjeldende retningslinjer for støy fra Klima- og miljødepartementet er lagt til grunn for utforming av anlegget og restriksjoner på tjenesten.

Formålsbeskrivelsen i retningslinjene er som følger: «Støy er et miljøproblem som rammer svært mange mennesker. Støy bidrar til redusert velvære og mistrivsel, og påvirker derfor folks helsetilstand. Formålet med denne retningslinjen er å legge til rette for en langsiktig arealdisponering som forebygger støyproblemer.».

Grenseverdiene i retningslinjene er satt basert på forskning og erfaring over lang tid, og er ment å ivareta helsehensyn.

Gul sone

Den erfaringsvis viktigste støyparameteren er «utendørs gjennomsnittlig støygrense» for såkalt gul sone. For skytestøy er denne på 35 desibel, mens grensene for eksempelvis veitrafikk og motorsport er på hhv. 55 og 45 desibel.

Psykolog Ronny Klæboe fra Transportøkonomisk institutt var tydelig på at man er godt beskyttet mot skytestøy gjennom retningslinjene da han ble intervjuet på radio i Østlandssendingen 23. juni om støyen fra beredskapssenteret, sitat: «Når det gjelder de undersøkelsene vi har gjort av gjennomsnittsverdier og de grenseverdier som man har, så er man nok bedre beskyttet mot skytestøy enn det man er for eksempel mot veitrafikkstøy.

Altså retningslinjene er bedre i forhold til denne støytypen.»

Stille i helger

Foreslåtte tidsrestriksjoner på aktiviteten er slik at det vil være stille i helger, på kvelder og natt. Unntakene er nødvendige helikopterutrykninger og noen sjeldne skyteøvelser på mørke kvelder, som vil bli varslet.

Hvorfor er gjennomsnittsverdien for støy relevant når det er stille store deler av tiden? Forklaringen på dette spørsmålet ligger i litt kompleks matematikk. For det første viser forskningen at støybelastningen i hovedsak er avhengig av lydnivået og hvor lenge støyen varer. Desibelskalaen er ikke lineær, men logaritmisk. Tre desibel økning, hvor som helst på skalaen, betyr en dobling av lydnivået.

Det betyr at hvis det er støy på 38 desibel halve tiden og helt stille resten, vil gjennomsnittlig lydnivå være 35 desibel. Vi kan anslå at det vil være treningsaktivitet på anlegget i inntil 25 % av tiden (over et år). Den gjennomsnittlige grenseverdien for treningsperiodene blir dermed firedoblet, men blir fortsatt kun 41 desibel (35 + 3 + 3); som tilsvarer lyden fra de aller beste oppvaskmaskinene. På grunn av støyens karakter, stilles det også i retningslinjene krav til maksimalverdi for enkeltskudd og sprengninger, som er 65 desibel.

Beregningene viser at de nærmeste skolene og barnehagene kan oppleve enkelte smell opp mot 60 desibel. Til sammenligning er en samtale mellom to personer 60 desibel, lyden fra barn i en skolegård 65–75 desibel og naboens gressklipper på over 80 desibel.

Ikke omfattende støyplager

Beredskapssenteret vil ikke medføre omfattende støyplager og forringelse av arbeids- og læringsmiljøet ved skoler og barnehager. Alle skoler og barnehager ligger godt utenfor grensene for såkalt gul sone og man vil derfor oppleve støyverdier under grenseverdiene omtalt ovenfor. I skogområdene i nærheten av skolene og barnehagene er støynivåene så lave at de ikke vil representere noen forstyrrelser ved uteundervisning.

Skytestøy omkring grensen for gul støysone vil være hørbar, men barnas aktivitet vil være den dominerende støykilden. Barn i barnehager vil fortsatt kunne sove utendørs i nærheten av barnehagene. Skogsområdet omkring Snipetjern (nært inntil beredskapssenteret) vil imidlertid ha støy over grensen for gul støysone, noe som kan vanskeliggjøre undervisning i store grupper.

Justis- og beredskapsdepartementet ønsker her å drøfte kompenserende tiltak med skoler og barnehager. Dette kan eksempelvis være bistand til skjerming eller flytting av barnehagenes «stamsteder» som eventuelt ligger for nært opp til senteret.

Vil bidra til trygghet

Beregningsmetodene for støy er konservative. Flere fysiske faktorer ved Taraldrud, som man ikke har anledning til å ta med i beregningene, vil medføre at opplevd støy vil bli langt lavere enn beregningene viser. De viktigste er: Skogen rundt anlegget vil gi vesentlig skjerming. Politiet vil i stor grad benytte munningsdempere.

Beregningsmetodene tar verken med munningsdempere eller faktiske doble støybarrierer i terrenget, og de legger ugunstige værforhold til grunn (medvind fra støykilden og positiv temperaturgradient). Det beregnede støynivået kan dermed anses å være et statistisk maksimalnivå som forekommer nokså sjelden. Norge har lange og omfattende skyte-tradisjoner i form av jakt, sport, heimevernet osv.

Det er tusenvis av barn som vokser opp i nærheten av skytebaner. Barn tilbys skytetrening i skytterlagene fra de er 10 år. I Akershus alene er det om lag 60 skytebaner med aktivitet. Vi kan ikke utelukke at enkeltpersoner kan få negative assosiasjoner når de hører skyting, men det vil ikke være annerledes enn for svært mange andre i Norge.

På den annen side tror vi mange vil føle at nærværet fra politiets nasjonale beredskapsressurser vil bidra til trygghet.