SKI: Signalet fra lokalpolitikerne i Ski er at "ja, dette vil vi ha, men vi trenger en del justeringer for at folk kan leve godt med et beredskapssenter på Taraldrud. Det understreket Morten Ellingsen (Ap) da han på vegne av Ap, SV, Sp, Miljøpartiet De Grønne og Venstre la frem en del krav til politiets nasjonale beredskapssenter som skal bygges på Taraldrud. Det er særlig støy som bekymrer politikerne i Ski, enten det er fra skyteøvelser, eksplosiver eller helikoptertrafikk.

LES OGSÅ: Justisministeren villig til å se på ytterligere justeringer av forslaget til reguleringsplan for Taraldrud

I forkant av møtet fikk de folkevalgte en gjennomgang av prosjektet av både ekspedisjonssjef Thor Arne Aass i Justis- og beredskapsdirektoratet, Hans Sverre Sjøvold, politimester i Oslo, og Paul Torgersen, prosjektleder for Politiets nasjonale beredskapssenter.

– Til tross for at vi nå har hørt at innebygd skytebane er veldig vanskelig, ber vi den som har bestilt prosjektet, vurdere dette på nytt, oppfordret Ellingsen.

Frykter at planarbeidet kan stoppe opp

Ikke alle mente dette var nødvendig.

– Vi synes at etter det vi har hørt på morgenen i dag, er en god del av dette huket av allerede. Vi må ha dette beredskapssenteret, og vi må ha det nå. De som trener der, skal beskytte de barna som bor i nærheten, slår Karin Kværner (Frp) fast.

– Helikopterbasen må være på Taraldrud, der resten av beredskapstroppen er. Det må stå sammen med mannskap som er klare til en hver tid, påpekte Helge Bunæs (H).

Bunæs la til at det viktigste for Ski Høyre nå, er at prosessen rundt beredskapsenteret ikke stopper opp. Det fryktet han ville skje med den nye kravlisten som flertallet av kommunestyret stiller seg bak.

– Ski avviser ikke planen

Ellingsen (Ap) minnet om at det ikke er Ski kommune som har reguleringsmyndighet i denne saken; dette er en statlig reguleringsplan.

– Det er ikke vi som skal vedta planen; vi skal si vår mening.

Anders Eidsvaag Graven oppsummerte debatten på følgende vis:

– Oppegård har en tverrpolitisk holdning mot planen. Vi avviser ikke planene, men legger inn noen ekstra krav. Ja, det vil koste. Men beredskap koster.

LES OGSÅ: "Hele" Oppegård imot beredskapssenter på Taraldrud

Fikk flertall for nye krav

Etter debatten stemte 22 for endringsforslaget fra posisjonen, som dermed fikk flertall:

Det lyder slik:

84/17 REGULERINGSPLAN FOR POLITIETS NASJONALE BEREDSKAPSSENTER OFFENTLIG ETTERSYN. TARALDRUD

Alternativt forslag:

Ski kommune viser til forslag til statlig reguleringsplan for politiets nasjonale beredskapssenter. Kommunen anerkjenner behovet for å få etablert et nasjonalt beredskapssenter, og ser at området på Taraldrud er blant de få områdene som tilfredsstiller kravene til et slikt senter. Kommunen er derfor innstilt på å bidra til å heve den nasjonale beredskapen ved å huse det nye beredskapssenteret.

I forslaget til reguleringsplan er det en del forhold som Ski kommune ønsker justert før endelig vedtak.

Støy

Prosjektet vil medføre bekymringsverdig høye støynivåer som ligger over maksimalgrensene for støy i kommuneplanene til Ski og Oppegård kommuner. Ski har som mål å være landets beste oppvekstkommune, og det er derfor særlig bekymringsfullt at omkringliggende skoler og barnehager er foreslått eksponert for støynivåer utover kommunenes definerte støygrenser.

Vi ber om at det utvikles nye støysonekart for alle støykilder i henhold til kommuneplanens støygrenser, som viser hvordan støyen påvirker Siggerud, Langhus og de omkringliggende boligområdene med skoler og barnehager over kommunegrensen til Oppegård. Ski kommune mener at ingen boliger, skoler eller barnehager skal utsettes for støynivåer over støygrensene i kommuneplanene for Oppegård og Ski. Vi ber derfor om at planen bearbeides slik at støynivået havner innenfor disse støygrensene.

Det er også bekymringsfullt at deler av støyproblematikken kommer fra skyte- og sprengningsstøy. Vi ber derfor at det blir redegjort for hvordan langvarige eksponering for skyte- og sprengningsstøy påvirker mennesker, spesielt barn og unge. Vi ber også om at denne redegjøringen beskriver samfunnsøkonomiske kostnader og konsekvenser av at mange mennesker blir plaget av støy i lang tid.

Ski kommune vil at skyteanleggene som er planlagt utendørs blir lagt innendørs, enten i anleggstunnelen til Follobanen eller innebygget på stedet eller gjennom andre løsninger hvor man heller simulerer utendørslignende forhold. Vi ber politifaglige myndigheter ta en ny vurdering om en slik innendørsløsning vil kunne tilfredsstille kravene.

Det må̊ ikke tillates strid i bebygde områder (SIBO), sprengningsøvelser og bruk av flashbangs/øvelsesgranater på̊ Taraldrud før det er utarbeidet beregnings- og støyskjermingsmetoder som Oppegård, Ski og Oslo kommune kan akseptere.

Støyberegningene på helikopterstøy er basert på dagens helikoptertyper. Vi ber om dokumentasjon på̊ hvordan støybildet vil endre seg som en konsekvens av den nye helikoptertypen som skal innføres.

For øvrig viser vi til de omfattende og detaljerte vurderingene av støynivåene som Oppegård kommune har utarbeidet.

Kulturminner

Plan for flytting og eventuelt sikring av kulturminner må være avklart og innarbeidet i planen før reguleringsplanen vedtas endelig.

Kollektivtrafikk

Ski kommune er opptatt av at behovet for trafikkvekst i kommunen tas gjennom gange, sykling og kollektivtrafikk. Planforslaget må derfor tilrettelegge bedre for bruk av offentlig transport, gange og sykkel. Bussholdeplass for fremtidig kollektivtilbud ved senteret, samt vurdere påkoblingspunkt for Ski og Oppegårds el-bysykkelordning bør derfor innarbeides i planen.

Politihøyskole

Det bør tilrettelegges for ny Politihøgskole i Nordre Follo i forbindelse med det nye nasjonale beredskapssenteret.