TARALDRUD: Torsdag 22. juni gikk fristen ut for å levere høringsuttalelse til reguleringsplanen for Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud. Regjeringen har mottatt langt over 1000 svar. Skoler, barnehager, foreldrelag, boligsameier, velforeninger, friluftsorganisasjoner, politiske partier, kommuner og fylkeskommunen, samt en lang rekke privatpersoner har sagt sitt.

Støy og terror

Noen gjør som Bellingmo, og protesterer mot plasseringen. Andre aksepterer at beredskapssenteret kommer til Taraldrud, men er bekymret for konsekvensene. Støy er det største ankepunktet. Natur, miljø og kulturminner er også gjengangere. I tillegg kommer frykten for beredskapssenteret som et terrormål.

Blant de politiske partiene i Oppegård har Ap og SV levert uttalelser som går imot beredskapssenter på Taraldrud, mens MDG og Venstre krever støydempende tiltak samt at hensynet til miljø og samfunn blir ivaretatt.

Oppegård kommune, ved formannskapet, anbefaler ikke at reguleringsplanen godkjennes slik den er foreslått. Ett krav er at all skyting skal skje innendørs. Dessuten at staten forholder seg til de samme regler for støy som alle andre, i dette tilfellet kommuneplanen for Ski. Oppegård kommune ønsker videre at helikopterdelen av senteret flyttes til Rygge.

– Uakseptabelt

Nedenfor gjengis utdrag fra eksempler på høringsuttalelser:

Merete Bellingmo: «Jeg ønsker med dette å legge inn en protest mot den foreslåtte lokalisering av politiets nasjonale beredskapssenter.....Slik jeg leser støykartene snakker vi om uakseptabel støy ... Jeg er undrende til at statsetater og regjering kan fremme forslag om lokalisering av denne type anlegg i nærområdet til skoler og barnehager, og samtidig gjøre en tilsynelatende meget lettvint vurdering av de ulemper som påføres barna ..."

Oppegård Arbeiderparti: «OAP ser behovet for et nasjonalt beredskapssenter, men er uenig i lokaliseringen. Den valgte lokaliseringen av Nasjonalt Beredskapssenter Taraldrud vil plassere et potensielt terrormål midt i et tett befolket område og samtidig utsette befolkningen i Oppegård for permanente uakseptable støyplager ... Å sette politiets beredskapsstyrker ut av spill før et eventuelt terrorangrep i Norge vil gi terroristene en fordel ..."

1A Sofiemyr skole: «De som har flyktet fra andre land må ikke få høre skytelyder, for da kan de bli redde ... Babyer i barnehagen kan også bli redde for skyting, granater og helikopter. Hvis man hører «pang pang» når man skal lære noe så blir det vanskelig å huske det man har lært. Dere må bygge beredskapssenteret slik at vi som bor her ikke hører støy fra trening. Vi var her først! Helst vil jeg at dere skal bygge et sted hvor det ikke bor mennesker. Dermed basta!»

FAU i ni barnehager i Oppegård: «Å være ute er en viktig del av barndommen og en stor del av barnehagedagen for barna i Oppegård. Selv om støyen er verst for de barna som er på tur i skogen, så vil den også være plagsom for mange barnehager i nærområdet. Omtrent 18 barnehager i nærheten av Taraldrud vil i varierende grad bli plaget av støyen fra skytebanen.»

Gylve Fenrik Nagell: «I tillegg til utallige poenger for å få bygd inn skytebanene på beredskapssenteret vil jeg få påpeke at Grønliåsen ikke er et hvilket som helst skogsområde; over hele åsen og igjennom hele skogen går oldtidsveien med sine fredede jernaldergraver og dette er et av de mest benyttede skogsområder i landet vårt ..."

Ildri Eidem Løvaas: " ... Det er godt dokumentert at støy i stor grad bidrar til uhelse ved at søvnkvalitet forringes, helserisikoer øker, liv forkortes og kognitive evner svekkes permanent. Derfor virker det merkelig at staten i sine dokumenter for beredskapssenteret har unnlatt å følge sin utredningsplikt iht. Lov om folkehelse. Støyutredningen for skyte- og treningsaktiviteter viser at planlagt eksponering for støy er av en slik art at det vil kunne påføre befolkningen helseskader ..."

Vedtak i august

Saksgangen videre blir nå at Justis- og beredskapsdepartementet oppsummerer høringsuttalelsene og vurderer hvordan innkomne merknader bør innarbeides i planen. Deretter blir planforslaget oversendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Etter planen skal endelig vedtak fattes i august 2017.