OPPEGÅRD: Innbyggerne i Oppegård kan vente seg en informasjonsbrosjyre om beredskapssenteret. Det skriver justis- og beredskapsminister Jan Tore Sanner i et brev til ordfører Thomas Sjøvold.

Brosjyren skal særlig ta for seg støybelastningene, støyreduserende tiltak og hvilke støygrenser som gjelder.

Ministerens brev er oppfølging av et møte i Oppegård i slutten av august. Han poengterer at departementets formelle rolle som statlig planmyndighet ble avsluttet med vedtaket av den statlige reguleringsplanen.

Nå er det Ski kommune som håndterer byggesaksbehandlingen. Departementet kan dermed ikke engasjere seg direkte i arbeid med å styrke friluftsinteressene rundt senteret.

– Jeg viser imidlertid til at det er satt av 7–8 millioner kroner til tiltak rettet mot barn og unges bruk av disse områdene, skriver Sanner.

I brevet avviser dessuten Sanner behovet for å foreta uavhengig kontroll av gjennomførte støyberegninger.

Helikopterplassen er ute på høring

Politidirektoratet har søkt om konsesjon for å anlegge, drive og inneha Oslo helikopterplass på Taraldrud. Landingsplassen skal være tilknyttet Politiets nasjonale beredskapssenter.

Høringsdokumenter og utkast til konsesjonsvilkår er nå tilgjengelige på Luftfartstilsynets internettsider. Her fremgår blant annet at aktiviteten forventes å være stabil: 56 flybevegelser per uke, begrenset til 2250 per år. Dette er en absolutt ramme for normal aktivitet. Høringsfrist er 10. november i år.