TARALDRUD: Aksjonsgruppen Stopp Støyen viderebringer oppfordringen fra Bjørndal boligsammenslutning om å sende inn høringsuttalelser innen fristen 10. november. Det gjelder politidirektoratets søknad om å drive helikopterplass ved beredskapssenteret.

I høringsuttalelsen fra folk på Bjørndal heter det blant annet:

– Taraldrud gård ligger omtrent 650 meter øst fra boligområdene Tårnåsen og Hellerasten i Oppegård kommune, ca. 700 meter syd for boligområdene på Bjørndal, samt tilsvarende avstand til Oslo kommunes vedtatte stor boligutbygningsområder på Gjersrud/Stensrud, hvor det foreligger reguleringsplan for 40.000 nye innbyggere. Både i Oppegård og på Bjørndal ligger det barnehager og skoler som vil bli sterkt eksponert for aktiviteten på og ved helikopterplassen. Det er i planforslaget tegnet inn to flytraseer, en nordover over Grønliåsen og en syd/østover over Taraldrudåsen. De fleste flyginger forventes å skje nordover. Den nordlige fly traseen går over marka, men tett på bebyggelsen på Bjørndal.

De oppsummerer med at det primært ikke er forenlig med allmenne hensyn å legge en helikopterplass for store helikoptre så nær barnehager, skoler og et stort antall boliger. Subsidiært mener de at konsesjonsvilkårene av allmenne hensyn må begrense aktiviteten på helikopterplassen til kun å omfatte nødvendige flybevegelser, og at alt vedlikehold, test, trening og annen rutinemessig aktivitet legges til andre etablerte helikopterplasser.