TÅRNÅSEN: Sættem er statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet. Møtet er kommet i stand på oppfordring fra ordfører Thomas Sjøvold (H). I et brev til statssekretæren datert 30. juni, viste Sjøvold til at det har vært avholdt en rekke møter om beredskapssenteret, og skrev videre:

«I de siste møtene er det gitt nye signaler om anleggets utforming og støydempende tiltak. Det oppleves som svært uryddig at Metier/Departementet diskuterer saken og diskrediterer våre og andre faglige innspill spesielt før høringene er vurdert. Vi har også merket oss at det før høringsfristen på reguleringssakens utløp ble inngått kontrakt med Skanska som entreprenør. Den usikkerheten som nå er skapt er uholdbar. Jeg ber derfor om et møte med statsråden for å bli trygg på at vi blir tatt på alvor og at våre innspill blir vurdert på en faglig og forsvarlig måte».

På bakgrunn av dette har departementet svart med å beramme morgendagens møte med statssekretær Thor Sættem.

– Dårlig informasjon

I ordfører Thomas Sjøvolds feriefravær, er det varaordfører Siv Kaspersen som stiller.

– Dette er en svært viktig sak for oss, understreker varaordføreren overfor ØB.

I tillegg til henne, stiller blant andre Oppegård kommunes egen fagleder, Arild Øien, på møtet.

På grunn av ferie, har ikke statssekretær Sættem vært tilgjengelig for kommentar.

Senest forrige helg gikk statsråden ut i TV2 og beklaget dårlig informasjon overfor FAU-representantene på Tårnåsen og Sofiemyr. Her gikk det frem at statssekretæren mener at støyen fra beredskapssenteret på Taraldrud vil bli mye mindre enn mange ser for seg, men at departementet «har vært for dårlige til å kommunisere hva dette handler om og hvilke problem det kommer til å by på.

Reguleringsplanen for Politiets nasjonale beredskapssenter skal vedtas i Stortinget allerede om to uker.

Justisministeren har svart

Tidligere i sommer fikk justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen skriftlig spørsmål fra flere politikere som er kritiske til støyen. Både Gunvor Eldegard (Ap), Per Olaf Lundteigen (Sp) og Hans Olav Syversen (KrF) har nå fått skriftlig svar.

Eldegard spurte om statsråden ville ta initiativ til at aktiviteten i tilstrekkelig grad tilpasses nærmiljøet, og at støyende aktiviteter som kan innpasses på andre og mer egnede steder ikke blir lagt til Taraldrud.

I sitt svar, legger Amundsen stor vekt på behovet for et nasjonalt beredskapssenter, viktigheten av at alt er samlet på ett sted, og han understreker at en forsinkelse vil være helt uakseptabelt. Konkret til spørsmålet svarer han blant annet:

"... Jeg er opptatt av at vi i arbeidet med etableringen gjør vårt ytterste for å skjerme lokalsamfunnet mot støy. Samtidig er det viktig for meg at dette arbeidet baserer seg på reelle forhold og ikke overdrevne fremstillinger av støyforhold og bruk av beredskapssenteret ... Samtidig skal jeg erkjenne at deler av marka vil bli noe støyutsatt, og dette gjelder også områder skolene bruker. Her er jeg innstilt på at det må foretas kompenserende tiltak..."

Lundteigens spørsmål dreide seg om statsråden kunne gi en konkret vurdering av kostnadsøkningene ved å bygge innedørs skytebaner, samt kostnadsreduksjon ved å legge helikoptervedlikeholdet til Rygge.

Statsråden ser ingen vesentlige besparelser i å legge vedlikeholdet til en annen base, snarere motsatt. Når det gjelder innendørs skytebane, svarer Amundsen:

"... Det er ikke realistisk å bygge innedørs skytebane med simulering av lys- og værforhold som fullt ut dekker det behovet politiet har for realistisk utendørs trening. Merkostnadene ved etablering av innebygde skytebaner, som ikke har disse fasilitetene, og som således ikke kan erstatte behovet for utendør skytetrening, kan grovt anslås til 300-500 millioner kroner..."

Også Syversen spør ministeren om han har vurdert innebygde skyteanlegg og Rygge som operativ helikopterbase for å minimere støyproblemer og samtidig få et fullgodt alternativ.

Statsråden forsikrer at støyskjerming- og restriksjoner sørger for at Taraldrud kommer godt innenfor de nasjonale grensene for støy. Han er opptatt av forutsigbarhet og likebehandling og viser til at boområder som Årvoll og Løvenskiold har skytebaner mye nærmere seg enn på Taraldsrud. Fra svaret siteres:

"...Jeg er kjent med at representanten Syversen har hatt møte med aksjonsgruppen "Stopp Støyen". Jeg har forståelse for deres bekymringer, og de skal tas på alvor. Jeg mener likevel at deres støyvideo gir et galt bilde av den aktuelle støyen, og jeg er uenig i deres faktabeskrivelser og løsningsforslag...".