Follo distriktsrevisjon går mot vest etter at Ski trekker seg ut

Artikkelen er over 1 år gammel

For tre år siden valgte Oppegård kommune å gå ut av Follo distriktsrevisjon IKS. Nå gjør Ski kommune det samme. Dermed må Follo distriktsrevisjon gjøre endringer.

DEL

SKI: Politikerne i Ski skal på kommunestyremøte onsdag vedta å forlate Follo distriktsrevisjon IKS. Fellesnemnda i Nordre Follo har besluttet å redusere antall interkommunale samarbeid. Follo distriktsrevisjon IKS kommer inn under denne reduseringen.

I dag har Oppegård og Ski kommuner ulike revisjonsordninger, og for å samles om en revisjonsordning for Nordre Follo, er det besluttet at Ski kommune skal si opp sin avtale med Follo distriktsrevisjon.

– Vi synes fellesnemndas beslutning er beklagelig, sier revisjonssjef Steinar Neby i Follo distriktsrevisjon IKS.

Store planer

Når Ski kommune velger å si opp sin avtale, vil det kun være tre kommuner igjen i det interkommunale selskapet. Nesodden, Ås og Enebakk.

– Vi jobber med å få etablert en større kommunerevisjon i Viken, og har som mål å få dette på plass i 2019. Dermed vil vi opprettholde en sterk interkommunal revisjon i Follo, mener Neby.

Han mener å slå seg sammen med andre kommunale revisjonsfirmaer vil øke kompetansen, fleksibiliteten og gi et sterkere fagmiljø.

Follo distriktsrevisjon vil slå seg sammen med Buskerud kommunerevisjon IKS. Buskerud kommunerevisjon eies av Buskerud fylkeskommune og åtte av de 21 kommunene i Buskerud.

– Ved å slå oss sammen med Buskerud vil vi opprettholde en sterk interkommunal revisjon i Follo. Vi ser derfor positivt på fremtiden, sier Neby.

– Nordre Follo vil legge revisjonen ut på anbud. Er det noe Follo distriktsrevisjon kommer til å gi et tilbud på?

– Som et lite selskap kan vi ikke legge inn anbud, men som en del av et større selskap, er det mulig, svarer revisjonssjefen.

Han ser for seg en sammenslåing til Viken kommunalrevisjon i løpet av 2019.

– Vi er godt i gang, og vi håper vi vil bli et bra selskap med mye kompetanse innen kommunal sektor.

Fakta

Follo distriktsrevisjon IKS

  • Revisor skal ved revisjon av årsregnskapet for kommunene vurdere om årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov og forskrifter, samt er i overenstemmelse med god kommunal regnskapsskikk.
  • Videre skal revisor se etter at beløpene i kommunens eller det kommunale foretakets årsregnskap stemmer med budsjett slik det fremstår etter gyldige vedtak/justeringer, og at vesentlige avvik er redegjort for i årsberetningen.
  • Revisor skal også vurdere om opplysninger i årsberetningen  er konsistente med årsregnskapet.
  • Revisor skal gjennom revisjonen bidra til å forebygge og avdekke misligheter og feil.
  • I tillegg revideres andre oppdrag, for eksempel stiftelser, i samsvar med god revisjonsskikk.
  • Follo distriktsrevisjon IKS skal også foreta forvaltningsrevisjon.
  • Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger utfra kommunestyrets vedtak og forutsetninger.

Kilde: Follo distriktsrevisjon IKS

Artikkeltags