Norge og Norden må med i det nye globale transportsystemet. OECD og STRING (hvor Oslo og Viken er med) har lagt frem en rykende fersk rapport med forslag på hvordan man kan skape en bærekraftig mega-region Hamburg-Oslo ved å utnytte den nye Fehmarn Belt forbindelsen mellom Danmark og Tyskland. Raskere forbindelser mellom København og Göteborg og høyhastighetsbane mellom Göteborg og Oslo er byggeklosser i dette bildet.

Skagerakbanen skaper den raske, komfortable og miljøvennlige reisen til Europa. Distansen blir 70 km kortere enn dagens trase via Fredrikstad og Kornsjø og nesten 3 timer raskere. Reisetiden mellom Oslo og Göteborg (280 km) blir 1 time for direkte tog og 1:30 for de tog som stopper underveis. Umiddelbart blir da reisetiden på rundt 3–4 timer til København og 6–7 timer til Hamburg. Målet er at distansen Oslo-Hamburg på 800 km skal tilbakelegges på 4 timer (200 km/t i gjennomsnittsfart).

Vi har i flere år gjennom kommunestyrer og internasjonale prosjekter jobbet for å få etablert en høyhastighetsbane til Sverige via Ski med stasjon i Indre Østfold. Vi er glade for at både Nordre Follo og Indre Østfold kommuner har stilt seg positive til Skagerakbanen. Om det bygges en høyhastighets-stasjon i Indre Østfold så er det særdeles gode nyheter, også fordi det gir mye kortere reisetider fra Oslo til Indre Østfold og til 2–3 andre stoppesteder i Østfold. Ved å benytte Follobanen så blir stasjonen i Indre Østfold den første etter Ski.

Noen bekymrer seg naturlig nok for arealbruk og hvor mye matjord som eventuelt går med. Og svaret er heldigvis; veldig lite. Det foreligger 2 traséalternativer med helt ulike arealbehov. Alternativ A (15 km i IØ) går gjennom Sarpsborg og Våler. Alternativ B går gjennom Rakkestad (30 km i IØ). Gjennom Nordre Follo blir distansen ca. 8 km.

Det er viktig å kun holde seg til dokumenterte fakta og åpne kilder når det gjelder arealbruk og miljøkonsekvenser. En konkurransedyktig jernbane kan stoppe behovet for nye felt på motorveiene. En markbane er dyrere og tar mye mer areal enn en brobane og skaper en rekke andre problemer for vilt og ferdsel (Kfr. Intercity). Ved en brobane kan arealet under broen benyttes til en rekke formål. I Kina har vi sett hvordan man kan drive aktivt jordbruk under broene. Man kan også ha veier, drivhus, gårdsveier, sykkelruter, beiteområder etc.

Et broelement er normalt 40 x 13,5 meter og hviler på 12 m² søyler. Arbeidsveier i anleggsperioden tilbakeføres til landbruk. På 10 km er markbehovet altså 250 søyler (3 da.). Kun en marginal del av strekningen vil gå over matjord. Stasjonsområdet kan kreve rundt 10 da. Hva som utvikles rundt et stasjonsområde er opp til kommunene. Vi ser for oss mange nye arbeidsplasser både i og etter anleggsperioden, hoteller, kafeer, service, boliger og attraktiv arkitektur. Med Skagerakbanen er mulighetene mange til at Follo/Indre Østfold blir en av Nordens mest attraktive bo – og arbeidsregioner.