La det ikke være noen tvil: Ski IL Alliansen ønsker å bruke de såkalte «Arne-jordene» til idrett, og vi har resten av idretten i Ski i ryggen når vi sier det. Vi har fremdeles tillit til at Ski kommune vil legge til rette for det.

Takk til Høyres representanter Johan Kristian Bjerke og Helge Bunæs, som i deres innlegg i ØB 4. april etterlyser Ski IL Alliansens syn på vedtaket i Ski kommunestyret.

Håper på frivillig avtale

Ski IL Alliansen la frem en plan for utvikling av Ski Idrettspark i august 2015, etter at intensjonen om å lage en plan sammen med Ski kommunes administrasjon ble nedstemt under budsjettmøtet i desember 2014. Vi satte isteden av egne midler og hyret inn hjelp for å lage en helhetlig plan for hele Idrettsparken, inklusive 37 mål øst for dagens Idrettspark. Dette arealet er eid av Arne Norum og Arne Drømtorp.

For å få en best mulig utnyttelse av Idrettsparken trenger vi disse jordene. Samtidig vil idrettens plan frigjøre cirka 16 svært verdifulle mål vest i dagens Idrettspark, som Ski kommune eier. Vi hadde derfor grunn til å tro at det ville være mulig å oppnå en forhandlingsløsning, og har i alle sammenhenger sagt at vi håper partene ville bli enige om en frivillig avtale.

Dessverre har ikke det lykkes.

LES OGSÅ: Idrettsforelder i Ski? Velkommen til vår nye gressplen!

Vi har ikke innsyn i detaljene om forhandlingene, siden både dokumenter og politiske møter om saken har vært unntatt offentlighet.

Vi har måttet stole på at Ski kommune har gjort sitt beste. Samtidig har vi hatt en god dialog med grunneierne, helt siden vi la frem planen, og sterkt ønsket en forhandlingsløsning.

Helt på tampen foran møtet i kommunestyret den 29. mars la vi frem et forslag for gruppelederne i Høyre og Arbeiderpartiet om at Alliansen selv kunne gå i forhandlinger med grunneierne.

Loven er klar

Vi er fremdeles interessert det, men usikre på om det ennå er rom for det etter vedtaket om ekspropriasjon 30. mars. Loven er klar: Grunneier skal ha en rimelig kompensasjon basert på den bruken arealet skal nyttes til. Hvis arealet blir omregulert etter ekspropriasjon, skal grunneiers kompensasjon vurderes på nytt.

Det er derfor ikke kroken på døra for å benytte «Arne-jordene» til idrettsformål, selv om det gjennomføres en ekspropriasjonssak.

«Utvidelse av Ski Idrettspark – erverv av arealer» er tittelen på ekspropriasjonssaken. Det som skaper en usikkerhet for idretten er at reguleringen fra 2013 ikke åpner for bygging av faste anlegg på området.

Vi ønsker å legge en friidrettsbane og noen mindre fotballbaner der (5-er og7-er baner), slik at vi skal kunne bygge et kompakt fotballstadion og nye innendørsanlegg vest i Parken. Det vil fremdeles kunne legges til rette for turgåere etc på området.

Denne «rokaden» gjør at Ski kommune får frigjort cirka 16 mål tomt vest i Parken mot Gymnasveien. Arne-jordene er altså regulert til friluft og idrett, men det vil kreves en omregulering for å kunne bygge faste idrettsanlegg der. Vi har tro på at vi skal få til en slik omregulering, og at det er naturlig at det skjer etter at en felles plan for Ski og Oppegård kommune om Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2018-2030) er behandlet.

Idrettsrådene i de to kommunene er innkalt til det første møtet i mai i år om denne planen. Det som bekymrer meg, er uttalelser fra representanter fra «posisjonen» under kommunestyremøte om at Arne-jordene skal ligge som gressletter til evig tid.

Vi må kunne klare å kombinere idrett og friluftsliv også i fremtiden.