Ski kommune må erklære klima og naturmangfoldskrise

ENGASJERT: Marthe Arnesen. gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne i Ski

ENGASJERT: Marthe Arnesen. gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne i Ski Foto:

Av

Det holder ikke å fortsette å si i festtalene og toppmøtene at klima er vår tids største kampsak dersom man ikke handler i tråd med den krisen vi faktisk står ovenfor. Og skal vi behandle det som en krise, så må vi først erkjenne, og erklære, at det er en krise.

DEL

MeningerVi har ikke en bompengekrise, men en klima og naturmangfoldskrise! Og dette er ikke bare ord som man lett kan veive bort eller hånflire av. Verden befinner seg i en krisetilstand som følge av klimaendringer og global oppvarming. Faktisk står hele livsgrunnlaget vårt på spill. Første steg for å unngå økologisk kollaps er å erkjenne at vi står overfor en eksistensiell krise. Alt for lenge har klimaet, miljøet og naturen vært den tapende part når beslutninger har blitt tatt. Situasjonens alvor tilsier nå et sterkere fokus og mer effektive tiltak for å kutte utslipp.

Det britiske og irske parlamentet har erklært klimakrise. Lignende erklæringer har kommet fra Sveits, Canada og i byer i Tyskland. Stortinget, fylker og kommuner bør gjøre det samme. 7. mai i år ble Bodø kommune den første kommunen i Norge til å erklære klimakrise. En rekke andre kommuner og fylker skal ta stilling til dette spørsmålet i juni 2019. Utdanningsforbundet i Innlandet har også erklært klimakrise da de avholdt sitt stiftelsesmøte. Forslag om at Norge skal erklære klimakrise ble fremme av MDG i Stortinget i juni, og desverre nedstemt av V, H, Krf, Sp, og AP.

Å erklære klima- og naturmangfoldskrise vil på flere måter kunne støtte opp under å få en større global satsing på å redusere klimagassutslippene og stanse artstap.

Det vil sørge for større bevissthet om at vi er i en krisesituasjon som truer naturlivet på kloden som vi er en del av slik som vi kjenner det. Det er lettere å skape forståelse for store og nødvendige tiltak i nødstilfeller. Å erklære en krisesituasjon er et signal fra myndigheter om at en selv og samfunnet skal mobiliseres for å håndtere krisen. Det er mange eksempler opp gjennom historien på at nasjoner og regioner har mobilisert stor innsats og lykkes med å håndtere katastrofer etter å ha erklært krise eller at en er i krigssituasjon.

Dette kommer som en del av en internasjonal kampanje som har begynt i små byer og kommuner, og gjennom en rekke innbyggerinitiativ. Dette er også et svar på utfordringene som har kommet fra de klimastreikende ungdommene, grupper i sivilsamfunnet som Extinction Rebellion og andre, og rett og slett i lys av oppdaterte rapporter fra FN og andre som viser at klimasituasjonen eskalerer raskere enn de fleste antok for få år siden. Også ferske rapporter om at insekter, pattedyr og mange andre arter forsvinner raskere enn vi har visst er uttrykk for en dramatikk som kan slå hardt inn på våre og våre barns muligheter for trygghet og velferd fremover. Klimakrisen forsterker disse andre krisene og kan ikke sees uavhengig av dem.

Det er kommet to alvorlige rapporter fra FN; klimarapporten og rapporten om biologisk mangfold. Disse rapportene konkluderer med at det er mulig å endre situasjonen, men at alle må delta nå. FN sier vi har 10 år på oss til å begrense katastrofale klimaendringer. Dersom vi IKKE drastisk reduserer drivhusgassene i atmosfæren innen den tid, vil vi nå vippepunktet der vi setter i gang irreversibel global oppvarming. Vi kan ikke være i en mer alvorlig situasjon.

Klimakrisen er ikke én stor hendelse som endrer alt på en dag, men endringer som har skjedd over tid. Nå er vi kommet dit at de menneskeskapte klimagassutslippene må reduseres veldig raskt om vi skal unngå katastrofale følger. Det er i nærmiljøer vi tydeligst ser konsekvensene av klimaendringene.

Norge har ingen tilstrekkelig plan for hvordan landet skal kutte tilstrekkelig i klimagassutslippene for å nå målene som er satt. Samtidig forteller FNs naturpanel av 1 av 8 arter på jorda står i fare for å bli utryddet. Dette krever handling. Ski kommune må gjøre vår del og ta ansvar, og det må også Nordre Follo kommune.

I følge FN sitt klimapanel har vi bare litt over 10 år på oss til å halvere utslippene for å unngå de mest katastrofale konsekvensene. Jeg tror alle som sitter her vet at vi er veldig langt unna å være i rute. Vi er ikke i rute for å nå verken lokale, regionale eller nasjonale målsetninger. Barn og ungdom er redde for framtida si. Ingenting bør gjøre oss mer bekymra og mer villige til handling enn det.

INTERPELLASJON: Marte Arnesen med interpellasjon på kommunestyremøtet 12. juni.

INTERPELLASJON: Marte Arnesen med interpellasjon på kommunestyremøtet 12. juni. Foto:

Det holder ikke å fortsette å si i festtalene og toppmøtene at klima er vår tids største kampsak dersom man ikke handler i tråd med den krisen vi faktisk står ovenfor. Og skal vi behandle det som en krise, så må vi først erkjenne, og erklære, at det er en krise.

Ski kommune er medansvarlig for klimagassutslippene som har blitt sluppet ut etter begynnelsen av den industrielle revolusjon og vi har alle et ansvar og er avhengige av å erkjenne alvoret. De klimastreikende ungdommene har hatt som et sentralt poeng at de stiller spørsmålstegn ved verdien av utdannelsen, hvis de voksne, og særlig oss som er valgt til å styre, ikke følger opp det vitenskapen peker på. Vi kan bidra til å vise utad at vi tar dette ansvaret med å erklære klimakrise.

Klima – og naturmangfoldskrisen må få høyeste prioritet i hele Norge om vi skal unngå en fremtid fylt med sult, tørke, flukt, sykdom, flom, og andre naturkatastrofer. Altså en framtid uten økologisk kollaps! Selv om vi må oppfordre overordnede myndigheter til å ta større ansvar er mange av løsningene også lokale og regionale. Gjennom denne erklæringen kan vi sende et signal til omverden om at både vi og dem må bidra. Samtidig forplikter det vår egen innsats til å motvirke ytterligere klimaendringer og påfølgende artstap så lenge klimakrisen ikke avblåses.

Utover å gjennomføre og samarbeide med andre organisasjoner og forvaltningsorgan om utslippsreduserende tiltak, informere om egne tiltak og undervisning for byens unge, gjør kommunen noe annet for å signalisere til omverden at store klimaendringer er en stor og økende trussel for hele jordkloden?

  • Ski kommune bør erkjenne at vi lever i en alvorlig klima- og aturmangfoldskrise, og erkjenne at levevilkårene til fremtidige generasjoner, med fokus på bevaring av økosystemene, må ha overordnet prioritet.
  • Ski kommune støtter klimastreikende barn og ungdommers krav om at kommunestyret må ta ansvar og handle i tråd med Paris-avtalen med en gang.
  • Ski kommune må oppfordre andre kommuner, fylkeskommuner, Stortinget og Regjeringen om å gjøre det samme.
  • Ski kommune tar med seg anmodningen om at Nordre Follo kommune bør erklære klima – og naturmangfoldskrise til fellesnemda og prosjektleder for Nordre Follo kommune.
  • Klima- og naturmangfoldshensyn skal være gjennomgripende for alle politikkområder og alle framtidige vedtak knyttet til budsjett, kommuneplaner og andre større saker skal legge målet om å holde den globale oppvarmingen under maksimum 1,5 grader til grunn.
Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags