Gå til sidens hovedinnhold

Jens Arild fikk vite via Facebook at huset skulle rives

Artikkelen er over 6 år gammel

Tre hus i Kirkeveien er foreslått revet i en ny reguleringsplan. Det fikk Jens Arild Lorentzen vite via Facebook.

SKI: Det hele star­tet med at bo­lig­ei­er­ne som vil­le bli mest be­rørt av for­slaget til ny ut­for­ming av Kirkeveien ble inn­kalt til info­møte på råd­hu­set.
Der stil­te ad­mi­nist­ra­sjo­nen pluss en re­pre­sen­tant fra Sta­tens vegvesen (SVV).

- Der ble vi pre­sen­tert for in­for­ma­sjon om hva de tenk­te med Kirkeveien og hvordan pla­ne­ne kun­ne bli. Vi fikk ikke noe be­skjed un­der det møtet om at hus vil­le gå tapt, men at vi var mer ut­satt enn andre i vei­en, sier Lorentzen.

Lorentzen og de andre fikk be­skjed om at opp­føl­gin­gen fra kom­mu­nen vil­le bli tett og god.
Si­den møtet, 28. mars 2014, har det vært stil­le fra kom­mu­nen.

– Jeg traff ord­fø­re­ren i en annen sam­men­heng og tok opp te­ma­et med henne. Da av­tal­te vi et møte hvor jeg på nytt kun­ne kom­me med mine syns­punk­ter og for­slag, sier Lorentzen.

Ord­fø­rer Linnestad be­kla­get un­der det­te mø­tet at dia­lo­gen med kom­mu­nen had­de ute­blitt og lo­vet på nytt at Lorentzen skul­le høre fra ad­mi­nist­ra­sjo­nen.

Så ble det stil­le igjen.

En annen huseier i samme gate, så seg lei på at kommunens informasjon og dialog uteble. Han kontaktet Statens vegvesen for å sjekke om de kunne bidra med mer informasjon om hva som ville skje. Etter to henvendelser fikk han svar om at det er kommunen som er ansvarlig og at alle henvendelser måtte gå til dem.

– To da­ger før kom­mu­ne­- sty­ret skul­le ved­ta for­slaget som skul­le leg­ges ut på hø­ring, fikk jeg via Facebook vite at hu­set mitt, pluss to hus til, var mer­ket med rødt kryss på nye teg­nin­ger. Det vil jo si at de med et pen­ne­strøk og uten å in­for­me­re oss, fore­slår å rive hu­set for meg og min fa­mi­lie. Jeg er mildt sagt sjok­kert, sier Lorentzen.

Han me­ner det er en bed­re idé er at vei­en, hvis det ved­tas en bred­de på mind­re enn 25 me­ter, kan plas­se­res nær­me­re sko­len. Da kan det ta litt av grun­nen på mot­satt side av Kirkeveien som i dag bare er kratt og as­falt. På den må­ten vil man kun­ne be­va­re alle hus og tom­ter i Kirkeveien.

Ord­fø­rer Anne Kristine Linnestad leg­ger seg helt flat etter kri­tik­ken fra Lorentzen.

– Jeg skjøn­ner godt skuf­fel­sen han sit­ter med. Han har for­vent­nin­ger om noe som kom­mu­nen og jeg ikke har inn­fridd. Etter sis­te møte jeg had­de med ham, ga jeg be­skjed vi­de­re til ad­mi­nist­ra­sjo­nen om å ta kon­takt med Lorentzen. Da for­ven­ter jeg at de gjør det, sier Linnestad, som ikke var kjent med at så ikke had­de skjedd.

– Har nye ut­byg­ge­re i Ski kom­mu­ne stør­re makt enn andre?

– Nei overhodet ikke. Jeg skjøn­ner at det duk­ker opp, men nå må hele Kirkeveien stå sam­let om ett inn­spill til de nye pla­ne­ne, sier Linnestad.
 

Kommentarer til denne saken