Gå til sidens hovedinnhold

Beate skal på ver­dens­tur­né med Up with Peop­le

Artikkelen er over 6 år gammel

Det er 7500 ki­lo­me­ter mel­lom pia­no­krak­ken hjem­me på He­bekk i Ski og Den­ver i Co­lo­ra­do, der Bea­te Kirkerøds Up with Peop­le-even­tyr star­ter.

Bea­te Kir­ke­rød (19) fra Ski var av­gangs­elev ved mu­sikk­lin­jen på Ski vi­de­re­gå­en­de sko­le i vå­res. Hun var kon­sert­mes­ter for av­gangs­kon­ser­ten til 3. klas­se og so­list da den sam­me mu­sikk­lin­jen had­de Beat­les-kon­sert.

I til­legg spil­ler hun pia­no, gi­tar, trom­mer, ma­rim­ba og uku­le­le. For å nev­ne noe. I går satt hun seg på fl­yet til Den­ver i USA.

Det er utvil­somt en viss av­stand mel­lom pia­no­krak­ken hjem­me på He­bekk i Ski og del­ta­gel­se i ver­dens­tur­n­een til sel­ves­te Up with Peop­le. Oi! Her er det be­hov for å sam­le trå­de­ne.

Sang seg vå­ken

Først: Hva er Up with Peop­le? En ung­doms­or­ga­ni­sa­sjon som er uav­hen­gig både po­li­tisk og re­li­gi­øst. Den ble grunn­lagt i 1965, har ho­ved­se­te i Den­ver, og har som for­mål å for­e­ne men­nes­ker ver­den over gjen­nom kul­tur. Rei­se. Opp­tre. På­vir­ke.

Slik ly­der or­ga­ni­sa­sjo­nens tre slag­ord. Up with Peop­le rei­ser ver­den rundt på det­te grunn­la­get. Fle­re gan­ger har de spilt for tu­se­ner på tu­se­ner med men­nes­ker på et gigantstevne som Su­per Bowl i USA, and­re gan­ger har de møtt Pa­ven i Roma. Hva i all ver­den er det du skal være med på, Bea­te?


– Det for­står jeg nes­ten ikke selv. Jeg har en kom­pis som var med i fjor. Han an­be­fal­te meg å søke. Det gjor­de jeg, og jeg ble god­kjent. Tenk det! begynnerer Bea­te.

Opp­glødd, er bare for­nav­net.

I lø­pet av ett år skal hun, sam­men med 80 and­re Up with Peop­le-men­nes­ker, tur­ne­re ver­den rundt. Med kor­sang og dans. Mer om turnélivet snart. Først mer om Bea­te. Jen­ta fra Ski som har levd med mu­sikk på ut­pust og inn­pust si­den, ja, hun var to år.


– Jeg er blitt for­talt at da jeg var lita jen­ta, våk­net jeg opp ved at jeg sang «Hva skal vi fin­ne på i dag?» Sang set­nin­gen! Som to­åring! San­gen har nok lig­get vel­dig na­tur­lig for meg hele ve­ien.

Pia­no. Uku­le­le. Ma­rim­ba

Kan du si, ja. Mam­mas pia­no­klimp­ring ga in­spi­ra­sjon tid­lig. Bea­te spil­te kor­nett i korps og sang i bar­ne­kor. På ung­doms­sko­len ble mu­sikk fa­vo­ritt­fa­get på en-to-tre. Gi­ta­ren ble tatt i bruk. Så kom uku­le­len. Ma­rim­b­aen. Trom­me­ne.

Pia­no er rik­tig­nok sta­dig ho­ved­in­stru­men­tet til Bea­te. Til gle­de for ban­det hun spil­te i på mu­sikk­lin­jen ved Ski vi­de­re­gå­en­de.


– Jeg er in­gen klas­sisk pia­nist, mer en band­pia­nist, egent­lig. «Har du lyst til å spil­le i band?», spur­te de meg da jeg be­gyn­te på mu­sikk­lin­jen. Sam­men med bare gut­ter! Det var skum­melt, og da gut­ta så at jeg spil­te synth, sa de til meg: «Spil­ler du synth?». Jeg trod­de de syn­tes det var helt håp­løst og ble egent­lig vel­dig lei meg. Så sa de: «Det er klem, ass. Dritbra!».

- Jeg var den enes­te jen­ta blant alle gut­ta, jeg var «førstis», og plut­se­lig med i et band. Gan­ske kult, egent­lig. Jeg er nok gan­ske ryt­misk av meg. Så har jeg ge­hør. Tror nes­ten jeg er født med en viss mu­si­ka­li­tet. Syn­ger rent, gjør jeg jo også! for­tel­ler hun.


– Men jeg har ald­ri følt meg som en san­ger. Før i år ...


– Du ver­den. Hva me­ner du med det?


– Da vi skul­le ha Beat­les-kon­ser­ten på mu­sikk­lin­jen, ble jeg spurt om jeg vil­le spil­le el­ler syn­ge. Hva jeg var mest mo­ti­vert for. Da svar­te jeg «å syn­ge». Så fikk jeg mu­lig­he­ten, og jeg for­sto at jeg kan­skje er gan­ske flink òg, sier hun. Hum­rer, og fort­set­ter:


– Det var som en drøm! Sykt kult! Der sto jeg for­an alle dis­se men­nes­ke­ne og var so­list. Folk så på meg og jeg had­de det så gøy, og jeg fikk syn­ge. Jeg els­ket det!

– Gru­gle­der meg

Som du skjøn­ner; Bea­te Kir­ke­rød er ei sprud­len­de, le­ven­de og ta­lent­full jen­te. Bal­lett dan­set hun i el­le­ve år, star­tet da hun var 6. Hun har vært gi­tar­læ­rer og pia­no­læ­rer og le­det et ten­sing­kor i Ski nye kir­ke. Nå skal hun alt­så leg­ge ver­den for sine føt­ter. 80 per­so­ner fra man­ge uli­ke land: Én kjenn­ing fra San­de­fjord og en svens­ke hun har «snak­ket litt med på Face­book», er det enes­te be­kjent­ska­pet hun har.


Hvor­dan ser Bea­te på et turnéliv som vil skil­le seg dras­tisk fra den tryg­ge til­væ­rel­sen i Ski?


– Jeg vet jo ikke helt hva jeg går til, så jeg gru­gle­der meg. Den­ver er ho­ved­ba­sen den før­s­te må­ne­den. Da skal sho­wet øves inn, med dan­se­re, san­ge­re, kon­fe­ran­si­e­rer og det hele. Der­et­ter rei­ser vi til Massachusettes, Vir­gi­nia, Rhode Island, New Hamp­shi­re. Før vi drar til Mexi­co, i Mexi­co City-om­rå­det. Så er jeg litt usik­ker på hvor vi skal mel­lom Mexi­co og Eu­ro­pa, men det ryk­tes om Cuba!


Bea­te får en eks­tra ut­fordr­ing også: Up with Peop­le byt­ter show hvert tred­je år. Et­ter jul er det klart for show­byt­te.
 

– Da får jeg med meg to show mens jeg er her – det blir utro­lig spen­nen­de!

Ver­dens­bor­ger in spe

En li­ten ju­le­fe­rie i Norge blir det tid til før kor­to­get Up With Peop­le rul­ler vi­de­re.


– Ja, men først skal vi også til Eu­ro­pa, da. Tysk­land, Bel­gia, Sveits, Dan­mark, Ne­der­land. En uke på hvert sted. Ny verts­fa­mi­lie hver uke. Tenk på alle de in­ter­na­sjo­na­le ven­ne­ne jeg kan få. En drøm for meg har vært å bli en ver­dens­bor­ger. Det hø­res gan­ske kult ut. Nå kan jeg jo bli det!


– Hva skal du fin­ne på når du er fer­dig med Up With Peop­le-året?


– En an­nen drøm er å stu­de­re mu­si­kal, og dri­ve med tea­ter, dans og sang. Og så bli læ­rer på en fol­ke­høy­sko­le i Norge, med mas­se er­far­ing fra Lon­don, New York og Bård­ar. Jeg els­ker å stå på sce­nen, men jeg har ikke lyst på et mu­si­kal­liv der jeg må stå på sce­nen hver enes­te kveld – og det er li­vet. Jeg har ikke så inn­ma­ri lyst til å bli ut­øv­en­de mu­si­ker.

- Jeg tror det er van­ske­lig å leve som men­nes­ke hvis en mu­si­ker­kar­rie­re tar skik­ke­lig av. Pri­vat­liv er mye vik­ti­ge­re enn det å bli mu­si­ker for en­hver pris. Jeg er jo mu­si­ker inni meg. Det er nok for meg!

Klikk deg tilbake til forsiden av øb.no her

Kommentarer til denne saken