SKI: Hver tors­dag in­vi­te­rer SFO-as­si­stent Be­rit Odvold til mat­lag­ning på SFO. Da ØB kom på be­søk var det rul­le­ka­ke som står på me­ny­en.

– Ele­ve­ne er vir­ke­lig iv­ri­ge, og er vel­dig in­ter­es­sert i å lære, for­tel­ler Be­rit.

Hun må være krea­tiv når hun ten­ker ut hva de skal lage.

– Det må ikke være for van­ske­lig, og det må hel­ler ikke ta for lang tid. For vi har bare vel en time på oss, for­tel­ler hun.

Ele­ve­ne har fått inn­fø­ring i hvor­dan man la­ger me­dis­ter­ka­ker, ome­let­ter, grønn­saks­sup­pe, ka­ker og an­net godt.

Læ­ring

Å bake er ikke bare å lære hva som skal oppe i bol­len. Her er det også snakk om rens­lig­het og mye ma­te­ma­tikk.

– Hvor man­ge egg skal vi ha? spør Be­rit un­ge­ne.

– Seks egg, sva­rer Oda be­stemt.

– Hvem vil ta oppi 280 gram mel? spør Be­rit.

– Jeg, ro­per Tora.

Nøy­somt tar hun en spi­se­skje ned i mel­po­sen og løf­ter skje­en over til bol­len på vek­ten.

– Nå traff du godt. 281 gram er vel­dig bra, skry­ter Be­rit.

Be­rit hel­ler blan­din­gen over på ste­ke­brett dek­ket med ba­ke­pa­pir. Ele­ve­ne får i opp­ga­ve å dra den ut­over slik at den dek­ker hele pla­ten.

– Hva er det som er så moro med å bake, da?

– Å slei­ke bol­len, sva­rer de i kor.

På Dal SFO betaler foreldrene ekstra for varme måltider for barna

For­and­ring

For noen år si­den kom Bøleråsen SFO vel­dig dår­lig ut i en bru­ker­un­der­sø­kel­se. De an­sat­te sat­te seg ned, og lur­te på hva de kun­ne bli bed­re på. Og det var en del ting. Men spe­si­elt ak­ti­vi­te­ter og mat.

– Vi måt­te ten­ke litt nytt, og vi kom til fle­re uli­ke nye ak­ti­vi­te­ter, for­tel­ler ba­se­le­der Nina Me­re­the Lar­sen.

Lang­hus ILs hånd­ball­grup­pe tok kon­takt med sko­len, og der­med var et sam­ar­beid star­tet. I be­gyn­nel­sen kom det tre­ne­re fra Lang­hus IL og tren­te bar­na i hånd­ball. Nå har en av as­si­sten­te­ne tatt over.

– Men han er hånd­ball­spil­ler, un­der­stre­ker Lar­sen.

– Hånd­ball er en av våre mest po­pu­læ­re ak­ti­vi­te­ter blant før­s­te­klas­sin­ge­ne. Så har vi gym og for­ming samt mat­lag­ning for­delt på uke­da­ge­ne.

Ak­ti­vi­te­te­ne i gym­sa­len er også po­pu­læ­re.

Mer for­nøy­de

Et­ter at Bøleråsen SFO valg­te å end­re litt på ak­ti­vi­te­te­ne har de an­sat­te mer­ket at bar­na vir­ker mer for­nøy­de.

– Det at de også får til­be­redt mat av en kokk, gjør at det blir hyg­ge­lig rundt mat­bor­det. Det kan bli litt høy­lytt av og til, men det må man også ta med. Det vik­tig­ste er at bar­na tri­ves og har det moro når de er her, sier Nina Me­re­the Lar­sen.