Vi må, sammen med fremtidige arbeidsgivere, få økt gjennomføring. Spesielt for elever som tar yrkesfaglig utdanning. Vi må sørge for at enda flere elever tar en utdanning i samsvar med arbeidslivets behov. Det er viktig at de elvene som tar en yrkesfaglig utdannelse også har en større sikkerhet for at de får læreplass. Det sikres gjennom et enda tettere samarbeid med offentlige og private arbeidsgivere.

Fag- og yrkesutdanning er et samarbeid mellom videregående opplæring og arbeidslivet Et slikt samarbeid må fungerer godt slik at vi ikke utdanner til arbeidsledighet eller har utdanningsløp som er irrelevante. Det er viktig at tilbudet som gis på videregående skole harmonerer med tilgangen på læreplasser, derfor må et arbeidsliv, som ønsker tilgang på kompetent arbeidskraft, møte videregående skole for forpliktende og utviklende dialog. Det gjør de i dag, samtidig må de være med på å ta et krafttak for å øke antall læreplasser.

Nå skal det igangsettes et pilotprosjekt i Viken, som vil involvere videregående skoler. De som har meldt interesse for å delta i utprøvingen av et læreplassregnskap. Det er bra. Vestland fylkeskommune har kommet langt i tilsvarende arbeid og det vil være naturlig å trekke veksler på deres erfaringer.

Organisering av fag- og yrkesopplæringen må sikre at de elever, som er kvalifisert for å bli lærlinger, har tilgang på lærlingplass. Det er det bred politisk enighet om. Vi i Høyre vil støtte tiltak som fremmer kvalitet og tilgjengelighet av fremtidige fag- og yrkesutøvere gjennom fylkeskommunenes tilbud. Vi går også inn i en innføringsperiode av Fullføringsreformen, som også vil være viktig i arbeidet med å sikre kompetansen hos eleven på veg inn i lære.

Det politiske flertallet har bestemt at Viken fylke skal avvikles. Samtidig ønsker de nå å etablere en læreplassgaranti i Viken. Det blir ikke flere læreplasser av det. Det er nok derfor Ungdommens fylkesråd stiller spørsmål om læreplassgaranti garanterer en læreplass relevant for den yrkesfaglige retningen elevene har valgt. Yrkesopplæringsnemnda viser til at det i tilbakemeldingen fra næringslivet nå viser at det kan bli vanskelig å få med store deler av arbeidslivet på etablering en læreplassgaranti. Begge er imot garantiutstedelsen. I lys av oppløsningssøknaden for Viken fylkeskommune, og at dette innebærer at dette ansvaret skal videreføres av tre nye fylkeskommuner, finner vi i Høyre også det uhensiktsmessig å etablere en garanti nå.

Samlet sett mener vi derfor at vi i perioden på vei ut av Viken fylkeskommune og inn mot de nye fylkeskommunene best kan bruke tiden til å øke antallet læreplasser, samle erfaring, for å kunne vurdere slike garantier i de nye fylkeskommunene. En fylkeskommune har et ansvar for å ha en relevant yrkesfaglig utdanning som næringslivet trenger og like naturlig som det er utdanningsplasser i yrkesfaglig utdanning må det også være tilstrekkelig antall læreplasser. Skoleplass med læreplass