Skolesituasjonen i Ski trenger en langsiktig løsning

ENGASJERTE: Innsenderne av dette innlegget følger spent med på skolesituasjonen i Ski.

ENGASJERTE: Innsenderne av dette innlegget følger spent med på skolesituasjonen i Ski. Foto:

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ski er i en rivende utvikling. Follobanen, tross mange utsettelser, begynner å nærme seg ferdigstillelse. Boligprosjekter skyter fart. Ski er gitt en forpliktende nøkkelrolle i den videre utvikling av hovedstadsområdet, i tråd med Regional plan for areal og transport i Oslo Akershus 2030. Det er spennende å følge med på hvordan tettstedet forandrer seg, særlig for de av oss som husker Ski også før storsenteret kom. Regionalplanen legger føringer om fortetting i sentrumsnære strø, men vektlegger også viktigheten av flerfunksjonalitet, gode miljømessige valg og tilrettelegging for et levende bybilde med skoler, arbeid, handler og rekreasjon tilgjengelig for alle. Dette krever et helhetlig, langsiktig og forpliktende planarbeid.

Med økt bebyggelse kommer også behov for mer skolekapasitet. Som ledere av FAU ved de tre barneskolene i Ski ønsker vi å uttrykke stor bekymring over manglende planlegging og struktur i arbeidet med å sikre gode og tjenlige læringsarenaer for barna. I stedet for å arbeide langsiktig med å skape gode skoler, fremstår kommunens håndtering av et økt elevantall som en kontinuerlig brannslukking.

Forslag om endring av skolekretsgrenser

Nordre Follo kommune arbeider i disse dager med et forslag om å justere skolekretsgrensene i kommunen. Grenser som har ligget fast siden 1970-tallet er foreslått endret. Det har skjedd mye på 50 år og det kan være gode grunner for å se på grensene på nytt. Vi undres allikevel over årsaken til at dette kommer akkurat nå. Et bærende argument er at Nordre Follo totalt sett har kapasitet til alle elever, men at barna dessverre bor et annet sted enn der det er plass. Dette fremstår tilsynelatende tilforlatelig, men vitner om en kommune som ikke har tatt tilstrekkelig høyde for å samordne utbygging av skolekapasitet i takt med boligbygging.

I ØB har vi sett omtalt hvordan flere utbyggere har fått dispensasjon fra rekkefølgebestemmelsen, som sier at skolekapasitet må være i orden før nye barnefamilier kan flytte inn. Boligprosjekter som Magasinparken, Eikelijordet, Skogsnarveien og Glynitveien vil bidra til en stor økning av antall barn i barneskolealder i Ski, men disse har fått klarsignal til å bygge uten at det har skjedd noe med kapasitetsøkning. Vi har forstått det slik at begrunnelsen er at det er kapasitet på skolene i Ski, ettersom Hebekk skole har god plass. Men ingen av byggeprosjektene ligger innenfor Hebekk skolekrets. Vi stiller spørsmål ved om kommunen har tilstrekkelig grunnlag for slik praksis ettersom Kunnskapsdepartementet understreker at enhver kommune må planlegge skolestrukturen og muligheten til oppfyllelse av nærskoleprinsippet som del av den helhetlige kommuneplanleggingen (I Prop. 129 L (2012-2013).

Ski har tre barneskoler. Hebekk skole er ny, fin og har god kapasitet. Det er godt fortjent etter alt for mange år som brakkeskole, og den etterkommer standarden for hvordan et godt skoleområde skal være. Finstad skole er også forholdsvis ny og fin, men preges av for mange elever og stadig knappere plass. Nå fryktes det også for at endrete skolegrenser fører til ytterligere økt elevantall. Ski barneskole står i en særstilling med utdatert bygningsmasse, sprengt kapasitet og uteområder som ikke er verdig en kommune som har som mål å være Norges beste oppvekstkommune. Forslaget som nå foreligger om endrete skolegrenser løser i beste fall noe for fordelingen av førsteklassinger, men den mulige gevinsten forsvinner med en gang ett av de mange boligprosjektene står ferdig. Hva gjøres da? Endre skolegrensene på nytt? For det kan jo tenkes at det er plass til brakker også i skolegården på Hebekk.

Uro for kutt også i drift

Vi uroer oss også over de forslagene som ble fremmet om kutt i driftsbudsjettene til skolen. Formannskapet har heldigvis bedt om at kuttene blir reversert i kommunens budsjetter for neste år, og vi håper dette blir stående. Å skape gode læringsmiljøer for barna er kostbart, men det er av det viktigste som er. At det fra kommunen foreslås både kutt i drift og nødløsninger for å utnytte skolekapasitet tydeliggjør behovet for å tale barnas sak.

Når dette er sagt, gleder vi oss over at ny ungdomsskole er vedtatt. Det er sårt tiltrengt og vil skape en bedre hverdag for de mange ungdomsskoleelevene som i dag sprenger kapasiteten på Ski ungdomsskole. Vi vil imidlertid advare mot å skape en forståelse av at denne skolen løser utfordringene som er for barneskolene i Ski. Med den forventede utviklingen av tettstedet Ski vil plasser fort fylles opp, og det fremstår som kommunen, med kommunikasjonen omkring hva ny ungdomsskole vil bety, setter all sin lit til ett kort. Men problematikken knyttet til skolekapasiteten i Ski er mer omfattende enn at ny ungdomsskole vil løse alle problemer.

Nordre-Follo kommune har voksesmerter. Det er naturlig for en ny kommune som har stadig økende utgifter og dessverre ikke like gode inntekter. Slik sett forstår vi at spørsmålet om skoleutvikling er del av en større sammenheng som handler om kommuneøkonomien generelt. Men når kommunen er i en vanskelig økonomisk situasjon trengs det godt lederskap som evner å styre og lage langsiktige planer som skaper trygghet i befolkningen. Dessverre opplever vi at det er det motsatte som skjer. Vedtak om skoleutvidelse på Finstad ble omgjort under to år etter at det ble fattet, «midlertidighet» fremstår som det mest brukte ordet fra kommunalt hold om de tiltakene som iverksettes. Og hva menes med midlertidighet? Den første brakken ble satt opp på Finstad for fire år siden og det er få signaler om at de skal bort med det første – det går heller i retning mot at flere settes opp.

Flere forslag på bordet

Det er et umiddelbart behov for å utarbeide en langsiktig løsning for kapasitetsutfordringen for barneskolene i Ski. Det er flere forslag på bordet: Ny skole på Ski øst, utvidelse av Finstad skole. Eiendomsskatt er foreslått for å øke kommunens inntekter. Vi ber også kommunen vurdere å stoppe all videre boligutvikling i Ski før man kan være trygg på at man følger de føringene som ligger i nærskoleprinsippet. Ikke minst bør involverte parter få gi innspill før konkrete forslag behandles. Det foreliggende forslaget om å endre skolekretsgrenser fremstår uevaluert og forhastet, og vil trolig ikke løse noen av problemene, men skape enda flere. Det fremstår som dårlig utredet og hensynene som legges til grunn er kun økonomiske. Vår antagelse er at det kan se fint ut for budsjettet i 2021, men at kostnadene på sikt vil bli høyere. Det er som en bil som synger på siste verset: Hvor mye skal man bruke på å reparere når man uansett må kjøpe ny om to år?

Lisa Holm, FAU Ski barneskole Thomas Magnusson, FAU Hebekk barneskole Helge Nylenna, FAU Finstad barneskole

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken