Vi blir stadig flere eldre og det vil fremover være stort behov for omsorgsboliger og sykehjemsplasser i Nordre Follo. Nå vil Arbeiderpartiet og Senterpartiet fjerne støtten kommunene får til å bygge omsorgsboliger, sykehjem og andre boliger til personer som trenger et godt sted å bo. Det er dramatisk!

Dersom investeringstilbudet fra staten faller bort, vil kommunen bli nødt til å finne alle pengene selv eller kommunen kan bli tvunget til å nedprioritere prosjekt som feks omsorgsboliger, da det blir for mye å bære hele kostnaden alene. Det vil gå ut over de eldre og andre sårbare innbyggere.

Til og med inneværende år har reglene vært slik at tilskuddet er på ca 1,77 mill. kroner per sykehjemsplass og ca 1,45 mill. kroner per plass for omsorgsboliger. Det betyr at et sykehjem med 70 plasser i år ville gitt et tilskudd på ca 124 mill. kroner og en omsorgsbolig med 50 boenheter, ville gitt et tilskudd på ca 72 mill. kroner.

I kommende planperiode er det budsjettert med investeringstilskudd til Hebekk omsorgsboliger i 2026 på ca 125 mill. kroner. Det betyr at vi må øke lånebehovet tilsvarende hvis støtten forsvinner.

Med dagens renteutgifter, vil dette gi økte årlige finansutgifter på i underkant av 10 mill. kroner.

Selv om dette ikke får konsekvenser på driften før i 2027 (som er utenfor planperioden), vil vi se økte kostnader på drift og også økt gjeldsgrad.

Dette utgjør store beløp og kan medføre at kommunene ikke klarer å gjøre slike løft. Regjeringen snakker om «Bo trygt hjemme»-reformen, men den skal jo ikke legges frem før neste år. Når vi i tillegg vet at det de siste to årene har blitt lagt ned 43 sykehjemsplasser på AP sin vakt, er jeg redd for at vi kommer i en situasjon som er langt verre en den vi allerede ser. Vi må prioritere «må ha»-tiltak og ikke «kjekt å ha»-tiltak. Da kommer sykehjemsplasser langt foran i køen, f.eks i forhold til avfallssug i Ski sentrum.

Støre-regjeringens forslag til statsbudsjettet vil kunne få store konsekvenser for kommunen og vår evne til å prioritere og til å klare slike investeringer. Når helseministeren i tillegg ikke kan svare på om dette er et midlertidig kutt eller om det er en varig ordning, legger regjeringen opp til en lite forutsigbar situasjon for kommunene. (kilde politisk kvarter P2 13.10.22)

Vanlige folk sin tur? Når eldre og syke har blitt en salderingspost? Neppe.

Cecilie Dahl-Jørgensen Pind, gruppeleder og ordførerkandidat Nordre Follo Høyre, formannskap- og kommunestyremedlem, Nordre Follo Høyre