TROLLÅSEN: Tirsdag vedtok politikerne i Utvalg for areal, klima og byggesak å legge forslaget til detaljregulering for Trollåsen senter ut til offentlig ettersyn i seks uker.

Senteret ble bygget på 1980-tallet og huser i dag en dagligvarebutikk og ulike helserettede tjenester, blant annet et større legekontor.

Les også: Aud (64) har vært hos Trollåsen Frisør siden starten i 1997. Nå overtar Toya (50): – Men Aud skal ikke slutte med det første

– Lokalsenteret fremstår i dag noe slitt og utdatert. Legekontoret har sterkt behov for nye lokaler, og også dagligvarebutikken har behov for modernisering og mer plass, heter det i saksutredningen fra kommunedirektør Øyvind Henriksen.

Planforslaget som nå er ute på høring, vil legge til rette for et helsehus i fire etasjer, og et bygg for dagligvarehandel med omtrent 15 leiligheter. Dessuten skal trafikkarealene rustes opp.

Høyde og utforming på byggene skal tilpasses den eksisterende blokkbebyggelsen. Begge bygningene reguleres med fire etasjer, og plasseres slik at de danner et torg som felles møteplass med innganger til forretningen og helsebygningen. Utearealene for boligene legges på bakken på østsiden av boligbebyggelsen.

Veisystemet skal i hovedsak ligge slik det ligger i dag, men gang- og sykkelveisystemet skal markeres tydeligere der det er kryssende avkjørsler.

Les dessuten: Agathe Madtzog har startet salong på Trollåsen senter: – Føttene er en neglisjert del av kroppen

Helsehus først

Helsehuset blir det første byggetrinnet, ettersom det haster med å få på plass nye lokaler til legekontoret. Det kan ta noe tid før byggetrinnet med ny dagligvareforretning og leiligheter realiseres.

Ved første byggetrinn blir dagens parkeringsdekning opprettholdt. Forretningsbygget med leiligheter skal ha garasjeanlegg under bakken.

Kommunedirektøren mener planforslaget kan gi grunnlag for en revitalisering av Trollåsen lokalsenter, også med tanke på at dette vil være lokalsenter for den fremtidige utbyggingen av «Volvotomta» i Mellomåsveien.

Les også: – Mange ungdommer er for dårlig skodd til å tåle livet

4.000 kvadrat

Planforslaget viser et helsebygg på 1.300 kvadratmeter, mens dagligvarebygget blir på 1.100 kvadrat. Plasseringen blir omtrent den samme som eksisterende forretningsbygg. I tillegg kommer 15 leiligheter fordelt på 1.600 kvadratmeter.

Planområdet ligger delvis i gul støysone. Det er foreslått et avvik fra kommuneplanens bestemmelser til støyfølsom bebyggelse i gul støysone ved at kravet lempes til at halvparten av oppholdsrommene og minst ett soverom skal ligge mot stille side vendt bort fra støykilden. Kommuneplanens krav er at samtlige soverom skal ligge mot hvit sone.

Det kom inn 15 innspill etter varsel om oppstart, hvorav seks fra beboere. Innvendingene handler i hovedsak om høyden på byggene, og hva det gjør med solforhold og innsyn.