FOLLO: Elsparkesykler har i løpet av de siste årene blitt et stadig vanligere syn i bybildet, og også i Ski gjorde de for fullt sitt inntog med hundre utleie-sparkesykler som ble plassert ved stasjonen i sommer.

Mange av disse har siden blitt observert på steder som ikke er like godt egnet – blant annet i ymse snøskavler i vinter.

Høye skadetall

Elsparkesyklene er populære, men det har også vært mange og til dels alvorlige ulykker og andre type bekymringer.

– De siste tre årene har i vi sett uakseptabelt høye skadetall og et stadig økende konfliktnivå mellom elsparkesykler og andre trafikanter. Slik kan det ikke fortsette. Vi må ivareta sikkerheten, tryggheten og fremkommeligheten til både brukere av slike kjøretøy og deres medtrafikanter. Derfor strammer vi inn reglene for bruk av elsparkesykler, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding søndag.

Dette innebærer både promillegrense, aldersgrense og hjelmpåbud. Innstrammingene i reglene vil også gjelde andre små elektriske kjøretøy.

– Vi ser at de innstrammingene som er gjort så langt ikke er tilstrekkelige. Det vil vi gjøre noe med før årets sesong, og vi strammer inn reglene fra våren 2022, sier Nygård.

Dette blir endringene:

  • Den alminnelige promillegrensen på 0,2 skal gjelde også for ruspåvirket kjøring med små elektriske kjøretøy.
  • Små elektriske kjøretøy omklassifiseres fra «sykkel» til «motorvogn».
  • Aldersgrense på minst 12 år.
  • Påbud om bruk av hjelm for barn under 15 år.

Videre skal følgende forhold utredes og høres, og så langt mulig være avklart før reglene trer i kraft:

  • Forslag om forbud mot bruk på fortau, men ikke på gang- og sykkelveier, og en mulig høyere aldersgrense som en følge av dette.
  • Forslag om at kjøretøyene skal omfattes av bilansvarsloven
  • Formildende regler for tap av førerrett ved ruspåvirket kjøring, tilsvarende de vi har for moped. For øvrig legges gjeldende regler for sanksjonering av ruspåvirket kjøring til grunn.

Omklassifiseringen og innføring av promillegrense vil tre i kraft til våren. Forslagene som skal høres, vil komme på høring snarlig, og det vil ifølge regjeringen tas sikte på at forholdene så langt som mulig er avklart før reglene trer i kraft til våren.

Sorg og lidelse

Promillegrensen for bruk av elsparkesykler og lignende kjøretøy vil bli den samme som for bil og andre motorvogner, 0,2.

– Uvettig bruk av elsparkesykler gir skader, sorg og lidelse for mange mennesker hver eneste dag i sesongen. Vi har, ut fra nullvisjonen om ingen drepte eller hardt skadde i trafikken, et ansvar for å legge til rette for at folk kan ferdes i trafikken uten å risikere alvorlig skade. Vi må derfor ta grep for å få bruken av disse kjøretøyene inn i ansvarlige og trygge rammer. Det er ingen grunn til høyere promillegrense med kjøretøy som allerede har dokumentert svært høy forekomst av rusrelaterte ulykker. Den alminnelige 0,2 grensen skal derfor gjelde også for kjøring med små elektriske motorvogner, sier Nygård.

Ved innføring av den alminnelige promillegrensen på 0,2 også for små elektriske motorvogner vil vegtrafikklovens alminnelige regler for sanksjonering gjelde, herunder tap av førerrett og sperrefrist.

– Det er farlig å fyllekjøre på elsparkesykkel, men ikke like farlig som å fyllekjøre med bil. Derfor vil vi sende på høring et forslag om særlige regler for tap av førerrett ved brudd på promillegrensen på små elektriske kjøretøy, tilsvarende regler som gjelder for moped, sier Nygård.