SKI: Prosjektledelsen for nye Ski stasjon jobber nå med å utarbeide tilbudsgrunnlaget for forberedende arbeider som skal ut på anbud. Etter planen skal tilbudsforespørslene ut i juni, med oppstart av de forberedende arbeidene i 2014.

– Vi jobber med en optimal fremdrift for hele prosjektet, uttaler prosjektleder Janette Brask.

Nasjonal transportplan

Fremdriften er helt avhengig av at det bevilges penger til å gjennomføre planene for Follobanen og nye Ski stasjon. I Nasjonalt transportplan som regjeringen la frem 12. april, står det følgende om Follobanen:
«7.3.2.7 Nytt dobbeltspor Oslo–Ski:
Follobanen, nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski, er det viktigste enkelttiltaket regjeringen iverksetter i planperioden for å forbedre togtilbudet. Hovedarbeidene er planlagt å starte opp ved inngangen til planperioden, men viktig forberedende arbeid pågår allerede. Prosjektet vil i tillegg til 22 kilometer dobbeltspor omfatte en totalombygging av Ski stasjon, og er beregnet å koste totalt om lag 20 milliarder kroner, hvorav om lag 18,4 milliarder kroner er nødvendig for å kunne ferdigstille prosjektet i løpet av 2020. Det legges opp til en samlet økonomisk ramme på 12,1 milliarder kroner i første fireårsperiode.
Prosjektet er i dag ført på egen post på jernbanebudsjettet (post 31), men vil bli vurdert overført til ordningen for Prioritert prosjekt som er nærmere omtalt i kapittel 6.»