TROLL­ÅSEN, OPPEGÅRD: – Vi kan ikke bare byg­ge ut fast­le­ge­ord­nin­gen; vi må også byg­ge ut spe­sia­list­hel­se­tje­nes­ten, på­pe­ker Follos enes­te hud­le­ge med drifts­av­ta­le med Helse Sør-Øst.

Da Mor­ten Ny­rud be­gyn­te som all­menn­le­ge i Op­pe­gård i 1980, var han en av seks all­menn­le­ger i kom­mu­nen. Fire år se­ne­re åp­net han prak­sis som hud­le­ge. I dag er han fort­satt den enes­te hud­le­gen i Fol­lo med drifts­av­ta­le. An­tall fast­le­ger har økt til 21.

Vi må få fle­re hud­le­ger i Fol­lo

– I alle uke­blad og tab­lo­id­avi­ser står det mas­se om hel­se. Folk er mye mer opp­tatt av hel­se enn tid­li­ge­re. Helse er vår tids nye re­li­gi­on. Samtidig er det blitt fle­re all­menn­le­ger, og da skul­le en tro at det blir mind­re be­hov for spe­sia­list­le­ger. Slik er det ikke. Jeg vil kom­me med på­stan­den at jo fle­re all­menn­le­ger det blir, des­to stør­re blir et­ter­spør­se­len et­ter spe­sia­lis­ter. Går en pa­si­ent til le­gen med et pro­blem i dag, vil de gjer­ne ha gjort noe med det. Hvis all­menn­le­gen ikke har tid el­ler kla­rer å løse pro­ble­met, blir pa­si­en­ten hen­vist vi­de­re. Det er kjem­pe­flott at pri­mær­hel­se­tje­nes­ten byg­ges ut. Men spe­sia­list­hel­se­tje­nes­ten må byg­ges ut i takt med all­menn­tje­nes­ten, un­der­stre­ker Ny­rud.

Nor­ske myn­dig­he­ter har også kjørt man­ge kam­pan­jer om hvor­dan holde oss fris­ke.

– Da jeg be­gyn­te på 80-tal­let, var det in­gen som snak­ket om sol­krem el­ler fø­flekkreft. Myn­dig­he­te­ne har se­ne­re kjørt kam­pan­jer, og nå vil an­nen­hver pa­si­ent at jeg skal un­der­sø­ke fø­flek­ker. Hver gang tv sen­der noe om fø­flekkreft, øker ven­te­lis­ten min.

– Er det po­si­tivt el­ler ne­ga­tivt at fle­re vil un­der­sø­kes?

– Det er for så vidt bra, men ka­pa­si­te­ten er ikke ut­bygd for den­ne på­gan­gen. Vi må byg­ge ut spe­sia­list­hel­se­tje­nes­ten pa­ral­lelt med fast­le­ge­ord­nin­gen.

– Hvor len­ge må jeg ven­te for å få time hvis det ikke er mis­tan­ke om kreft?

– Da må du ven­te len­ge. Kan­skje et halvt år. Vi pri­ori­te­re så godt vi kan; vi ser på nye pa­si­en­ter hver dag som tren­ger hjelp. Vi har minst ett til­fel­le av ny­opp­da­get hud­kreft om da­gen.

Les også: Har ikke samvittighet til å pensjonere seg

Kol­botn hud­le­ge­kon­tor be­står av hud­le­gen, to sy­ke­pleie­re og en le­ge­sek­re­tær. Mel­lom 40 og 50 pa­si­en­ter er inn­om til sårskifte, allergitesting, lys­te­ra­pi, mind­re ope­ra­sjo­ner el­ler kon­sul­ta­sjon hver dag. For­di Ny­rud har holdt på så len­ge, har han man­ge fas­te pa­si­en­ter.

– Man­ge må be­hand­les en gang i uka, en gang i må­ne­den el­ler fle­re gan­ger i året. Jeg øns­ker først og fremst å ta meg av de pa­si­en­te­ne jeg har. Har du kro­nisk syk­dom som for eks­em­pel ek­sem el­ler pso­ria­sis, er det gjer­ne noe du må be­hand­le med jev­ne mel­lom­rom. Da er det en for­del at lege og pa­si­ent kjen­ner hver­and­re. Jeg job­ber man­ge ti­mer over­tid hver dag, og det har jeg gjort si­den jeg star­tet. Nå blir det litt for mye og på­gan­gen har ald­ri vært så stor el­ler ven­te­lis­ten så lang.

Ny­rud ser bare én løs­ning:

– Vi må få fle­re hud­le­ger i Fol­lo.

Les også: Mener Gahr Støre bagatelliserer ventetiden hos spesialistene

Les flere saker hvor ØB setter spesialisthelsetjensten under lupen