Hvis du var ung­dom i dag og vil­le være sik­ret jobb som vok­sen, hva vil­le du valgt?

– Ja, det er jo 1000-kronersspørsmålet. Vi for­sø­ker å lære opp ele­ve­ne til å job­be med val­get sitt, sier stu­die­le­der og kar­rie­re­vei­le­der Brit Hel­le ved Frogn vgs., som gjen­nom­fø­rer man­ge karriereaktiviteter fra vg1 til vg3. Grovt sett hand­ler vei­led­nin­gen om at elevene må ut­fors­ke tre for­hold:

  • 1. Bli kjent med seg selv: Hva er dine ver­di­er, egen­ska­per og in­ter­es­ser
     
  • 2. Gå på opp­da­gel­ses­ferd: Ut­forsk yr­ker og be­hov på ar­beids­mar­ke­det na­sjo­nalt og glo­balt, samt uli­ke ut­dan­nings­mu­lig­he­ter
     
  • 3. Sett deg kort­sik­ti­ge og lang­sik­ti­ge mål, for eks­em­pel vel­ge fag på vgs., sett deg mål om å få be­stem­te ka­rak­te­rer, kan­skje gjø­re om­valg, søke deg til høy­ere ut­dan­ning.
     

– Der­som man som ung­dom job­ber med dis­se tre for­hol­de­ne, tror jeg de er godt for­be­redt på å gjø­re gode valg og kan job­be med noe de tri­ves med. Jeg tror også ung­dom må være for­be­redt på et vel­dig om­skif­te­lig ar­beids­mar­ked og vil byt­te job­ber of­te­re enn vi ser i dag.