NTB: De to er også dømt til en bot på 30.000 kroner for brudd på eiendomsmeglingsloven, skriver E24.

Duoen har tilstått at de spilte en sentral rolle i kjøp, utvikling og markedsføring av fire boligprosjekter på Østlandet, samtidig som de drev et meglerfirma i samme område. Det er strenge begrensninger for hvilke investeringer en megler kan gjøre i eiendomsmarkedet.

Ingen av de to mennene vil anke dommen. Påtalemyndigheten hadde bedt om betinget fengsel i 120 dager og en bot på 50.000 kroner. Retten mener imidlertid at den lange saksbehandlingstiden, tilståelsen, og det faktum at de to ikke skjulte sin virksomhet i nevneverdig grad taler til de to eiendomsmeglernes fordel.

«Videre må det etter rettens syn også i formildende retning sees hen til at siktede har fått tilbakekalt sin rett til å drive eiendomsmeglervirksomhet og således vært tvunget til å avslutte sitt virke», står det å lese i rettens vurdering.

Det gjøres samtidig klart at saken er for liten til å straffes med bot alene. Dermed ender man også på betinget fengsel.

Likevel er straffen satt lavere enn hva påtalemyndigheten la ned påstand om.

Ifølge dommen har de tidligere eiendomsmeglerne ikke gjort noe som har ført til økonomisk tap eller vært til skade for andre. De har kun brutt et strengt forbud mot å blande roller.