Ny togparkering: «Det er bare å glemme hensetting over jord»

Av

Kjeld Gustavsen fra Nordby kommer med sitt forslag til nytt hensettingsanlegg i dette debattinnlegget.

DEL

MeningerSitater fra informasjon fra Bane Nor: «Ruteplan 2027 med høyere frekvens på Østlandet er avhengig av at det etableres cirka 400 nye hensettingsplasser frem mot 2040. Hensettingsplassene fordeles i en rekke små anlegg, samt tre store anlegg i Drammen, Lillestrøm og Ski. Mange av disse togene vil starte fra Ski St. Hensetting nær Ski gir lite tomtogkjøring.

Nytt verksted:

* Verksted i Ski hindrer unødig tomtogkjøring.

* Togene får mest mulig driftstid.»

Under søk «Hensetting tog Ski-Ås» finnes 10 hensettingsforslag fra Banre Nor: 1. Finstad sør, 2. Avgreiningen, 3. Kjølstadskogen, 4. Halstad, 5. Lefsrud, 6. Kjølstadhøgda, 7. Slørstad, 8. Holstad, 9. Kjensli Nord, Vestby. Fem hensettingsforslag ligger i Ås kommune.

Det er grunn til å bli skuffet og engasjert når det legges frem hensettingsforslag fra Bane Nor som beslaglegger dyrka mark, naturverdier med mer. Dette skulle ikke forekomme i 2018.

I denne anledning er det på sin plass å sitere følgende uttalelser: «Akershus fylkeskommune ba i sin høringsuttalelse til utredningen av hensettingsanlegg om at hensynet til dyrka mark, naturverdier, kulturminner og andre samfunnsinteresser blir vektlagt i videre planlegging, med god samordning på tvers av kommunegrensene».

Fylkesmannen i Oslo og Akershus påpekte i sin høringsuttalelse at de var særlig kritiske til alternativene 4,6,8 og 10 på grunn av disponering av dyrka mark og at konsekvenser for dyrka mark var undervurdert i utredningen for hensettingsanlegg.

Bane Nor ønsker å gå videre med minst to alternativ med utgangspunkt i alternativ 3 Kjølstadskogen og alternativ 10 Hagelunden (Under bakkenivå).

Alternativ 1,4,6,7og 8 er vurdert som uaktuelle på grunn av beslag av dyrka mark

Alternativ 2 og 5 har ikke tilstrekkelig med areal for å løse hensettingsbehovet og er dermed uaktuelle.

Bane Nor går videre med 10 Hagelunden (under bakkenivå), vi hilser dette som et steg i riktig retning, men prosjektet kan falle på grunn av for lang tomtogkjørelengde.

Se bort fra 3 Kjølstadskogen da Bane Nor fortsatt prosjekterer dette over jord, som ikke har flertall i fylke og kommuner.

Forslag til underjordisk hensetting

Vårt råd er: Det er bare å glemme hensetting av tog over jord, grunnene fremkommer klart i uttalelser fra befolkning, kommuner og fylke. Det er bortkastet tid og kapital å fortsette når ballen er lagt død.

* Fordelene med hensettingsanlegg under jord er at de kan prosjekteres i dette tilfelle like ved Ski stasjon med kort tomtogkjørelengde.

* Bergrommene gir stabile plussgrader uten snø som krever arbeid og utgifter.

* Togene kan vaskes med roterende børster som for bilvask.

* Togene får en lengre levetid i forhold til å stå ute i all slags vær.

Det er misvisende og svekker mulighetene for valg av hensetting under jord når for eksempel Kjølstadskogen hensetting krever 300 dekar. Vi gjør derfor oppmerksom på at Banre Nor skriver følgende: «For å vurdere ulike løsninger er planområdene betydelig større enn hensettelsesanlegget».

På kort, mellomlang og lang sikt 2040+ er behovet parkeringsplasser til 16 tog på 110 meter, som krever 60–70 dekar.

Teoretisk med 8 meter mellom hvert tog er behovet 15 dekar. Takhøyde 10m.

Hvis behovet på kort sikt (2025) dekkes med 4 tog som vist på skissen blir parkeringsbehovet 4 dekar + verksted 4 dekar.

Sprengningskostnader, opplasting, sikring med mer blir 300 millioner kroner.                          

Tunnel til/fra Ski stasjon i NSB-standard for et spor 43 m² bestemmes av avstand til hensetting.

Vårt forslag er kort avstand Ski stasjon – togparkering i fjellhall og verksted prosjekteres i området nord for Finstad Sør i området under rundkjøring fylkesvei 152 Vestveien. Fjelloverdekning 40m.

Når fjellhallen med tunnel er ferdig utføres gjennomslag direkte til hensettingsspor like nord for jernbanetunnel under Søndre tverrvei- Rundkjøring.

Utsprengt masse knuses/ siktes og brukes av jernbanen og selges i privat marked.

Fremtidig utvidelse i 2026 utføres uten hinder for eksisterende trafikk.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags