SKI: Blink Tra­fikk­sko­le ble etab­lert i Åsenveien i Ski i au­gust 2013. Si­den den gang har de vært på et­ter­skudd med be­ta­ling av skat­ter og av­gif­ter til kem­ne­ren.

ØB har vært i kon­takt med en far som er i har­nisk over at dat­te­ren, da­gen før kon­kur­sen var et fak­tum, be­tal­te 6.500 kro­ner i for­skudd for en kjø­reopplærings­pak­ke. Dis­se pen­ge­ne kan hun nå se langt etter, ifølge bo­sty­rer Pål Øivind Tjernshaugen i Ad­vo­kat­fel­les­ska­pet Wessel.

– Jeg sy­nes det er mer enn mer­ke­lig at de helt frem til da­gen før kon­kur­sen tok imot pen­ger fra sine kun­der, sier fa­ren, som vil være ano­nym.

Det er kem­ne­ren i Follo som be­gjær­te tra­fikk­sko­len kon­kurs. Begjæringen ble sendt til Follo ting­rett så tidlig som 22. de­sem­ber i fjor.
To­talt skyl­der Blink Tra­fikk­sko­le 1,152.825 mil­li­o­ner kro­ner. Det­te er sum­men av ikke be­talt skat­te­trekk og ar­beids­gi­ver­av­gift for an­sat­te i sel­ska­pet, som ifølge of­fi­si­ell sel­skaps­in­for­ma­sjon, tel­ler fem.

– Ifølge mine pa­pi­rer har det vært kluss med inn­be­ta­lin­ge­ne allerede fra 6. ter­min i 2013. Det vil jo si helt fra star­ten av sel­ska­pets drift, sier Tjernshaugen.

Bo­sty­re­ren skal man­dag i møte med tra­fikk­sko­lens regn­skaps­fø­rer for å få et hel­het­lig bil­de av si­tua­sjo­nen.

– Har du noen over­sikt over hvor mye som er inn­be­talt på for­skudd og hvor mange ele­ver som blir be­rørt av denne kon­kur­sen?

– Nei, det er altfor tid­lig å si noe om. Etter mø­tet med regn­skaps­fø­re­ren vil jeg nok vite mer, sier bo­sty­re­ren.

Tjernshaugen for­tel­ler at fle­re kjø­re­sko­le­ele­ver har vært i kon­takt med ham for å fin­ne ut hva de skal gjø­re nå som tra­fikk­sko­len er kon­kurs.

– Fle­re har bare ven­tet på å kjø­re opp. Uten do­ku­men­ta­sjon på at det er til­fel­le, vil jo ikke tra­fikk­sta­sjo­nen i Drøbak til­la­te det­te. Det er en om­fat­tende jobb, men vi hjel­per til så godt som mu­lig, sier bostyrer.

Alle kon­to­er til­hø­ren­de Blink Tra­fikk­sko­le ble sper­ret i samme øye­blikk som sel­ska­pet ble slått kon­kurs.

ØB har forsøkt å kom­me i kon­takt med dag­lig le­der, som også eier 80 pro­sent av tra­fikk­sko­len. Kvinnen sva­rer ikke på vår hen­ven­del­se. Da vi rin­ger sel­ska­pets enes­te sty­re­med­lem, som eier de resterende 20 prosentene, vil hel­ler ikke hun ut­ta­le seg om sa­ken, men hen­vi­ser oss til bo­sty­rer.
Blink Tra­fikk­sko­le be­nyt­ter seg av ad­vo­kat­hjelp fra Delolitte. De øns­ker hel­ler ikke å kom­men­te­re sa­ken.
 

Klikk deg tilbake til forsiden av ØB.no her