I 2022 døde 118 mennesker i trafikken i Norge- en økning på nesten 50 % fra 2021 til 2022. Tilbake sitter familie, og venner i sorg og fortvilelse. I et land med nullvisjon for antall døde i trafikken er tallet 118 langt unna målet om 0 døde.

Vi vet at dødsfall og ulykker i trafikken har ulike årsaker, og at de skjer på tross av nullvisjonen vi alle er omforent om.

Spørsmålet som det er naturlig å stille er hvordan kan vi skape en bedre trygghet i trafikken, og redusere ulykker, tap, og fortvilelse?

Akershus må satse

Som kandidat til høstens fylkestingsvalg i nye Akershus er det for naturlig å ta ansvar og eierskap for å sikre veier og trygghet i trafikken der vi ber om folks tillit ved valg.

En god samferdselspolitikk vil gi folk en enklere, sikrere, og tryggere hverdag. Som FrP politiker er det avgjørende at det satses mer for å styrke veisystemet i fylket, og øke innsatsen for bedre, og mer gang/sykkelveger i samarbeid med den enkelte kommune. Vi vil redusere forfallet på fylkesveiene, og oppgradere gjennom reasfaltering, midtdeler, og bedre belysning på fylkesveiene i Akershus.

Ved å investere opp mot 1 milliard kroner til fylkesveinettet vil FrP sikre økt trygghet og sikrere veier i fylket vårt. Det er nødvendig, og det er en fornuftig poltikk som også får andre positive effekter i form av bedre trafikkavvikling, og lettere fremkommelighet.

Les også

Demenslandsby, noe for Nordre Follo kommune?

Videre vil FrP og jeg prioritere å sikre etablering av sammenhengende sykkelveinett til skoler, og kollektivknutepunkter. Det vil gi bedre sikkerhet for gående, og syklende. Vi vet at flere steder i Akershus har et dårlig utbygd gang- og sykkelvegnett. Derfor mener vi i Akershus FrP at fylket må ta et større samfunnsansvar ved å bygge ut nye gang- og sykkelveger.

Vi vil jobbe for å sikre økt gang- og sykkelveiutbygging, og også gjøre det i tråd med kommunenes prioritering i lokale planer. Fylkeskommune må i langt større grad enn hva som er tilfelle i dag stille seg positive til kommunal forskuttering der den enkelte kommune ønsker å gjøre det. Det vil gi mer gang- og sykkelveg, og det vil bidra til en raskere etablering enn det vi ser i dag. Gevinsten er rimeligere prosjekter, og mer km g/s veg – igjen smart, effektivt, og til det beste for trafikanter rundt om i Akershus.

Les også

MDG prioriterer billigere og bedre kollektivtilbud

Lederskap og gjennomføring

Politikk handler om å ta folk på alvor, og løse de utfordringer de ser i hverdagen. Vi vet at folk i Asker og Bærum er opptatt av en mer fremkommelig FV167, vi vet at Oslofjordforbindelsen oppleves utrygg, og at noe må gjøres. Vi vet at Glommakrysningen ved Fetsund i Lillestrøm kommune nå må komme på plass, og vi vet at FV33 ved Feiring er rasutsatt. Vi vet også at planarbeid for tilkæringsvei fra Nesodden og Frogn til E134 er nødvendig. For å jobbe frem gode løsninger for folk i Akershus trengs det politikere som handler og sikrer gjennomføring.

En stemme på Akershus FrP vil bidra med det. Godt valg!

Tom Staahle, 2.kandidat Fylkestingsvalget, Akershus FrP