Mens Høyre og mindretallspartiene foreslår det ene urealistiske budsjettet etter det andre, styrer Arbeiderpartiet og flertallspartiene Nordre Follo kommune trygt. Til tross for en krevende økonomi og omstillingsutfordringer leverer vi for tredje året på rad et positivt resultat i kommunen.

Livet som lokalpolitiker i en tid hvor landets kommuner gjennom mange år er underfinansiert kan være utfordrende, men når vi lykkes med omstilling gjør det meg rett og slett stolt. I fjor hadde vi nemlig et positivt driftsresultat på 169 millioner kroner i Nordre Follo kommune.

Dette er det tredje året på rad at kommunen har et positivt resultat som er høyere enn budsjettert. Og det skjer i en periode hvor vi har prioritert å rette opp i manglende vedlikehold i fra gamle Oppegård kommune samtidig som vi må gjøre flere nødvendige investeringer. Vi har gått gjennom en tøff periode med svært krevende prioriteringer.

Høyre vil kutte i lønna for kommunalt ansatte

Høyres alternative budsjetter med urealistiske forventninger for finansinntekter, eiendomssalg og kutt i lønnen for kommunalt ansatte vil Arbeiderpartiet advare mot på det kraftigste. Å foreslå urealistiske budsjetter er det motsatte av å sikre en bærekraftig drift av kommunen. Sannheten er at de ikke har mer penger enn oss andre.

Vårt viktigste valgløfte er derfor at du med Arbeiderpartiet vil fortsette å få et godt velferdstilbud og trygg økonomisk styring i vår kommune med over 60.000 innbyggere.

Kommunen har mange oppgaver, men her hjemme er ingenting viktigere enn å beskytte folks hverdagsliv. Arbeiderpartiet vil gi folk trygghet i Nordre Follo – trygghet for at folk kan beholde jobben og boligen, og trygghet for at de skal ha gode muligheter for et godt liv i fremtiden.

Jeg er veldig stolt av at vi har klart å sikre en trygg økonomi i kommunene ved å prioritere omstilling og fornuftige prioriteringer. Vi har fortsatt store utfordringer som skal håndteres, men resultatene kommer ikke av seg selv. Det skyldes disiplin, realisme i budsjetteringen og et svært godt samarbeid med administrasjonen i kommunen.

Samtidig som prisene stiger, og Russland fører angrepskrig i Ukraina og energikrig i Europa, er tempoet i vår egen økonomi, og presset på priser, nå så høyt at det kommer til å bli et større problem om vi ikke strammer inn på pengebruken. Det merkes godt både nasjonalt og lokalt – og for alle som betaler regninger.

Fortsatt behov for investeringer

Nordre Follo har i Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan (populært kalt LDIP-en) løftet fram store og nye investeringsbehov i perioden fremover, sammen med mange bygg som trenger vedlikehold. Med andre ord står oppgavene i kø fremover, og krever kloke prioriteringer. I en pressemelding fra kommunen forteller kommunedirektør Øyvind Henriksen at det fortsatt vil kreve mye av oss for å kunne levere gode resultater fremover:

«Til tross for et godt resultat i 2022 må vi fortsette arbeidet med omstilling og effektivisering, samtidig som vi skal gi gode tjenester til innbyggerne våre. De mange og tunge investeringene våre fremover spiller spesielt inn på handlingsrommet vårt. Disse vil øke gjeldsgraden vår og behovet for å bruke mer av pengene vi har til rådighet til å dekke renter og avdrag som trengs for å kunne gjennomføre de nødvendige investeringene», sier kommunedirektøren om situasjonen.

Trygg økonomisk styring gir mer velferd

Arbeiderpartiet har styrt Nordre Follo fra etableringen av den nye kommunen i 2020, gjennom en svært krevende pandemi og tøffe økonomiske prioriteringer. Samtidig har vi funnet rom til nødvendige prioriteringer for å sikre familier og eldre gode liv i vår kommune. Vi har vedtatt bygging av ny svømmehall på Langhus, bygget ny Kolbotn skole og 72 nye prisvinnende omsorgsboliger for eldre på Kolbotn (Kombo). Nå har vi vedtatt opprustning av skolene på Finstad, Fløysbonn, Flåtestad, Ski vest ungdomsskole og Sofiemyr. Det viser at det er mulig å styre en kommune gjennom en svært krevende økonomisk tid, samtidig som vi gjør de nødvendige investeringene for fremtiden.

Vi må skape mer og dele rettferdig

Vårt sosialdemokratiske samfunn er tuftet på tanken om å skape og dele. Vi skaper mer i fellesskap, og vi fordeler rettferdig for å kunne skape mer. Slik har vi lagt grunnlaget for fremtidsrettet næringsliv, økt velstand og en velferdsstat som tar vare på oss alle. I Nordre Follo er vi helt avhengig av å både få vekst i privat næringsliv – og at vi fortsetter å bygge en sterk velferdsstat for innbyggerne våre.

Jeg har alltid ment at de store oppgavene vi må løse, de klarer vi best å løse når vi gjør det sammen med andre. Jeg vil gå så langt som å si at fellesskapet er helt avgjørende for at vi lever gode liv i samfunnet.

Gode rammevilkår for næringslivet og en velferdsstat som tar vare på de som trenger det legger grunnlaget for en sosial kontrakt. Derfor er kombinasjonen av det å skape og dele selve grunnpilaren i vårt samfunn.

I høst møtte Nettavisen Høyres ordfører- og byrådslederkandidater i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Tromsø. Ifølge avisen selv sa alle sammen at «de vil privatisere tjenester innen: Barnehage, barnevern, hjemmehjelp og sykehjem.» Selvsagt er det risiko for at det samme vil skje i vår egen kommune dersom Høyre vinner valget.

Med Arbeiderpartiet får du trygg økonomisk styring. Det viser resultatene i kommunen i 2020, 2021 og 2022. Derfor vil jeg avslutte med å si at tiden ikke er inne for Høyres økonomiske eksperimenter, men heller fortsette med Arbeiderpartiets trygge økonomiske styring.

Oddbjørn Lager Nesje, Gruppeleder for Nordre Follo Arbeiderparti, Kolbotn