Arbeiderpartiets gruppeleder Oddbjørn Lager Nesje har rett når han sier at trygg økonomi betyr sikkerhet for våre innbyggere.

Les også

Trygg økonomi betyr sikkerhet for våre innbyggere

Vi har ved en rekke anledninger hørt Arbeiderpartiets gruppeleder fortelle om den gode politiske styringen flertallspartiene har levert i Nordre Follo Kommune. Helt fra etableringen i 2020 har dette budskapet blitt presentert. Jeg tenker at vi som politikere skal vise stolthet når vår vedtatte politikk blir realitet.

Flertallspartienes vedtatte budsjetter for perioden 2020 – 2022 viser et samlet underskudd på flere titalls millioner. Grovt regnet gir budsjettvedtakene et samlet underskudd på ca. 80 millioner kroner. Dette er den ønskede politikken fra Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet vedtok altså at kommunekassen skulle tappes for om lag 80 millioner kroner i perioden 2020 – 2022.

Lager Nesje velger så å angripe de borgerlige partiene sine budsjettforslag ved å beskrive de som urealistiske. Tidligere er de beskrevet som eventyrfortellinger og luftslott. Det var spesielt våre forslag om høyere skatteinngang og lavere renteutgifter som ble gitt denne beskrivelsen.

Som Arbeiderpartiet så inderlig vel vet så traff vi på begge disse forholdene. Jeg kan meddele at vi er stolte av at våre analyser faktisk holdt vann.

I tillegg til lavere rentekostnader og høyere skatteinngang har kommunen heller ikke klart å gjennomføre vedtatte investeringer. Dette har også gitt oss lavere avdrags- og rentekostnader.

I våre budsjetter har foreslått å bevare alle sykehjemsplassene i vår kommune. Ingen av de 43 sykehjemsplassene som Arbeiderpartiet har lagt ned hadde blitt fjernet, om våre budsjetter hadde blitt vedtatt.

I økonomiplanen for 2020 – 2023 ble det vedtatt at netto driftsutgifter skulle reduseres med om lag 200 millioner fram til 2023.. I Arbeiderpartiets vedtatte budsjett for 2023 er netto driftsutgifter på drøye 4 milliarder. Arbeiderpartiets politiske vedtak fra 2019 var altså en kostnadsreduksjon på 200 millioner kroner.. I virkeligheten har kostnadene økt med 700 millioner. Jeg klarer ikke med min beste vilje å forstå at Arbeiderpartiet kan tillate seg å slå seg på brystet og skryte av god økonomisk styring. For meg fremstår dette som det stikk motsatte.

I det samme vedtaket ble antall ansatte i vår kommune redusert. Vedtaket ble gjort fordi kommunesammenslåingen skulle gi effektiviseringsgevinst. Dessverre er realiteten det stikk motsatt antall ansatte er økt kraftig.

Nå har Arbeiderpartiet styrt vår kommune i snart 4 år. Hvert år har de uttalt, og vedtatt, behov for omstilling og effektivisering. Dette blir også gjentatt i et debattinnlegg i Østlandets Blad. I de 3 foregående årene har kostnader økt betydelig og antall ansatte har økt kraftig. Det finnes altså ikke troverdighet i beskrivelsen fra Arbeiderpartiet. De sier det skal omstilles og effektiviseres, men det er det motsatte som skjer, dessverre.

I sin beskrivelse av velferd skriver Lager Nesje: «Vi har funnet rom for nødvendige prioriteringer for å sikre familier og eldre gode liv i vår kommune» Dette synes jeg stor i grell kontrast til nedleggelse av 43 sykehjemsplasser. Konsekvensen av nedleggelsene har vi alle kunnet lese om i lokalavisene. Dette er de menneskelige konsekvensene. I 2022 hadde vår kommune en ikke budsjettert merkostnad på ca 10 millioner. Disse pengene ble brukt til å betale A-hus for ferdig behandlede pasienter som vi ikke hadde plasser til å ta imot. Noe av pengene ble også brukt til å kjøpe sykehjemsplasser av andre.

Lager Nesje skryter av bygging av 72 prisvinnende omsorgsboliger på Kolbotn og bygging av ny Kolbotn Skole. Begge vedtatt før kommunesammenslåingen. Omsorgsboligene på Kolbotn var faktisk ferdigstilt høsten 2019.

Nå har Arbeiderpartiet fått prøve i snart 4 år. De viktigste parameterne viser at Nordre Follo styres i feil retning.

Derfor må Arbeiderpartiets forsøk avsluttes ved kommende valg. Vi må få en tydeligere politisk ledelse med klare mål hvor innbyggerne faktisk står i sentrum. Vi i Høyre er klare til å overta.

Bjørn Kløvstad, Kolbotn, Høyre