Gå til sidens hovedinnhold

Tvilsomme vei- og trafikkløsninger i og nær Ås

Artikkelen er over 2 år gammel

Hvorfor går fylkesvei 152 mellom E6 og E18 gjennom Ås sentrum?

Her stilles noen spørsmål til vei- og trafikkløsning særlig i Ås-området med henhold til trafikksikkerhet og avvikling, utførelse og skilting og arealressursforvaltning.

Har veimyndighetene med Statens vegvesen (SVV) i spissen noen særinteresser på tvers av samfunnshensyn i denne sammenheng? Hvordan er forholdene i Ås-området (i og nære Ås) i sammenligning med noen andre steder?

Fv 152 (tidligere rv.) mellom E6 og E18 krysser sentralt gjennom Ås sentrumsbebyggelse. Tomteprisene langs denne veien fra nord mot Sentralholtkrysset ble i sin tid basert på politisk løfte om at dette skulle være en lokal vei. Som mange andre slike muntlige løfter, var det uten hold!

Det gjaldt også løftet fra SVV om at en ny stikkvegadkomst etter ombygging av denne fv. 152-strekningen skulle ha samme offentlige adkomstbetingelser som tidligere. Er det bare utopi å prøve å stole på slike offentlige myndigheter?

Under ombyggingen ble mye hageareal og trær rasert til bruk for anleggsvirksomheten og langt mer enn hva en profesjonell utbygger ville trengt. SVV måtte også etter reparasjoner økonomisk erstatte en del av raseringen. En anleggsarbeider sluttet pga. denne uprofesjonaliteten! Lenge etter ferdigstilling og flere purringer mangler fortsatt oppretting av noe feil tomtemerking! Er SVV ukjent med hva profesjonell gjennomføring og anleggskontroll innebærer?

En av adkomstvegene mot den ombygde fv. 152 ble så småbusket parkdekorert at utkjørerene mister mye av oversikten over trafikken på forkjørsrettsvegen, som de må forholde seg til. Se fig. 1. SVV bør vel prioritere trafikksikkerhet fremfor å leke parkvesen?!

''Morsomt'' var det også med hele 3 forskjellige fartsgrenser inn mot og gjennom Sentralholtkrysset under en lengre del av ombyggingsperioden. Lenge var rundkjøringen også parkmessig tredekorert, men det ble fjernet etter anmeldelse til politiet om at russen brukte det som lekeplass. Ellers, forunderlig med så mange utformninger av rundkjøringer hvor bl.a. flere lar seg innby til blinklysbruk som om de skal svinge mot kjøreretningen. ''Morsomt'', men alvorlig!

En ny sykkelparkering er anlagt ved Sentralholtkrysset, og det er vel og bra! En dyktig anleggskar, kanskje av typen gammeldags tømmerhugger som er vant med akkordarbeid, kunne imidlertid blitt søkkrik om han fått denne oppgaven for alminnelig pris tilsvarende til de urasjonelle og omfattende tids-, mannskaps- og maskinbruk som dette anlegget ble gjennomført med. SVV og/eller kommunen må vel være søkkrike som ikke hadde kontroll med slik ineffektivitet og sommel?

Forbindelsen fv. 152 mellom E6 og E18 burde for lengst på moderne vis vært lagt utenom Ås sentrumsbebyggelse, eksempelvis litt nordenfor, og med interne innkjøringer til sentrumsområdet og NMBU for å styrke disse miljøene. Se fig. 2. Hva med prioritering av transporteffektive og miljøvennlige traséløsninger?

På et folkemøte i Ås i sin tid skisserte SVV en rekke alternativ for ny trase av E18 østfra mot Follo sjablonmessig innenfor en jordbruksdominert korridor. Heldigvis ble dette erstattet av et alternativ over mer grunnlendt og skogkledd mark av en senere fornuftig tilsatt i SVV. Hva med SVV´s ansvar for å etterleve Nasjonal transportplan? Hva med et minimum av kunnskap om grunnforhold og arealbruk!

Ja, hva med det nye beslaget av verdifull jordbruksjord til lagerplass mm for SVV nær ved Da Vinsci-broen ved E18? Se større oppslag i lokalavisene nylig. Om man i stedet i sin tid hadde utformet av-/påkjøringene fra/til E18 til Ski og Nordby like arealsparende og arronderingsmessig fornuftig, og uten den krimskramspregede barbuskdekorasjonen, slik som for krysset mellom E6 og fv. 152 ved Brønnerud, så kunne man spart seg for dette unødvendige beslaget av jordbruksjord. Nok en demonstrasjon på foran nevnte galskap!

Langs en grei 3 km strekning av E18 med 6 mindre og oversiktlige sidevegtilknytninger i Ås er fartsgrensen 70 km/t. Langs en trafikkert hovedveitilknytning til E6 i Frogn med god, men litt lavere standard enn foran nevnte, er det omtrent dobbelt så mange sidevegtilknytninger. Her er fartsgrensen 80 km/t. Dette er bare et av de ''penere'' eksemplene på slik type ulikhet. Et annet eksempel i Ås er 3 forskjellige fartsgrenser i løpet av ca. 50 m pga. feil skilting ved et veikryss. Et tredje ''morsomt'' eksempel er vist i fig. 3. Inkonsekvent skilting svekker tilliten! Blir SVV-folk huket for feil skilting eller ved brudd på egen skilting, eller er det her noe kameraderi mellom offentlige organer?

Pt. ombygges midtrabatten av fv. 152 ved Ås videregående skole over en mye lengre strekning enn behovet for oppsett av noen nye lysstolper. Dette er den tredje midtrabattutformingen på dette stedet over noen år, mye lik den forrige og vel også tilrettelagt for parkmessig ''nødsarbeid'', men dårligere enn den opprinnelig smarte, og som det fortsatt finnes en rester av inn fra både Hogstvetveien og Gamleveien. Se fig. 4 og 5.

Hva er vitsen med slik sløsing av samfunnsmidler og uproduktivt arbeid og til dårligere løsninger? Hva er neste?

Alle disse eksemplene er nok hver for seg småtteri i forhold til de mer dramatisk samfunnsøkonomiske feilinvesteringene ved noen større veiprosjekt andre steder. Verst er det kanskje hvordan en del meget verdifulle arealressurser beslaglegges og hindres i å komme til verdifull samfunnsnytte i fremtiden. I beste fall kommer mye av dette bare umerkelig til syne i samfunnsdebatten og for befolkningen som er den egentlige finansieringskilden! Underestimering av slik beslag til egen særfordel for SVV hører også med i dette bildet. Hva med ansvar og konsekvenser for institusjonelle beslutningstagere for samfunnsmessige feilinvesteringer? Ved sterkere samfunnsmessig effektiv og helhetlig veiforvaltning kunne man spart seg mye av bompengeinnkrevningen og frigitt midler til mange andre viktige formål!

Kommentarer til denne saken