Fol­lo: Fle­re ele­ver sur­fer på nettet i sko­le­ti­me­ne. Det går ut over skolere­sul­ta­te­ne, me­ner fle­re. 

Læ­rer Bir­git Syn­nø­ve Bug­ten på Ås vi­de­re­gå­en­de sko­le sten­ger ele­ve­nes in­ter­nett-til­gang i sko­le­ti­me­ne for­di hun vet at in­ter­nett-fris­tel­se­ne kan bli for sto­re.

Hun opp­le­ver at man­ge ele­ver blir dis­tra­her­te og kon­sen­tre­rer seg dår­li­ge­re i ti­mer med åpent nett enn i ti­mer med stengt nett.

– PC-en kan være en tids­tyv som le­der ele­ve­nes fo­kus vekk fra ti­me­ne, sier hun.

Les også: 
Vil stenge for sosiale medier i skoletiden
 

– Om­stil­lin­gen tar tid

Som føl­ge av læringsplanen Kunn­skaps­løf­tet fra 2006, og inn­fø­rin­gen av gra­tis læ­re­mid­ler i 2007, fikk de fles­te ele­ver på vi­de­re­gå­en­de sko­le gra­tis bær­bar PC i 2007.

Bug­ten me­ner det er van­ske­lig å ut­ta­le seg om ty­de­li­ge for­skjel­ler i sko­le­re­sul­ta­ter et­ter inn­fø­rin­gen, for­di ord­nin­gen har vart så­pass kort. Hun mer­ker imid­ler­tid én for­and­ring:

– Det tar tid å få ele­ver som har sit­tet med PC-en på fan­get i fri­mi­nut­tet til å om­stil­le seg til den vir­ke­li­ge ver­den i klas­se­rom­met, for­tel­ler læ­re­ren.

Les også:
Tror skoleuniform vil føre til mindre motepress 
Vil ha eksamen før russetid 

For­styr­rer egen læ­ring

Mi­ki­ne Pe­der­sen (18) går tred­je året på Frogn vi­de­re­gå­en­de. Hun opp­le­ver det som for­styr­ren­de å ha PC i sko­le­ti­me­ne:

– Det er vel­dig lett å bli dis­tra­hert, sier hun.

Hun leg­ger også til at fle­re med­ele­ver kun­ne hatt bed­re ka­rak­te­rer om det ikke had­de vært for uten­om­fag­lig PC-bruk i sko­le­ti­me­ne.

I en forsk­nings­rap­port fra Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen fra 2011 kom­mer det frem at PC i sko­le­ti­me­ne opp­le­ves som for­styr­ren­de for både læ­rer og elev.
På spørs­mål om ele­ve­ne bruk­te PC til uten­om­fag­li­ge ak­ti­vi­te­ter i ti­me­ne svar­te 42 pro­sent av ele­ve­ne at de gjor­de det­te av og til, og 28 pro­sent av ele­ve­ne at de gjor­de det­te ofte.

40 pro­sent av ele­ve­ne svar­te at uten­om­fag­lig ak­ti­vi­tet for­styr­ret egen læ­ring.

– Ele­ve­ne må ta an­svar

– Det er opp til ele­ve­ne selv å be­gren­se ak­ti­vi­te­ten på net­tet i ti­me­ne. En læ­rer kan ikke all­tid gå rundt og pas­se på. De kan «hjel­pe» ved å være stren­ge, men det er ele­ve­nes eget valg om de skal job­be hardt og føl­ge med i ti­men el­ler ikke, sier Si­mon Kul­ås (18) fra Lang­hus.

Han går på­bygg på Frogn vi­de­re­gå­en­de, og be­skri­ver PC-en som et forstyrrelsesmoment i ti­me­ne.

– Jeg tror de som ikke kla­rer å set­te egne gren­ser fort sli­ter og fal­ler ut av un­der­vis­nin­gen. Det kan gå ut over ka­rak­te­re­ne, sier han.

Bir­git Syn­nø­ve Bug­ten tror de fles­te ele­ver for­står kon­se­kven­se­ne av ikke-fag­lig bruk av PC i ti­me­ne. Til tross for det­te har de pro­ble­mer med å løs­ri­ve seg, ifølge læ­re­ren.

– De fær­res­te ten­årin­ger har selv­di­sip­lin nok til å unn­gå fris­tel­se­ne på for eks­em­pel Face­book, spill el­ler and­re ned­las­te­de pro­gram­mer, me­ner Bug­ten.