Me­ner Ski stor­sen­te­ret for­skjells­be­hand­ler politiske partier

UTESTENGT:  Bård Hogstad i SV reagerer på at Ski storsenter ga Høyre lov til å tyvstarte valgkampen.  Arbeiderpartiet og Rødt hang seg på. FOTO: CHRISTIAN CLAUSEN

UTESTENGT: Bård Hogstad i SV reagerer på at Ski storsenter ga Høyre lov til å tyvstarte valgkampen. Arbeiderpartiet og Rødt hang seg på. FOTO: CHRISTIAN CLAUSEN

Av
Artikkelen er over 6 år gammel
DEL

SKI: Sist lør­dag åp­net Høy­re valg­kam­pen uten­for Ski stor­sen­ter. SV fikk ikke være med.

Valg­kam­pen er i gang for al­vor. I Ski har det kom­met skjevt ut, skal vi tro Bård Hog­stad (SV).

SV, Pp og Sp fikk alle et svar fra Ski stor­sen­ter 30. juli hvor par­ti­ene er hjer­te­lig vel­kom­men til å bru­ke arealer både inne og uten­for sen­te­ret fra lørdag 24. au­gust. Føringene valg­te par­ti­ene og for­hol­de seg til. Over­ras­kel­sen var der­for stor da partiene sist lør­dag så Høy­re, Ar­bei­der­par­ti­et og Rødt uten­for stor­sen­te­ret.

Re­age­rer kraf­tig

– Det jeg re­age­rer mest og kraf­tigst på er for­skjells­be­hand­lingen fra sen­ter­le­del­sen. De kan ikke si ja til et par­ti, mens and­re ikke får lov. Senterledelsen på­vir­ker valg­kam­pen i Ski direkte. I til­legg me­ner jeg at Ski stor­sen­ter har et «torg­an­svar» i kom­mu­ne­ne. Det er tross alt der folk fer­des. I frem­ti­den bør de ten­ke an­ner­le­des, sier Bård Hog­stad (SV).

Hog­stad har sendt brev til sen­ter­le­del­sen hvor han krever for­kla­ring.

Bare Høy­re fikk til­la­tel­se

– Jeg er enig i at det­te ble leit for noen partier. Det har ikke vært me­nin­gen å gjø­re for­skjell på par­ti­ene og at noen skal føle seg ute­latt. Høy­re søk­te i slut­ten av juni om å få star­te en uke tid­li­ge­re og det sa vi ja til. Jeg ble der­for over­ras­ket da jeg ble opp­ringt av sen­te­ret som kun­ne for­tel­le at også Ap og Rødt had­de stilt seg opp uten­for. De har vi ikke fått noen søk­nad fra, sier sen­ter­le­der Georg Vestby.

Be­kla­ger

– Når du sier ja til Høy­re, had­de det ikke da vært na­tur­lig å ta en te­le­fon til de and­re par­ti­ene som had­de fått be­skjed om å ven­te en uke?

– Tja, det kan være for­skjel­li­ge me­nin­ger om det, men det­te blir storm i et vann­glass. Nå har jeg be­kla­get oven­for SV og jeg har også kom­met frem til at ti­den par­ti­ene kan dri­ve valg­kamp i og rundt sen­te­ret skal ut­vi­des til fem uker ved nes­te valg, sier Vestby.

LES FLERE NYHETER HER!

Fikk ja i et­ter­kant

Søk­na­den til Ap nåd­de ald­ri frem til sen­tret, men de tok sjan­sen li­ke­vel.

– Jeg send­te en mail som had­de en skri­ve­feil, der­for nåd­de den ald­ri frem til mot­ta­ge­ren, sier valg­kamp­le­der Chris­ti­an Pe­der Braa­rud i Ap.

– Dere fikk ald­ri noe ja fra sen­te­ret, men valg­te li­ke­vel å stil­le på stand?

– Ja vi tok sjan­sen, vi had­de jo in­vi­tert stats­råd Grete Fa­re­mo og kun­ne jo ikke av­ly­se hel­ler. Da vi skjøn­te at det­te kan­skje ikke var helt greit, ring­te jeg til senterlederen og ba om en til­la­tel­se. Det skul­le jeg få mot at søk­na­den ble sendt om­gå­en­de, og det ble gjort på tirs­dag, sier Braa­rud.

SI DIN MENING I KOMMENTARFELTET UNDER!

Artikkeltags