Vann- og avløpsgebyrer i Nordre Follo kommune

DEL

Asbjørn Fidjestøl, cand. oecon.  I Østlandets Blad for torsdag 19. mars er det et intervju med Kjell Skrikerud om virkningene av det nye systemet for vann- og avløpsgebyrer. Ifølge intervjuet har han fått 6000 kroner ekstra i gebyr for en hybel han ikke har leid ut på mange år.

Jeg er blitt utsatt for det samme. Da jeg mottok regningen for 1. kvartal 2020, la jeg merke til at det ble beregnet gebyr for to boenheter. I kjelleren har vi en leilighet som har ikke vært i bruk siden 2003. Da flyttet vår datter ut av leiligheten. Jeg undersøkte derfor eiendommen vår i grunnboka på seeiendom.no. Der sto det at huset vårt er en enebolig m/hybel/sokkelleilighet. Kjell Skrikerud uttaler at han kjenner minst fire som ikke har byggemeldt sin utleieleilighet. Utleieleiligheten vil vel da heller ikke komme med i grunnboka slik at det ikke blir beregnet gebyr for denne.

Jeg mener det er flere argumenter mot utformingen av avgiften som Nordre Follo kommune har valgt. Som illustrasjon vil jeg her først redegjøre for økningen for vår eiendom fra 2019 da gebyret i Ski kommune i sin helhet ble beregnet ut fra forbruket av vann.

Vi er to personer som bor i huset, og vannforbruket er satt til 75 m3 både for 2019 og 2020. Jeg har slått sammen avgiften for vann og avløp siden begge beregnes ut fra et forbruk på 75 m3.

Økningen fra 2019 til 2020 utgjør 97 prosent.

I likhet med Kjell Skrikerud ble jeg svært overrasket over denne drastiske økningen. Jeg har tidligere hatt inntrykk av at de fleste i Ski ville få redusert gebyr mens de fleste i Oppegård ville få økt gebyr.

En viktig årsak til av den store økningen er at vi blir belastet for to boenheter. Men en nesten like viktig årsak er overgangen til et system med et meget høyt abonnementsgebyr pr. boenhet. Hvis gebyret hadde blitt beregnet for bare en boenhet, dvs. med 2598 kroner ville det samlede gebyr blitt 6326 kroner, en økning fra 2019 på 39 prosent. Det er også en kraftig gebyrøkning.

Jeg har undersøkt på Nordre Follos internettsider for å finne ut hvorfor abonnementsgebyret er satt så høyt. Forskrift for vann- og avløpsgebyr, Nordre Follo kommune, Viken inneholder prinsippene for avgiftsberegningen.

I paragraf 8-2 står det:

«Årsgebyrene for vann- og,my avløpstjenester består av to deler:

a) Abonnementsgebyr (fast del)

b) Forbruksgebyr (variable del)

Inntektene fra abonnementsgebyret skal fortrinnsvis dekke vann- og avgiftssystemets forventede kapitalkostnader.

Hvor stor del av kommunenes inntekter fra årsgebyr som er knyttet til henholdsvis fast og variabel del, fastsettes hvert år i gebyrregulativet.»

I paragraf 8-3 står det bl.a.:

«Bolig- og fritidseiendom skal betale abonnementsgebyr som en fast sats pr boenhet.»

Så vidt jeg kan se er det disse to bestemmelsene som fører til at Kjell Skrikerud og jeg og sikkert mange andre i Ski kommune får svært stor økning i samlet vann- og avløpsgebyr.

Det kan gis en teoretisk begrunnelse for at kapitalkostnadene bør dekkes av abonnementsavgiften. Tilknytningen av den enkelte bygning til vann- og avløpssystemet har en kostnad som er uavhengig av vannforbruket i den enkelte bygning. Dette taler for at abonnementsgebyr bør være en del av avgiftssystemet. I Nordre Follo kommunes vedtak om vann- og avløpsgebyrer for 2020 (gebyrregulativet) heter det bl.a.:

«Årsgebyr for vannforsyning og avløpshåndtering er todelt:

Abonnementsgebyr:

Et fast årlig gebyr for kommunens vann- og avløpstjenester. Inntektene fra gebyret skal fortrinnsvis dekke tjenestenes forventede kapitalkostnader. I 2020 forventes disse å utgjøre ca. 40 prosent for vann og 35 prosent for avløp.

Forbruksgebyr:

Fastsettes etter faktisk vannforbruk.»

Dette innebærer at gjennomsnittlig 35 – 40 prosent av de samlede årsgebyr dekkes av det faste abonnementsgebyret. Dette er en drastisk endring av gebyrsystemet for innbyggerne i tidligere Ski kommune med en til dels drastisk økning for husholdninger med lavt vannforbruk og nedgang for husholdninger med høyt vannforbruk.

Som nevnt ovenfor, kan det gis en teoretisk begrunnelse for at kapitalkostnadene bør dekkes av abonnementsavgiften. Det finnes imidlertid gode grunner til at dette prinsippet ikke bør følges, i alle fall ikke helt ut.

Siden kommunens totale inntekter fra vann- og avløpsgebyrer skal tilsvare kommunens kostnader til vann og avløp, vil en reduksjon av abonnementsgebyret føre til en økning av forbruksgebyret. Høyere forbruksgebyr vil gi husholdningene økt insentiv til å økonomisere med vannet. Det vil bli mer kostbart med overdreven hagevanning, overdreven dusjing og bruk av vann til svømmebasseng. Det vil bli mer lønnsomt med sparedusj og andre vannbesparende innretninger. Generelt vil det bli dyrere å sløse med vannet. Det er derfor en god miljømessig begrunnelse for å legge mest mulig av vann- og avløpsgebyrene på vannforbruket.

Et gebyrsystem basert på forbruk vil være enklere å forstå for den enkelte abonnent. Vannforbruket registreres med vannmåler. Abonnenten kan selv kontrollere regningen fra kommunen ved å multiplisere vannforbruket med gebyret pr. m3 for vann og avløp, uten å behøve å ha spesiell innsikt i forskjellen mellom kapital- og driftskostnader. Jeg mener det er et selvstendig poeng at kommunens beslutninger bør være så lette å forklare som mulig.

Et gebyrsystem basert på vannforbruk vil ikke gi slike tilfeldige utslag som dem Kjell Skrikerud og jeg har vært utsatt for. Med det nye systemet med en egen stor abonnementsavgift pr. boenhet kan to like store hus med samme vannforbruk få vidt forskjellig avgift avhengig av om en del av huset er oppført som egen boenhet i grunnboka. Systemet med gebyr pr. boenhet gir dessuten økt økonomisk insitament til å unnlate å byggemelde utleieleiligheter i et hus. Generelt bør kommunens gebyrer utformes slik at de ikke belønner personer som bryter lover og regler. Dette er et viktig prinsipp som kommunen i størst mulig utstrekning bør følge.

Det synes rimelig å anta at kapitalkostnadene for vann- og avløpssystemet i første rekke er avhengig av antall tilknytningspunkter til kommunens vann- og avløpssystem. Jeg har vanskelig for å se at kapitalkostnadene avhenger av om et hus inneholder en utleieleilighet eller ikke. Et eventuelt abonnementsgebyr bør baseres på antall tilknytningspunkter til kommunens vann- og avløpssystem, dvs. ett pr hus, og ikke på antall boenheter i huset.

Konklusjon:

Årsgebyret bør være basert på abonnentens vannforbruk. Et mindre abonnementsgebyr kan likevel aksepteres.

Et eventuelt abonnementsgebyr bør baseres på antall tilknytningspunkter til det kommunale vann- og avløpssystem og ikke på antall boenheter i et hus.

Jeg håper Nordre Follo kommune vil ta hensyn til synspunktene ovenfor når gebyrene for vann- og avløp for 2021 skal fastsettes.

Jeg vil tilslutt bemerke at kommunen har et stort forbedringspotensial nå det gjelder informasjon om avgiftene for vann- og avløp. Med en så stor endring i gebyrsystemet burde det vært gitt en grundig redegjørelse for gebyrsystemet og for endringene i forhold til det tidligere system for innbyggerne i Ski kommune. I den mottatte regningen for kommunale avgifter for 1. kvartal 2020 var oppstillingen av beregningen av vann- og avløpsgebyrer vanskelig å lese og forstå, også for en økonom.

Asbjørn Fidjestøl, cand. oecon.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken