VESTBY: I snart fire år har uføretrygdede Tommy Rune Foss Catlover (53) kranglet med kommunen for å få vaskehjelp han mener han har krav på. Kommunen synes han kan klare seg ved å kjøpe oppvaskmaskin og støvsuger, og frykter at pornobildene i huset kan bli belastende for hjemmehjelpen.

– Jeg blir behandlet som en jævla fjott og føler meg fullstendig overkjørt. Kommunen driver selvtekt, de tar loven i egne hender. Ikke kan dem loven heller, tordner Catlover.

Tommy har vært uføretrygdet i 1979 og måtte avslutte medisinstudiet på Universitetet i 1985. Siden 1994 har han bodd i kommunal leilighet. Han har blant annet Lupus erythmeatosus (kroniske betennelser i alle ledd), Osteoporose (benskjørhet), feberanfall på grunn av Malaria og er bipolar. Han ser selv at dette er alvorlige sykdommer og er ikke i den minste tvil om at han har krav på ytelser fra kommunen. Det er særlig lupusen som gjør at han ikke klarer å gjøre enkelt husarbeid som oppvask og gulvvask.

Det er på mange måter kunst og mange av bildene henger i rammer

Avslag på avslag

I 2009 søkte han derfor kommunen om hjemmehjelp. Kommunen kom på hjemmebesøk 15.juli 2009. To måneder senere kom avslaget. Catlover klaget, men kommunen opprettholdt avslaget. De mente han ikke oppfylte vilkårne i § 4-3 i sosialtjenesteloven.

Den sier at: Den som ikke kan dra omsorg for seg selv eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål, har krav på hjelp etter § 4-2. Hjelpebehovet må være av praktisk eller personlig art. Sosialtjenesten har plikt til å sette inn hjelpetiltak til dem som uten offentlig bistand kan dra omsorg for seg selv.

Begrunnelsen for dette avslaget var, ifølge et brev fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, at Catlovers hjemmesituasjon oppfattes som meget spesiell.

"Han har fem katter med kraftig pels og hjemmet er mer eller mindre innredet som et kattehus. Kattene bidrar til hår, støv og annet som følger med katter. Det ble vurdert at noe av klagers bistandsbehov er et resultat av dyreholdet. Videre viste det seg at hele leiligheten er tapetsert med pornografiske bilder av til dels grov karakter. Noen av modellene er personer som mange av eventuelle tjenesteytere vil kjenne igjen fra nærmiljøet".

– Det er bare tull å bruke katters pels som begrunnelse for avslag. Dessuten er ikke veggene tapetsert med pornobilder. Du kan fortsatt se veggene. Det er på mange måter kunst og mange av bildene henger i rammer. Hva jeg har på veggene, raker ingen, uttaler Tommy.

Da ØB var på besøk hos Vestby-mannen bærer leiligheten preg av det ikke er vasket der på en stund. Det henger pornobilder Tommy har tatt av sin sexpartner  på de fleste vegger, både mens de har sex og av kvinnen i utfordrende posisjoner. I tillegg er det bilder av samme natur av en annen kvinne. Ifølge Tommy har han kun tre katter nå, og driver ikke med oppdrett på det nåværende tidspunkt.

Catlover har forståelse for at noen kan finne hans veggdekor støtende, men er like klar på at det ikke er grunn god nok for å avslå søknaden hans.

– Jeg trenger fortsatt hjelp. Send en mann da, oppfordrer han.

Nei hos Fylkesmannen

I 2010 klaget Tommy Catlover inn avslaget til Fylkesmannen.

I svaret står det at Fylkesmannen har kommet til at kommunens avslag på søknaden om praktisk bistand verken er lovstridig eller åpenbart urimelig.

Det faller utenfor lovens formål å yte hjelp til å gjøre rent etter husdyr til oppdrett. Kommunen kan kreve at Catlover får andre til å gjøre rent etter kattene, eller at han beholder kun én til to katter før han innvilges praktisk bistand.

Fylkesmannen påpeker at man i utgangspunktet kan ha hva man vil på hjemmets vegger. Men hvis man blir avhengig av å få hjelp i hjemmet av det offentlige, stiller saken seg i et annet lys. Dersom bildene oppleves som så støtende at bistandsyterens arbeidsmiljø påvirkes til det ubehagelige, mener Fylkesmannen at dette er et spørsmål som må avgjøres etter arbeidsmiljøloven. Fylkesmannen råder derfor Vestby kommune til å ta opp spørsmålet med tjenesteyters arbeidsgiver. 

Jeg forventer å få hjelp uten å måtte stille meg bakerst i køen nok en gang

Les hva ordfører Ødbehr sier til saken: – Alle som trenger hjelp skal få hjelp

Ja hos departementet

Dette svaret var ikke Tommy Catlover fornøyd med.

26. juni 2012 sendte han brev direkte til helse- og omsorgsministeren. 4.september får Catlover svar. Departementet skriver at de ikke kjenner saken innhold utover det Catlover beskriver i sitt brev, men opplyser følgende:

Etter helse- og omsorgstjenestelovern § 3-1 skal kommunen sørge for at personer som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendig helse- og omsorgstjenester. Tjenester kan i prinsippet ikke avslås på grunnlag av interiør i brukerens hjem eller på bakgrunn av husdyr i hjemmet.

Catlover ser på svaret som en bekreftelse på at han har krav på praktisk bistand. I brevet anbefales han å kontakt pasient- og brukerombudet i Akershus for videre veiledning.

– Det har jeg gjort per rekommandert brev uten at jeg har fått svar. Da jeg sendte kopi av departementets brev til kommunen, hørte jeg ingenting. Da jeg ringte hjemmetjenesten fikk jeg beskjed om at jeg var hjertelig velkommen til å søke om praktisk bistand igjen. Det gjør jeg ikke. Jeg forventer å få hjelp uten å måtte stille meg bakerst i køen nok en gang, uttaler Catlover.

– Skjer det ikke noe nå, går jeg til sak, uttaler han.

Mange av de som jobber i hjemmetjenesten er strengt religiøse

– Næringsdrivende må rydde opp selv

Kommunelegen i Vestby, Morten Laudal, var med på befaringen av Tommy Catlovers leilighet. Han er bundet av taushetsplikten i denne saken og kommenterer derfor kun vedtaket fra Fylkesmannen på generelt grunnlag.

– Praktisk bistand gjelder mennesker. Når det foregår næringsmessig avl i hjemmet er det ikke kommunens business å rydde opp etter dyrene. Det må næringsdrivende selv bekoste. Alminnelig husdyrhold er selvfølgelig noe helt annet.

Laudal sammenligner problemstillingen med en bonde som trenger hjemmehjelp. Bonden må selv sørge for at fjøset stelles fordi det næringsvirksomhet, mens han selv mottar hjelp i kårboligen. Laudal tar også opp røyking. Det forventes at brukere som mottar hjemmehjelp ikke røyker akkurat på det tidspunktet renholdet utføres, selv om de røyker inne ellers.

– Svaret fra Fylkesmannen virker særdeles fornuftig og korrekt. Selv uten kattene tror jeg ikke noen med loven i hånden kan presse folk til å jobbe et sted med slike motiver på veggene. Enkelte kan nok holde ut i et slikt arbeidsmiljø, men mange av de som jobber i hjemmetjenesten er strengt religiøse og kan bli støtt av bildene. Kommunen kan ikke håndplukke folk til ulike oppdrag.

Er det ikke kommunens ansvar å sende noen som ikke blir støtt?

– Ville du ha likt om din kollega hadde hengt opp bilder av kjønnsorgan på arbeidsplassen din slik at du så det hele tiden?

Hva med brevet fra departementet og henvisningen til helse- og omsorgsloven?

– Joda, det stemmer det. Og søknaden er avslått på grunn av næringsmessig avl, konstaterer fylkeslegen.

Kan ikke gjemme seg bak loven

Arbeidsrettsadvokat Terje Andersen i Storeng, Beck & Due Lund DA mener det blir for enkelt for Vestby kommune å bruke arbeidsmiljøloven til å nekte Tommy Catlover praktisk bistand.

– Det kan settes inn hjelpetiltak. Dersom bildene er så støtende at verdigheten krenkes, må kommunen iverksette HMS-tiltak. Man kan for eksempel få inn en mannlig ansatt som ikke lar seg skremme av bildene til å henge gråpapir på veggen, foreslår Andersen.

Argumentet om at noen kan bli støtt er fullstendig galskap

– Begge er på feil jorde

– Hva folk med behov for praktisk bistand har på veggene er helt irrelevant. Det er ikke opp til myndighetene å diktere hva folk skal ha på veggene, og etter mitt syn burde kommuneoverlegen holde seg unna å mene noe om det, sier Knut Fredrik Thorne, pasient- og brukerombudet i Akershus. (Som forøvrig ikke har registert brevet fra Tommy Catlover).

Han synes det er meget forunderlig at både kommuneoverlegen i Vestby kommune og Fylkesmannen i Oslo og Akershus vektlegger interiøret som argument for å nekte Catlover hjemmehjelp.

– Argumentet om at noen kan bli støtt er fullstendig galskap. Hvor skal grensen gå da for hva folk opplever på jobb? Takler man ikke jobben, må man finne seg noe annet å gjøre. Om noen blir støtt av pornobilder, er det kommunens problem, ikke brukerens, påpeker Thorne.

Så lenge Tommy Catlover har søkt om omsorgtjenester skal behovet vurderes utifra helse- og omsorgsloven slik Helse- og omsorgsdepartementet har gjort. Ikke arbeidsmiljøloven slik fylkeslegen og Fylkesmannen har gjort.

– Dette er feil anvendelse av lovverket, legen og Fylkesmannen er på feil jorde. Catlover har åpenbart krav på hjelp. Kommunen plikter å gi han det. Jeg skjønner godt at han krangler med kommunen for han har en mer riktig forståelse av lovverket, sier ombudet og legger til at pasient- og brukerrettighetsloven overgår arbeidsmiljøloven.

Thorne skjønner og er enig i argumentet om at næringsvirksomhet ikke er kommunens ansvar. Dersom katteholdet medfører merarbeid for hjemmehjelpen, må brukeren dekke dette selv. Ombudet kan ikke se at næringsvirksomhet i hjemmet fratar Catlover enhver rett til bistand.

Catlover truer med søksmål mot Vestby kommune dersom det ikke skjer noe snart. Hva råder du han til å gjøre?

– Han burde koste på seg to linjer hvor han ber kommunen om en ny vurdering med henvisning til departementets brev, og det bør han få. Kommunen bør lese brevet nøye og se at begrunnelsen ikke lenger holder, sier Thorne.